Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 37 Migratie

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

7.325.985

600.000

7.925.985

1.098.625

9.024.610

4.990.362

2.211.297

25.103

25.103

2.115.531

            
 

Uitgaven

7.325.985

600.000

7.925.985

1.098.585

9.024.570

4.990.362

2.211.297

25.103

25.103

2.115.531

            

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

7.299.196

600.000

7.899.196

1.103.585

9.002.781

4.990.362

2.211.297

25.103

25.103

2.087.657

 

Bijdrage aan agentschappen

844.144

0

844.144

‒ 3.417

840.727

196.679

139.274

0

0

640.183

 

IND

765.201

0

765.201

‒ 3.417

761.784

196.679

139.274

0

0

559.682

 

DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

78.943

0

78.943

0

78.943

0

0

0

0

80.501

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.158.949

600.000

3.758.949

512.751

4.271.700

855.868

1.241.658

0

0

1.340.784

 

COA

2.797.312

600.000

3.397.312

487.751

3.885.063

805.868

1.166.658

0

0

1.196.033

 

NIDOS - opvang

361.637

0

361.637

25.000

386.637

50.000

75.000

0

0

144.751

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.040.512

0

3.040.512

435.391

3.475.903

3.612.715

693.881

0

0

0

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

3.038.112

0

3.038.112

399.216

3.437.328

3.612.715

693.881

0

0

0

 

Samenwerkingsverbanden asielketen

2.400

0

2.400

20.075

22.475

0

0

0

0

0

 

Overige Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

16.100

16.100

0

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

48.304

0

48.304

7.856

56.160

31.385

15.342

0

0

16.907

 

Vluchtingenwerk Nederland

12.366

0

12.366

10.000

22.366

0

0

0

0

12.363

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

31.392

0

31.392

‒ 2.144

29.248

31.385

15.342

0

0

0

 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

2.634

0

2.634

0

2.634

0

0

0

0

2.633

 

Overige Subsidies

1.912

0

1.912

0

1.912

0

0

0

0

1.911

 

Opdrachten

207.287

0

207.287

151.004

358.291

293.715

121.142

25.103

25.103

89.783

 

Programma Keteninformatisering

9.135

0

9.135

0

9.135

0

0

0

0

9.560

 

Versterking vreemdelingenketen

56.086

0

56.086

77.260

133.346

80.863

30.863

25.103

25.103

80.223

 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

142.066

0

142.066

73.744

215.810

212.852

90.279

0

0

0

37.3

Terugkeer en bewaring vreemdelingen

26.789

0

26.789

‒ 5.000

21.789

0

0

0

0

27.874

 

Bijdrage aan agentschappen

8.467

0

8.467

0

8.467

0

0

0

0

7.165

 

DJI - Dienst vervoer en ondersteuning

8.467

0

8.467

0

8.467

0

0

0

0

7.165

 

Subsidies (regelingen)

9.633

0

9.633

0

9.633

0

0

0

0

10.168

 

REAN-regeling

6.252

0

6.252

0

6.252

0

0

0

0

6.639

 

Overige Subsidies

3.381

0

3.381

0

3.381

0

0

0

0

3.529

 

Opdrachten

8.689

0

8.689

‒ 5.000

3.689

0

0

0

0

10.541

 

Vreemdelingen vertrek

8.689

0

8.689

‒ 5.000

3.689

0

0

0

0

10.541

            
 

Ontvangsten

12.826

0

12.826

28.000

40.826

0

0

0

0

13.826

            

Budgetflex artikel 37: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

 • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln. in 2024, € 166,7 mln. in 2025 en € 139,3 mln. in 2026.

 • Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.

 • Bij de IND is minder budget noodzakelijk voor de werkzaamheden in het kader van Oekraïners dan eerder gedacht. Het budget wordt in 2024 met € 8,7 mln. neerwaarts bijgesteld.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

 • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat er in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2024 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.

 • De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten.

 • Gemeenten kunnen bij de huisvesting van statushouders gebruik maken van de hotel- en accommodatie regeling. De verwachte kosten voor 2024 worden geraamd op € 17 mln.

NIDOS -opvangHet aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) in de instroom blijft naar verwachting hoog de komende jaren, dat betekent dat Nidos meer AMV's moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.

Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

 • Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. bedragen. 

 • Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Dit geldt ook voor de transitiekosten en de bekostiging eerste opvang. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 285,1 mln. in 2025 met € 3.482,2 mln. en in 2026 met € 661 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).

Samenwerkingsverbanden asielketenIn 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvang te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.

Bijdrage medeoverheden overigAan de Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt € 16,1 toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetverhoging van € 10 mln. in 2024 vanwege de hogere instroom en bezetting dan waarop het budget van VWN was gebaseerd.

Subsidies Nationaal Programma Oekraïense VluchtelingenDe inzet van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) bij de opvang ontheemden blijft langer noodzakelijk en het budget wordt hiervoor aangepast (2024 € -2,3 mln, 2025 € 31,3 mln., 2026 € 15,3 mln.)

Versterking vreemdelingenketen

 • Voor het Frontex Standing Corps levert de Koninklijke Marechaussee, tezamen met andere Nederlandse ketenpartners, personele en materiële inzet voor diverse categorieën. Ook in de komende jaren, waarin het Standing Corps verder wordt uitgebreid, wordt er een beroep gedaan op de KMar. Hiervoor levert JenV een bijdrage aan Defensie voor € 5,3 mln.

 • In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt via de specifieke uitkering-regeling (SPUK) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.

 • Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.

 • De ministeries JenV, IenW, Defensie en Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het in Europees verband afgesproken Entry Exit Systeem op Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.

 • Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.

Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

 • Om, onder bepaalde voorwaarden, duurzame complexe business cases van gemeenten ten behoeve van de opvang van ontheemden mogelijk te maken is het budget verhoogd met € 25 mln.

 • De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.

 • Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de plekken en bezetting in de opvang en de particuliere opvang Hiervoor is in 2024 € 5,9 mln, in 2025 € 6 mln. en in 2026 € 4,5 mln. beschikbaar gesteld.

37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen

VreemdelingenvertrekEen ramingsbijstelling van € -5 mln. op het terrein van Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).

Mutaties ontvangstenHet ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in 2024 verhoogd met € 28 mln. Het eigen vermogen van de IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.

Licence