Base description which applies to whole site

3.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

73.732

0

73.732

4.132

77.864

3.748

3.008

3.547

3.208

          

Uitgaven

73.732

0

73.732

4.239

77.971

3.856

3.118

3.663

3.323

          

Inkomensoverdracht

70.948

0

70.948

4.065

75.013

3.676

2.936

3.472

3.133

Minderjarige deelnemers bol (R )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.985

0

3.985

0

3.985

0

0

0

0

Deeltijd vo (R)

1.836

0

1.836

128

1.964

128

128

128

128

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

6.196

0

6.196

‒ 532

5.664

‒ 549

‒ 597

‒ 605

‒ 635

Meerderjarige scholieren vo (R)

55.019

0

55.019

4.739

59.758

4.422

3.726

4.242

3.917

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.912

0

3.912

‒ 270

3.642

‒ 325

‒ 321

‒ 293

‒ 277

Leningen

14

0

14

0

14

0

0

0

0

STOEB/ALR (NR)

14

0

14

0

14

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

2.770

0

2.770

174

2.944

180

182

191

190

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.770

0

2.770

174

2.944

180

182

191

190

Ontvangsten

2.086

0

2.086

94

2.180

80

59

74

62

Minderjarige deelnemers bol (R)

0

0

0

101

101

101

101

101

101

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

189

0

189

‒ 58

131

‒ 82

‒ 64

‒ 49

‒ 62

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

1.897

0

1.897

51

1.948

61

22

22

23

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 4,2 miljoen verhoogd. Dit betreft een opwaartse bijstelling € 4,1 miljoen op de inkomensoverdrachten en van € 0,2 miljoen op de bijdrage aan agentschappen. Hieronder zal per instrument worden toegelicht wat de oorzaken van de bijstellingen zijn.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

De raming wordt per saldo met € 4,2 miljoen verhoogd. Dat de uitgaven naar boven zijn bijgesteld komt voornamelijk door de toekenning van de prijscompensatie voor 2023 en extra prijscompensatie van 2022 van € 5,5 miljoen. De overige bijstelling (in totaal € 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door de som van enerzijds een lager aantal WTOS-gerechtigden dan geraamd en anderzijds een bijstelling op basis van realisatiegegevens.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,2 miljoen verhoogd.

Licence