Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 95 Apparaat Kerndepartement

Budgettaire gevolgen

Tabel 88 Budgettaire gevolgen art. 95 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

281.530

341.541

353.652

359.621

367.754

361.794

356.196

        

Uitgaven

281.554

351.541

351.652

357.621

365.754

359.794

354.196

        

Personele uitgaven

212.310

283.654

292.024

295.345

294.418

290.153

285.386

waarvan eigen personeel

204.681

271.329

279.963

283.559

282.833

278.883

273.801

waarvan externe inhuur

5.330

7.947

7.684

7.474

7.264

6.949

7.264

waarvan overige personele uitgaven

2.299

4.378

4.377

4.312

4.321

4.321

4.321

        

Materiële uitgaven

67.740

67.887

59.628

62.276

71.336

69.641

68.810

waarvan ICT

17.941

14.162

6.227

6.696

7.673

6.123

5.523

waarvan bijdrage aan SSO's

22.088

22.216

22.161

22.161

21.962

21.962

21.962

waarvan overige materiële uitgaven

27.711

31.509

31.240

33.419

41.701

41.556

41.325

Begrotingsreserve schatkistbankieren

1.504

0

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

2.149

567

567

567

567

567

567

Toelichting

Op het artikel Apparaat Kerndepartement staan de apparaatsuitgaven van de directies van het kerndepartement, zowel die van de beleidsdirecties als die van de niet-beleidsdirecties, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de inspecties en de adviesraden van het Ministerie. Daarnaast worden hier de centrale uitgaven voor onder andere huisvesting, automatisering en bijdragen aan Shared Service Organisaties (SSO's) geraamd.

Op dit artikel worden tevens de mutaties op de begrotingsreserve schatkistbankieren geraamd. Het Ministerie van OCW staat garant voor het in gebreke blijven van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen die gebruik maken van de regeling schatkistbankieren. Gegeven de omvang van het budget is er om doelmatigheidsredenen voor gekozen om niet per relevant beleidsartikel een reeks op te nemen, maar dit te doen op het artikel 95 (Apparaat kerndepartement). De ontvangen premies van aan het Ministerie van OCW verbonden instellingen worden jaarlijks via het Ministerie van Financiën aan het Ministerie van OCW overgemaakt en dit wordt in de begroting en in de saldibalans in het jaarverslag (toevoeging premie aan gegroeide reserve) verwerkt.

In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het Ministerie van OCW onderverdeeld naar kerndepartement, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, Onderwijsraad, Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast zijn de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen en Zelfstandigen Bestuursorganen (ZBO’s) weergegeven.

Tabel 89 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal apparaatsuitgaven ministerie1

281.554

351.541

353.652

359.621

367.754

361.794

356.196

Kerndepartement2

162.005

226.475

232.836

239.324

241.795

238.512

233.200

Rijksdienst Cultureel Erfgoed

41.384

42.737

39.211

39.194

42.641

41.423

41.413

Inspectie van het Onderwijs

67.422

72.671

72.121

71.719

73.937

72.481

72.205

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

4.132

3.956

3.914

3.902

3.901

3.900

3.900

Onderwijsraad

2.527

2.581

2.530

2.528

2.528

2.527

2.527

Raad voor Cultuur

2.675

2.519

2.446

2.361

2.360

2.359

2.359

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

1.409

602

594

593

592

592

592

        

Totaal apparaatskosten agentschappen3

337.516

368.266

362.820

360.842

352.057

354.705

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

295.358

324.495

319.799

318.520

309.425

309.773

 

Nationaal Archief

42.158

43.771

43.021

42.322

42.632

44.932

 
        

Totaal apparaatskosten zbo's

397.924

378.555

374.134

372.247

368.243

368.225

37.325

Stichting Nederlans Fonds voor Podiumkunsten+

6.638

5.704

5.704

5.704

5.704

5.704

5.704

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

6.062

4.252

4.252

4.252

4.252

4.252

4.252

Stichting Nederlands Fonds voor de Film

5.129

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

4.750

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

3.633

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

2.770

Stichting Mondriaan Fonds

5.067

4.337

4.337

4.337

4.337

4.337

4.337

Stichting Nederlands Letterenfonds

3.158

3.302

3.302

3.302

3.302

3.302

3.302

Bureau Architectentregister

1.052

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

1.125

Commissariaat voor de Media

5.159

5.166

5.166

5.166

5.166

5.166

 

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

4.062

5.040

5.009

5.034

4.975

5.009

4.524

Koninklijke Bibliotheek

52.365

52.500

53.859

53.859

53.859

53.859

 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

213.520

198.366

194.044

193.965

191.381

191.381

 

Stichting Participatiefonds (PF)

1.972

1.972

1.972

1.972

1.972

1.972

 

Stichting Vervangingsfonds (VF)

2.730

2.730

2.730

2.730

2.730

2.730

 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

700

700

700

700

700

700

 

College voor Toetsen en Examens

6.267

7.096

7.052

6.613

6.613

6.561

6.561

Nederlandse Publieke Omroep

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

 

Regionale Publieke Omroep

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

 

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

61.710

60.045

58.662

57.268

55.907

55.907

 

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

 
1

De cijfers in de tabel zijn niet met elkaar te consolideren aangezien het zowel uitgaven als kosten betreft.

2

Het personeel van het CvTE bestaat uit rijksambtenaren, de apparaatskosten van het CvTE zijn dan ook opgenomen in het apparaatsuitgaven van het kerndepartement.

3

De apparaatskosten bij de baten-lastendiensten betreffen naast de apparaatskosten in verband met werkzaamheden voor OCW ook de kosten die verband houden met werkzaamheden die voor tweeden en derden worden uigevoerd.

Toelichting

In tabel 89 zijn rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) waarbij een individuele uitvraag in het veld nodig is, niet opgenomen. Dit betreft ondermeer alle onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen en musea. ZBO's waarbij de gegevens met betrekking tot de apparaatsuitgaven uit hoofde van reguliere bestaande informatiestromen beschikbaar zijn, zijn wel opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement weergegeven zoals deze direct toe te rekenen zijn aan de verschillende beleidsterreinen.

Tabel 90 Overzicht apparaatsuitgaven per beleidsartikel budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000)

Beleidsartikel

2023

Totaal apparaat beleidsartikelen

64.877

Primair onderwijs

8.210

Voortgezet onderwijs

13.330

Kansengelijkheid & Onderwijsondersteuning

3.880

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

6.940

Hoger onderwijs en Studiefinanciering

8.380

Internationaal beleid

4.127

Cultuur

13.083

Onderzoek en wetenschapsbeleid

4.479

Emancipatie

2.448

Licence