Base description which applies to whole site

3.10 Beleidsartikel 13. Lesgeld

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

15.667

0

15.667

379

16.046

401

402

423

421

          

Uitgaven

15.667

0

15.667

982

16.649

1.012

1.013

1.074

1.069

          

Bijdrage aan agentschappen

15.667

0

15.667

982

16.649

1.012

1.013

1.074

1.069

Dienst Uitvoering Onderwijs

15.667

0

15.667

982

16.649

1.012

1.013

1.074

1.069

Ontvangsten

262.124

0

262.124

‒ 10.399

251.725

22

5.002

9.215

17.572

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 1,0 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 10,4 miljoen verlaagd. De referentieraming zorgt voor een tegenvaller door lagere aantallen bolstudenten.

Licence