Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 Integraal Waterbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

75.504

0

75.504

147.038

222.542

‒ 19.785

‒ 22.787

‒ 18.867

‒ 14.786

65.922

            
 

Uitgaven

85.520

0

85.520

13

85.533

7.166

4.143

5.260

2.589

65.201

            

11.1

Algemeen waterbeleid

55.571

0

55.571

1.398

56.969

5.277

3.590

4.809

2.589

43.551

 

Opdrachten

20.970

0

20.970

‒ 2.612

18.358

641

3.076

4.279

2.059

11.781

 

Partners voor Water (HGIS)

9.948

0

9.948

‒ 500

9.448

‒ 500

0

0

0

0

 

Overige HGIS opdrachten

1.500

0

1.500

252

1.752

0

0

0

0

0

 

Regie Innovatie

1.090

0

1.090

‒ 125

965

0

0

0

0

996

 

VN Water (HGIS)

4.000

0

4.000

‒ 4.000

0

‒ 4.000

0

0

0

0

 

Overige opdrachten

4.432

0

4.432

1.761

6.193

5.141

3.076

4.279

2.059

10.785

 

Subsidies (regelingen)

15.869

0

15.869

2.792

18.661

3.982

10

26

26

13.981

 

Incidentele subsidie WKB

10

0

10

‒ 10

0

0

0

0

0

0

 

Blue Deal (HGIS)

2.500

0

2.500

4.000

6.500

4.000

0

0

0

0

 

Partners voor Water 5 (HGIS)

4.000

0

4.000

0

4.000

0

0

0

0

8.802

 

NGF NL2120

7.033

0

7.033

0

7.033

0

0

0

0

5.079

 

Overige subsidies

2.326

0

2.326

‒ 1.198

1.128

‒ 18

10

26

26

100

 

Bijdrage aan agentschappen

14.878

0

14.878

1.168

16.046

654

504

504

504

15.789

 

Bijdrage aan agentschap RWS

14.382

0

14.382

1.054

15.436

504

504

504

504

15.373

 

Bijdrage aan agentschap KNMI

496

0

496

114

610

150

0

0

0

416

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.214

0

3.214

50

3.264

0

0

0

0

2.000

 

NGF NL2120

3.164

0

3.164

0

3.164

0

0

0

0

2.000

 

Overige bijdragen

50

0

50

50

100

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

640

0

640

0

640

0

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

640

0

640

0

640

0

0

0

0

0

11.2

Waterveiligheid

3.441

0

3.441

‒ 1.009

2.432

‒ 150

0

0

0

3.308

 

Opdrachten

3.441

0

3.441

‒ 1.009

2.432

‒ 150

0

0

0

3.308

 

Waterveiligheid

3.391

0

3.391

‒ 1.166

2.225

‒ 150

0

0

0

3.208

 

Overige opdrachten

50

0

50

157

207

0

0

0

0

100

11.3

Grote oppervlaktewateren

1.734

0

1.734

‒ 795

939

0

0

0

0

1.732

 

Opdrachten

1.734

0

1.734

‒ 795

939

0

0

0

0

1.732

 

RWS Zuid-Westelijke Delta

1.077

0

1.077

‒ 652

425

0

0

0

0

1.075

 

Overige opdrachten

657

0

657

‒ 143

514

0

0

0

0

657

11.4

Waterkwaliteit

24.774

0

24.774

419

25.193

2.039

553

451

0

16.610

 

Opdrachten

6.754

0

6.754

‒ 959

5.795

1.348

‒ 145

‒ 45

0

4.932

 

Waarvan RWS (BOA)

4.403

0

4.403

‒ 4.403

0

‒ 3.594

‒ 3.594

‒ 3.594

‒ 3.232

0

 

Noordzee en oceanen

1.758

0

1.758

24

1.782

1.345

‒ 45

‒ 45

0

779

 

WKK opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

928

 

Overige opdrachten

593

0

593

3.420

4.013

3.597

3.494

3.594

3.232

3.225

 

Subsidies (regelingen)

16.330

0

16.330

847

17.177

622

622

412

0

9.988

 

NGF GPWT

15.980

0

15.980

0

15.980

0

0

0

0

9.988

 

Overige subsidies

350

0

350

847

1.197

622

622

412

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.690

0

1.690

531

2.221

69

76

84

0

1.690

 

Overige bijdragen

1.690

0

1.690

531

2.221

69

76

84

0

1.690

            
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 11 is in 2024 per saldo met € 147,0 miljoen toegenomen en neemt cumulatief af in de periode 2025 t/m 2029 met € 73,3 miljoen.

