Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren

De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.

Kengetallen

Voor indicatoren/kengetallen over de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage Schoolkosten (WTOS) wordt verwezen naar Onderwijs in Cijfers.

Tabel 65 Normbedragen WTOS in euro's (per maand, tenzij anders vermeld)1
  

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend

Leerlingen in het vo vanaf 18 jaar

    
 

vo onderbouw

85,89

   
 

niet bekostigd vo onderbouw

117,59

103,25

121,81

284,01

 

vo bovenbouw

94,03

 

121,81

284,01

 

niet bekostigd vo bovenbouw

125,78

103,25

121,81

284,01

 

vso

57,05

 

121,81

284,01

 

vavo

125,78

103,25

121,81

284,01

Tegemoetkoming studenten 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd2

    
 

bij 540 of meer lesminuten per week

338,53

393,60

  
 

tussen 270 en 540 minuten per week

228,07

262,40

  

Lerarenopleidingen2

791,17

567,23

  
1

Peildatum schooljaar 2022/2023

2

Bedragen per schooljaar

Toelichting

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vo) gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 66 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (bedragen x € 1.000)1
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

65.014

70.721

73.732

74.358

74.134

74.541

75.627

        

Uitgaven

65.014

70.721

73.732

74.358

74.134

74.541

75.627

        

Inkomensoverdracht

62.351

68.086

70.948

71.535

71.262

71.528

72.620

Minderjarige deelnemers bol (R )

3

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.796

3.985

3.985

3.985

3.985

3.985

3.985

Deeltijd vo (R)

1.733

1.836

1.836

1.836

1.836

1.836

1.836

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

4.715

5.756

6.196

6.482

6.579

6.590

6.662

Meerderjarige scholieren vo (R)

48.308

52.549

55.019

55.303

54.946

55.156

56.072

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.796

3.960

3.912

3.929

3.916

3.961

4.065

Leningen

14

14

14

14

14

14

14

STOEB/ALR (NR)

14

14

14

14

14

14

14

Bijdrage aan agentschappen

2.649

2.621

2.770

2.809

2.858

2.999

2.993

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.649

2.621

2.770

2.809

2.858

2.999

2.993

Ontvangsten

1.948

1.997

2.086

2.104

2.096

2.104

2.136

Minderjarige deelnemers bol (R)

23

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

189

189

189

189

189

189

189

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

1.736

1.808

1.897

1.915

1.907

1.915

1.947

1

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant.

Budgetflexibiliteit
Tabel 67 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2023

juridisch verplicht

100%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Van het totale budget voor artikel 12 is voor 2023 100 procent juridisch verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. De geraamde uitgaven Dienst Uitvoerings Onderwijs (DUO) zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Wet.

Inkomensoverdracht

Onderstaande aantallen geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie deze bedoeld is.

Tabel 68 Aantal gebruikers per regeling 1
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Aantal gebruikers tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo en vavo

5.729

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

Aantal meerderjarige gebruikers v(s)o en vavo

28.464

29.200

30.600

30.900

30.700

30.900

31.400

1

Bron 2021: realisatiegegevens DUO; Bron 2022 – 2027: ramingsmodel SF

Lening

Het bedrag dat onder het instrument lening is geboekt betreft uitgaven aan de rentedragende lening op de WTOS.

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

De geraamde ontvangsten hebben betrekking op te veel of ten onrechte uitgekeerde WTOS-uitkeringen.

Licence