Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

143.959

0

143.959

‒ 4.711

139.248

4.111

3.911

1.926

2.820

87.829

            
 

Uitgaven

143.959

0

143.959

‒ 4.711

139.248

4.111

3.911

1.926

2.820

87.829

            

5.1

Ruimtelijke ordening

63.983

0

63.983

‒ 3.721

60.262

624

652

‒ 1.411

‒ 833

51.958

 

Subsidies (regelingen)

2.381

0

2.381

‒ 833

1.548

0

0

0

0

774

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.500

0

1.500

‒ 757

743

0

0

0

0

0

 

Basisregistraties

581

0

581

0

581

0

0

0

0

474

 

Nationaal Groeifonds

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

300

0

300

‒ 190

110

0

0

0

0

300

 

Basisregistraties Ondergrond

0

0

0

14

14

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

15.512

0

15.512

‒ 3.812

11.700

671

1.459

1.159

1.759

8.101

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

3.213

0

3.213

‒ 288

2.925

0

0

0

0

2.961

 

Basisregistraties Ondergrond

2.500

0

2.500

‒ 1.129

1.371

0

0

0

0

0

 

Gebiedsontwikkeling

4.688

0

4.688

‒ 3.890

798

‒ 35

0

0

0

1.050

 

Geo-informatie

0

0

0

290

290

0

0

0

0

0

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

4.911

0

4.911

1.099

6.010

400

1.153

1.153

1.753

3.890

 

Nationaal Groeifonds

200

0

200

106

306

306

306

6

6

200

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

33.772

0

33.772

313

34.085

297

285

22

0

32.261

 

Kadaster (Basisregistraties)

29.952

0

29.952

‒ 3.041

26.911

0

0

0

0

29.768

 

Basisregistraties Ondergrond

0

0

0

700

700

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

0

0

0

190

190

0

0

0

0

0

 

Geonovum

2.393

0

2.393

0

2.393

0

0

0

0

2.493

 

ICTU

429

0

429

2.321

2.750

250

250

0

0

0

 

Nationaal Groeifonds

998

0

998

143

1.141

47

35

22

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.909

0

3.909

232

4.141

2.268

1.508

8

8

5.736

 

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

3.649

0

3.649

‒ 3.649

0

760

0

0

0

5.468

 

Gebiedsontwikkeling

0

0

0

2.300

2.300

0

0

0

0

0

 

Nationaal Groeifonds

260

0

260

8

268

8

8

8

8

268

 

Basisregistratie ondergrond

0

0

0

73

73

0

0

0

0

0

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

0

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

8.409

0

8.409

379

8.788

‒ 2.612

‒ 2.600

‒ 2.600

‒ 2.600

5.086

 

RVB

3.136

0

3.136

279

3.415

‒ 12

0

0

0

2.413

 

RWS (Leefomgeving)

5.147

0

5.147

‒ 1.200

3.947

‒ 2.600

‒ 2.600

‒ 2.600

‒ 2.600

2.547

 

Uitvoering gebiedsontwikkeling

0

0

0

1.400

1.400

0

0

0

0

0

 

RIVM

126

0

126

‒ 100

26

0

0

0

0

126

5.2

Omgevingswet

79.976

0

79.976

‒ 990

78.986

3.487

3.259

3.337

3.653

35.871

 

Subsidies (regelingen)

4.500

0

4.500

961

5.461

990

85

104

0

0

 

Eenvoudig Beter

4.500

0

4.500

961

5.461

990

85

104

0

0

 

Opdrachten

7.738

0

7.738

‒ 5.389

2.349

‒ 990

‒ 85

‒ 104

0

3.611

 

Aan de Slag

7.738

0

7.738

‒ 5.585

2.153

‒ 990

‒ 85

‒ 104

0

3.611

 

Serviceteam Rijk

0

0

0

196

196

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

61.806

0

61.806

‒ 11.285

50.521

2.443

3.192

3.260

3.587

26.837

 

Kadaster

61.804

0

61.804

‒ 11.778

50.026

2.443

3.192

3.260

3.587

26.837

 

Geonovum

0

0

0

298

298

0

0

0

0

0

 

ICTU

0

0

0

195

195

0

0

0

0

0

 

Serviceteam Rijk

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

5.932

0

5.932

14.723

20.655

1.044

67

77

66

5.423

 

Serviceteam Rijk

951

0

951

35

986

39

0

0

0

1.224

 

Aan de Slag

4.981

0

4.981

14.688

19.669

1.005

67

77

66

4.199

            
 

Ontvangsten

3.824

0

3.824

0

3.824

0

0

0

0

3.824

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 14 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 5
 

2024

juridisch verplicht

73%

bestuurlijk gebonden

5%

beleidsmatig gereserveerd

22%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 73% juridisch verplicht.

