Base description which applies to whole site

3.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

641.444

0

641.444

67.717

709.161

172.038

60.651

50.509

54.059

          

Uitgaven

1.209.069

0

1.209.069

109.845

1.318.914

86.484

89.035

78.587

82.224

          

Bekostiging

1.014.984

0

1.014.984

48.554

1.063.538

47.339

73.132

71.685

70.622

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

246.802

0

246.802

‒ 2.566

244.236

‒ 3.338

17.151

16.812

16.739

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

264.948

0

264.948

13.590

278.538

16.151

16.320

17.355

16.880

Huisvesting erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer en onderhoud collecties erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Museale instellingen met een wettelijke taak

229.141

0

229.141

20.368

249.509

19.872

23.665

18.471

18.639

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

52.731

0

52.731

4.921

57.652

9.031

8.637

8.137

6.637

Digitale openbare bibliotheek

17.426

0

17.426

1.173

18.599

1.173

1.180

1.180

1.180

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

13.026

0

13.026

877

13.903

877

877

877

877

Monumentenzorg

154.096

0

154.096

5.310

159.406

‒ 601

316

3.863

5.213

Archieven incl. Regionale Historische Centra

30.696

0

30.696

4.273

34.969

2.949

2.897

2.901

2.368

Flankerend beleid huisvesting

6.117

0

6.117

608

6.725

608

608

608

608

Cultuureducatie met Kwaliteit

1

0

1

0

1

617

1.481

1.481

1.481

Subsidies (regelingen)

91.929

0

91.929

37.145

129.074

21.725

683

835

2.063

Verbreden inzet cultuur

25.131

0

25.131

‒ 86

25.045

1.004

930

805

1.254

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

9.445

0

9.445

191

9.636

181

231

230

230

Programma leesbevordering

13.049

0

13.049

804

13.853

742

681

681

681

Creatieve Industrie

1.894

0

1.894

‒ 197

1.697

107

131

123

123

Monumentenzorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Specifiek cultuurbeleid

40.679

0

40.679

33.317

73.996

18.575

‒ 2.358

‒ 2.072

‒ 373

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1.731

0

1.731

3.116

4.847

1.116

1.068

1.068

148

Opdrachten

24.087

0

24.087

5.357

29.444

7.107

7.145

5.063

3.190

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

1.967

0

1.967

126

2.093

129

129

129

129

Monumentenzorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

14.021

0

14.021

1.277

15.298

4.192

2.905

2.666

2.666

Overige opdrachten

8.099

0

8.099

3.954

12.053

2.786

4.111

2.268

395

Bijdrage aan agentschappen

49.668

0

49.668

8.460

58.128

5.764

4.464

2.318

5.963

Nationaal Archief

49.668

0

49.668

8.460

58.128

5.764

4.464

2.318

5.963

Bijdragen aan medeoverheden

26.500

0

26.500

10.211

36.711

4.433

3.495

‒ 1.430

270

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

1.901

0

1.901

118

2.019

116

116

116

116

Ontvangsten

4.537

0

4.537

5.639

10.176

0

0

0

0

Tabel 28 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

641.444

0

641.444

67.717

709.161

172.038

60.651

50.509

54.059

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 66.895

‒ 66.895

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

641.444

0

641.444

134.612

776.056

172.038

60.651

50.509

54.059

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 67,7 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties van € 42,1 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • per saldo een verlaging van de garantieverplichtingen met € 66,9 miljoen;

  • een verhoging van € 26,8 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022. Dit is nodig omdat de uitkering hiervan voor een groot deel van de cultuurbegroting in 2023 ook al wordt verplicht voor het jaar 2024.

Uitgaven

Toelichting per instrument

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 48,6 miljoen verhoogd. Dit saldo bestaat uit diverse mutaties. Voor loon- en prijsbijstelling is € 66,3 miljoen extra geraamd, dit is inclusief de extra prijsbijstelling over 2022. De extra prijsbijstelling en de loon- en prijsbijstelling over 2023 worden volgens de reguliere systematiek toegevoegd aan de budgetten. Voor de zomer wordt de loon- en prijsbijstelling verstrekt aan instellingen en fondsen in de culturele basisinfrastructuur en de musea die via de Erfgoedwet worden bekostigd. Voor het aanpakken van een aantal urgent benodigde restauraties van grote monumenten is € 15,0 miljoen toegevoegd aan het budget voor de monumentenzorg. Er is € 19,1 miljoen overgeboekt naar het financiële instrument Subsidies voor het verbeteren van de honorering van werkenden en zzp-ers in de culturele sector. Deze middelen worden verplaatst, omdat in de aanloop naar het volgende meerjarige subsidieplan voor de culturele basisinfrastructuur (2025-2028), de besteding in de jaren 2023 en 2024 is gepland via diverse projectsubsidies. Daarnaast zijn diverse kleinere mutaties verwerkt.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 37,1 miljoen verhoogd. Daarvan is € 19,1 miljoen overgeboekt vanuit het financiële instrument Bekostiging (zie toelichting bij Bekostiging). Naast aanvullend budget voor loon- en prijsbijstelling (€ 5,3 miljoen) en diverse andere kleinere mutaties, is de raming verhoogd met € 5,3 miljoen om tegemoet te komen aan de overvraag naar subsidies voor maatschappelijke initiatieven rond de herdenking van het slavernijverleden. Uit de eindejaarsmarge is € 5,0 miljoen aan het budget toegevoegd voor de financiering van het cultuurplan van de landelijke publieke omroep. Deze middelen zijn in 2022 niet tot besteding gekomen, zoals gemeld in de Kamerbrief van 19 december 2022.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt verhoogd door een desaldering van € 5,6 miljoen. Door vertraging en het anders invullen van projecten (deels ook als gevolg van corona) heeft het Nationaal Archief een eigen vermogen dat hoger is dan toegestaan. Het surplus wordt afgeroomd en wordt deels ingezet voor vertraagde trajecten in latere jaren middels een kasschuif.

Licence