Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

388.768

0

388.768

226.392

615.160

133.755

109.185

105.880

110.271

200.759

            
 

Uitgaven

503.006

0

503.006

69.603

572.609

144.789

117.903

119.779

110.271

228.241

            

14.1

Netwerk

29.251

0

29.251

10.531

39.782

6.388

1.185

471

1.679

10.473

 

Opdrachten

15.098

0

15.098

6.135

21.233

5.953

876

162

1.370

5.063

 

Wegverkeersbeleid

9.114

0

9.114

‒ 2.085

7.029

‒ 131

‒ 117

‒ 117

‒ 117

3.183

 

Voertuigen en Digitale Infrastructuur

5.699

0

5.699

239

5.938

‒ 250

0

0

0

63

 

Overige opdrachten

285

0

285

7.981

8.266

6.334

993

279

1.487

1.817

 

Bijdrage aan agentschappen

7.831

0

7.831

1.509

9.340

421

309

309

309

5.410

 

Bijdrage aan agentschap RWS

7.831

0

7.831

‒ 172

7.659

421

309

309

309

5.410

 

Overige bijdragen

0

0

0

1.681

1.681

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

5.814

0

5.814

2.487

8.301

14

0

0

0

0

 

Bijdrage aan Caribisch Nederland

5.694

0

5.694

2.500

8.194

0

0

0

0

0

 

Regionale bijdrage MIRT

120

0

120

‒ 13

107

14

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

508

0

508

400

908

0

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

508

0

508

400

908

0

0

0

0

0

14.2

Veiligheid

52.208

0

52.208

‒ 4.010

48.198

888

878

914

914

17.681

 

Opdrachten

3.999

0

3.999

‒ 89

3.910

‒ 225

‒ 225

‒ 287

‒ 225

4.998

 

Opdrachten Verkeersveiligheid

3.999

0

3.999

‒ 89

3.910

‒ 225

‒ 225

‒ 287

‒ 225

4.998

 

Subsidies (regelingen)

10.112

0

10.112

1.927

12.039

510

496

558

496

10.089

 

Veiligheid: Subsidies VVN

4.139

0

4.139

252

4.391

251

257

257

257

4.473

 

Veiligheid Subsidies SWOV

4.270

0

4.270

177

4.447

176

186

186

186

4.690

 

Overige subsidies

1.703

0

1.703

1.498

3.201

83

53

115

53

926

 

Bijdrage aan agentschappen

689

0

689

54

743

39

39

39

39

685

 

Bijdrage aan agentschap RWS

689

0

689

54

743

39

39

39

39

685

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

33

33

0

0

0

0

0

 

Overige Bijdragen

0

0

0

33

33

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.408

0

1.408

565

1.973

564

568

604

604

1.909

 

Bijdrage aan CBR

1.408

0

1.408

565

1.973

564

568

604

604

1.909

 

(Schade)vergoeding

36.000

0

36.000

‒ 6.500

29.500

0

0

0

0

0

 

Stint

36.000

0

36.000

‒ 6.500

29.500

0

0

0

0

0

14.3

Slimme en duurzame mobiliteit

421.547

0

421.547

63.082

484.629

137.513

115.840

118.394

107.678

200.087

 

Opdrachten

245.865

0

245.865

‒ 169.431

76.434

‒ 122.718

‒ 47.936

‒ 5.947

16.932

99.500

 

Innovatie en Intelligente Transportsystemen

12.522

0

12.522

‒ 702

11.820

1.557

2.480

1.375

0

116

 

Klimaatakkoord

64.294

0

64.294

‒ 53.860

10.434

‒ 70.069

‒ 31.510

‒ 16.326

140

30.281

 

Verkeersemissies

3.279

0

3.279

‒ 2.695

584

300

0

0

0

3.163

 

Laadinfra wegverkeer KF

27.660

0

27.660

‒ 25.679

1.981

‒ 41.858

‒ 58.381

‒ 58.756

‒ 57.956

3.967

 

Programma Vergroening Reisgedrag

42.532

0

42.532

‒ 33.781

8.751

‒ 21.900

‒ 16.852

5.901

23.320

46.498

 