Dit komt met name door een verplichtingenschuif voor de NGF-projecten NL2120 en Groeiplan Watertechnologie (GPWT): De middelen zijn bij VJN 2023 in een voorlopig ritme toegevoegd aan de IenW-begroting, in afwachting van nadere uitwerking. Inmiddels is duidelijk hoe en in welk ritme de middelen aan de deelnemende partijen zullen worden verstrekt. Dit betekent onder andere dat een belangrijk deel van de verplichtingen naar de consortium deelnemers voor de looptijd van de projecten in 2024 worden aangegaan, waardoor een versnelling van verplichtingenruimte uit latere jaren naar 2024 nodig is. Bij het NGF project GPWT gaat het om € 86,8 miljoen en NL2120 € 55,4 miljoen aan verplichtingenruimte wat uit latere jaren naar 2024 wordt gehaald. Dit leidt tevens tot een aanpassing van de in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen begrotingsgrondslagen (zie hieronder).

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Algemeen Waterbeleid

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van Algemeen Waterbeleid in 2024 met € 2,6 miljoen verlaagd. Tussen 2025 en 2029 neemt het opdrachtenbudget cumulatief met € 12,3 miljoen toe. Dit komt met name door:

2024-2025:

  • Een herschikking van de HGIS opdrachtenbudget naar HGIS subsidiebudget (per saldo ‒ € 4 miljoen in 2024 en in 2025 van opdrachten naar subsidies) ten behoeve van het Programma International Panel for Deltas & Coastal Areas (IPDC) waarvan Deltares de uitvoerende organisatie is.

2024 t/m 2029:

  • Cumulatief over deze periode wordt € 21,0 miljoen toegevoegd aan loon- en prijsbijstelling.

  • Daarnaast worden binnen de HXII begroting middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het opdrachtenbudget van artikel 11. Zie voor een verdere toelichting het Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Subsidies

Per saldo is het subsidiebudget met € 2,8 miljoen verhoogd in 2024 en € 4,0 miljoen in 2025. Dit komt met name door de hierboven genoemde herschikking van opdrachten naar subsidies (€ 4,0 miljoen) die in 2024 en 2025 plaatsvindt. Daarnaast zijn er divere kleinere mutaties verwerkt waardoor het budget met ‒ € 1,2 miljoen in 2024 is verlaagd.

Ontvangsten

Er zijn geen ontvangstenmutaties verwerkt in de Eerste suppletoire begroting op dit artikel.

Aanpassing wettelijke begrotingsgrondslagen subsidieverlening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat in het algemeen subsidie wordt verleend op grond van een wettelijk voorschrift. Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat één van de uitzonderingen hierop subsidies vormen waarvan zowel de subsidieontvanger als het maximale bedrag in de begroting worden vermeld.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel zijn in de regel <Verplichtingen> dergelijke subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Voor de subsidie- en specifieke uitkeringverplichtingen die specifiek in onderstaande tabel worden vermeld geldt dat deze begrotingsvermelding de wettelijke grondslag vormt zoals bedoeld in artikel 4.23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht respectievelijk zoals bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht..

Tabel 8 Wettelijke grondslagen subsidieverleningen artikel 11

Maximum bedrag

Ontvanger

Toelichting

Artikelonderdeel

€ 10.509.096

Stichting Ecoshape, Building with Nature

Voor het overall programmamanagement, het ontwikkelen van fysisch-ecologische, sociaal-economische en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilots Deltasteden en Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan capacity building, valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 1.898.492

Technische Universiteit Delft

Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 1.470.302

Universiteit Twente

Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 1.989.123

Wageningen Universiteit / Wageningen University

Voor het ontwikkelen van sociaal-economische kennis en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 1.196.000

Stichting IUCN Nederlands Comité (IUCN National Committee of the Netherlands Foundation)