5.1 Ruimtelijke ordening

Opdrachten

Gebiedsontwikkeling

Dit betreft een reallocatie van € 3,7 mln. voor NOVEX naar de instrumenten bijdrage aan medeoverheden en bijdrage aan agentschappen om de uitgaven op de juiste instrumenten te kunnen verantwoorden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (basisregistraties)

Dit is het saldo van meerdere mutaties. Het betreft onder andere een reallocatie van € 2,1 mln. binnen hetzelfde instrument naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland datafundement.

ICTU

Dit betreft met name een reallocatie van € 2,1 mln. binnen hetzelfde instrument vanaf Kadaster (basisregistraties) naar ICTU in het kader van Zicht op Nederland datafundement.

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

Dit betreft hoofdzakelijk een kasschuif van € 2,6 mln. van 2024 naar 2029, omdat op verzoek van de gemeente Venlo de vaststellingsdatum van de BIRK-subsidie is uitgesteld.

Gebiedsontwikkeling

Deze mutatie betreft een reallocatie van € 2,3 mln. om de NOVEX-middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RWS (leefomgeving)

In verband met de overgang van werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt van het agentschap Rijkswaterstaat in 2024 € 1,2 mln. gerealloceerd. Het grootste deel van deze reallocatie (€ 0,8 mln.) gaat naar bijdrage aan ZBO's/RTW's (Kadaster), artikelonderdeel 5.2 Omgevingswet, als bijdrage aan beheer van het DSO.

5.2 Omgevingswet

Opdrachten

Aan de slag

Dit betreft hoofdzakelijk een reallocatie van € 3,7 mln. van opdrachten naar externe inhuur. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden medeoverheden ondersteund in de implementatieopgave, mede door de inzet van Regionale Invoeringsondersteuningscoaches (RIO's).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Er vinden meerdere reallocaties plaats om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden.

In de eerste plaats vindt er een reallocatie plaats van € 6,0 mln. van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de beheerskosten Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Ook wordt € 1,6 mln. gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen (Logius en Rijkswaterstaat) voor de ontwikkeling en afbouw van DSO-LV.

In 2024 vindt een reallocatie van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar agentschappen plaats van € 5,7 mln. om de bijdrage van Operationeel Beheer Organisatie (OBO) ten behoeve van de jaaropdracht Informatiepunt Leefomgeving (Rijkswaterstaat) op het juiste instrument te verantwoorden.

In verband met de overgang van werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt in 2024 € 0,8 mln. gerealloceerd van bijdrage aan agentschappen (RWS) artikelonderdeel ruimtelijke ordening naar bijdrage aan ZBO (Kadaster), om zo de uitgaven op het juiste instrument en artikelonderdeel te kunnen verantwoorden.

Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget van het Kadaster. In 2024 bedraagt deze bijstelling € 1,3 mln. en in de jaren 2025-2029 gemiddeld € 0,9 mln.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de slag

Er vinden meerdere reallocaties plaats om middelen op de juiste instrumenten te verantwoorden.

In de eerste plaats betreffen dit reallocaties van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar agentschappen ten behoeve van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Er wordt in 2024 € 6,0 mln. naar Rijkswaterstaat gerealloceerd voor de beheerkosten van DSO-LV. Ook wordt € 1,6 mln. gerealloceerd naar Logius en Rijkswaterstaat voor het ontwikkelen van DSO-LV.

In 2024 vindt een reallocatie plaats van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen van € 5,7 mln. om de bijdrage van Operationeel Beheer Organisatie (OBO) ten behoeve van de jaaropdracht Informatiepunt Leefomgeving (Rijkswaterstaat) op het juiste instrument te verantwoorden.

Licence