NGF DMI

16.392

0

16.392

5.750

22.142

2.657

750

750

750

0

 

Reservering Terugsluis VWH

55.000

0

55.000

‒ 55.000

0

‒ 55.000

0

0

0

0

 

Laadinfra bouw KF

4.000

0

4.000

‒ 1.479

2.521

50.483

54.845

60.845

50.664

12.362

 

Overige opdrachten

20.186

0

20.186

‒ 1.985

18.201

11.112

732

264

14

3.113

 

Subsidies (regelingen)

158.996

0

158.996

192.696

351.692

242.242

150.498

115.019

90.120

93.857

 

Duurzame Mobiliteit

7.123

0

7.123

17.476

24.599

21.150

15.000

0

0

0

 

Elektrisch Vervoer

113.124

0

113.124

38.535

151.659

23.926

16.718

14.670

0

0

 

Laad en AanZET

0

0

0

68.000

68.000

95.000

0

0

0

0

 

Bronmaatregelen Stikstof

36.443

0

36.443

12.663

49.106

2.464

‒ 8.000

‒ 771

0

24.500

 

KF Laad en SWiM

0

0

0

54.822

54.822

97.552

125.060

101.120

90.120

68.120

 

Overige Subsidies

2.306

0

2.306

1.200

3.506

2.150

1.720

0

0

1.237

 

Bijdrage aan agentschappen

8.386

0

8.386

18.557

26.943

4.289

3.278

2.522

626

6.730

 

Bijdrage agentschap RWS

1.747

0

1.747

2.837

4.584

98

98

98

98

1.843

 

Bijdrage agentschap NEA

6.257

0

6.257

‒ 685

5.572

340

245

245

245

4.294

 

Bijdrage agentschap RVO

382

0

382

16.022

16.404

3.631

2.715

2.179

283

593

 

Bijdrage aan agentschap RIVM

0

0

0

383

383

220

220

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

8.300

0

8.300

17.866

26.166

13.700

10.000

6.800

0

0

 

Duurzame Mobiliteit

7.300

0

7.300

3.850

11.150

3.700

0

0

0

0

 

Mobiliteit en Gebieden

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

0

0

0

14.016

14.016

10.000

10.000

6.800

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

120

120

0

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

0

0

0

120

120

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

0

0

3.274

3.274

0

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

0

0

0

3.274

3.274

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

5.782

0

5.782

0

5.782

0

0

0

0

5.782

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 14 is in 2024 met € 226,4 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 477,8 miljoen toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

2024:

 • Het verplichtingenbudget voor de schadevergoedingen Stint neemt toe met € 36,4 miljoen. De regeling is later opengesteld dan verwacht, namelijk in 2024 in plaats van 2023.

 • Het verplichtingenbudget voor verduurzamen logistiek is verhoogd met € 13,0 miljoen omdat bij een eerdere overboeking van het kasbudget van de reservering klimaatakkoord de verplichtingen niet zijn overgeboekt.

 • Het verplichtingenbudget van de subsidies SEPP, Seba en AanZet is het restant van het budget uit 2023 dat aan het budget voor 2024 wordt toegevoegd (€ 25,8 miljoen).

 • Het verplichtingenbudget van de specifieke uitkering voor zero-emissie bussen is het restant van het budget van 2023 dat aan het budget voor 2024 wordt toegevoegd (€ 17,3 miljoen).

 • Het verplichtingenbudget voor subsidies AanZET, slimme laadinfrastructuur, SWiM en bijbehorende uitvoeringskosten vanuit de reserveringen voor Vrachtwagenheffing wordt met € 13,0 miljoen opgehoogd.

2024 en verder:

 • Het verplichtingenbudget van de reservering klimaatakkoord wordt uit latere jaren naar voren gehaald (€ 69,3 miljoen) omdat de verplichtingen benodigd zijn in 2024 o.a. voor de gewenste ophoging van het subsidieplafond voor de subsidieregeling voor elektrische bestelauto's (Seba).