Voor het ontwikkelen van institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 282.720

Stichting Natuur & Milieu

Voor het ontwikkelen van institutionele kennis voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking, aan Stichting Natuur & Milieu.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 575.800

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 1.345.202

Stichting SoortenNL

Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 437.900

Stichting Ark

Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 246.529

Stichting De Noordzee

Voor het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 1.149.288

Stichting De Natuur- en Milieufederaties

Voor het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 556.344

Staatsbosbeheer

Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping,het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 371.200

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels

Voor het ontwikkelen van institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 807.000

Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland

Voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en sociaal-economische kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het versterken van regionale NBS hotspots voor gebiedsgerichte verdieping, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 241.935

Dutch Research Institute for Transitions B.V.

Voor het ontwikkelen van sociaal-economische kennis in het kader van NBS kennisverdieping.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 1.312.464

Universiteit Utrecht

Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het ontwikkelen van fysisch-ecologische en institutionele kennis en het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, en het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 833.359

Hogeschool Van Hall Larenstein

Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 882.643

HZ University of Applied Sciences

Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 816.313

Stichting Yuverta

Heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor capacity building voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 686.451

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid

Voor het bijdragen aan kennisintegratie en visieontwikkeling voor NBS kennisverdieping, het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren, en het bijdragen aan valorisatie en kennisontsluiting voor NBS kennisdoorwerking.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 8.961.101

Wageningen Environmental Research

Voor het inbrengen van kennis over (inter)nationale NBS netwerken, vertalen van praktijkervaringen naar kennis voor nationale en internationale context, ontwikkeling van tools en handreikingen voor het opschalen van NBS en het internationaal valoriseren van NL2120 kennis.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 35.000.000

Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology

Voor een continue aanvoer van nieuwe kennis en innovaties vanuit onderzoek en ontwikkeling middels het aanstellen van PhD onderzoekers.

11.04 Waterkwaliteit

€ 5.000.000

Stichting Water Alliance

Voor het ondersteunen van startups en MKB middels een ondernemerschapsprogramma gefocust op watertechnologie.

11.04 Waterkwaliteit

€ 5.000.000

Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology

Voor het inrichten van en activiteiten uitgevoerd door een Theory of Change kennisteam, een High level expert groep en een innovation squad per focusgebied.

11.04 Waterkwaliteit

€ 29.580.000

Samenwerkingsverband van Waterschap Vechtstromen, Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel

Full scale demonstratieprojecten van zuiveringsinfrastructuur: het verwijderen van vervuiling uit rioolwater, persleidingen, gemalen.

11.04 Waterkwaliteit

€ 4.252.000

Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology

Voor het (overall) programmamanagement middels een nog op te richten programmabureau aan Stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology ten behoeve van TKI Watertechnologie.

11.04 Waterkwaliteit

€ 300.000

KWR Water B.V.

voor een deel van de inhoudelijke coördinatie van de pilot projecten binnen programma pilot- en testprojecten.

11.04 Waterkwaliteit

€ 300.000

Stichting Toegepast Onderzoekn Waterbeheer (STOWA)

voor een deel van de inhoudelijke coördinatie van de pilot projecten binnen programma pilot- en testprojecten.

11.04 Waterkwaliteit

Wettelijke grondslagen specifieke uitkeringen als onderdeel van de Nationaal Groei Fonds programma's NL2120

Maximum bedrag

Ontvanger

 

Artikelonderdeel

€ 2.027.450

Gemeente Dordrecht

Voor het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 8.204.000

Gemeente Rotterdam

Voor het bijdragen aan de pilot Deltasteden voor NBS praktijkleren.

11.01 Algemeen Waterbeleid

€ 9.551.935

Provincie Friesland

Voor het bijdragen aan de pilot Veenweidegebieden voor NBS praktijkleren.

11.01 Algemeen Waterbeleid

Overige wettelijke grondslagen subsidieverleningen

Maximum bedrag

Ontvanger

 

Artikelonderdeel

€ 185.000

Provincie Friesland

Voor een (jaarlijkse) bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW). Het Omgevingsberaad Waddengebied is het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW). Het is tevens een platform waar gestructureerde discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en waar informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld.

11.01 Algemeen Waterbeleid

Licence