 • Het verplichtingenbudget van de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) wordt verhoogd met € 15,4 miljoen door een verplichtingenschuif van latere jaren naar 2024, zodat op tijd verplichtingen kunnen worden aangegaan.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 Netwerk

Opdrachten

Per saldo is het uitgavenbudget voor opdrachten in 2024 met € 6,1 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 9,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024 en verder:

 • Het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling (cumulatief € 37,3 miljoen in de begrotingsperiode).

 • Daarnaast worden binnen de HXII begroting middelen vrijgemaakt voor een aantal opgaven op het domein van Luchtvaart, Ruimtevaart, NIS/CER2, de Omgevingswet, contributie EUMETSTAT, parlementaire enquête COVID en het Regeringsvliegtuig. Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, waaronder het opdrachtenbudget van artikel 14. Zie voor een verdere toelichting het Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

2 Verkeersveiligheid

(Schade)vergoedingen

Per saldo is het uitgavenbudget voor (schade)vergoedingen in 2024 met € 6,5 miljoen verlaagd. Het budget voor de compensatieregeling Stint wordt verlaagd met € 6,5 miljoen vanwege een bijstelling op basis van het aantal ingediende aanvragen. Het budget wordt ingezet voor de hierboven genoemde opgaves onder het kopje opdrachten.

3 Slimme en duurzame mobiliteit

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten in 2024 met € 169,4 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 184,1 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024:

 • Eindejaarsmarge NGF-project Dutch Metropolitan Innovations (DMI): de middelen (€ 6,9 miljoen) die in 2023 niet zijn uitgegeven, worden aan het uitgavenbudget voor 2024 toegevoegd.

 • Eindejaarsmarge KF: de middelen (€ 4,4 miljoen) die in 2023 niet zijn uitgegeven, worden aan het uitgavenbudget 2024 toegevoegd.

2024 ‒ 2025:

 • Middelen NGF-project DMI: de middelen (- € 1,9 miljoen) worden doorgeschoven naar 2025, een doorwerking van het vertragen in 2023.

 • Reservering klimaatakkoord subsidie waterstof in mobiliteit (SWiM) opdrachten naar subsidies: Onderdeel van de klimaatakkoordmiddelen is een reservering voor tankinfrastructuur, die wordt ingezet voor de subsidie waterstof in mobiliteit (- € 21,3 miljoen).

2024 t/m 2026:

 • Middelen vergroenen reisgedrag voor subsidieregeling touringcars: Uit de middelen bestemd voor vergroenen reisgedrag wordt € 10,0 miljoen overgeboekt naar het financiële instrument subsidies voor de subsidieregeling voor emissieloze touringcars.

2024 t/m 2029:

 • Uitvoeringskosten RVO: De RVO helpt met het uitvoeren van de verschillende subsidieregelingen van slimme en duurzame mobiliteit. De uitvoeringskosten (€ 24,8 miljoen) worden overgeboekt van het instrument opdrachten naar het instrument bijdragen aan agentschap.

 • Reservering klimaatakkoord opdrachten naar subsidies (AanZET): Op de reservering klimaatakkoord 2019 staan middelen (- € 153,0 miljoen) voor de stimulering van bestel- en vrachtauto’s. De subsidie voor de AanZET (vrachtauto) wordt verantwoord op de budgetplaats subsidies elektrisch vervoer. Hier worden ook de subsidies van de SEPP (particuliere auto) en SEBA (bestelauto) verantwoord. Een deel van de middelen wordt overgeboekt naar het nieuwe artikel 15 van Vrachtwagenheffing (€ 110,0 miljoen). Bij Ontwerpbegroting 2024 is € 24,7 miljoen naar voor gehaald voor het jaar 2023, omdat er meer animo was. Het budget in 2024 wordt met deze overheveling aangevuld. Zo sluit het kasbudget voor de AanZET weer aan bij de prognose van de RVO.

 • Reservering klimaatakkoord opdrachten naar subsidies (SEBA): Op de reservering Klimaatakkoord 2019 staan middelen (- € 50,9 miljoen) voor de SEBA (subsidie elektrische bestelauto) gereserveerd. De regeling gaat in 2024 open voor € 60 miljoen. Vanaf 2025 kan er geen subsidie meer worden toegekend aan bestelbussen, omdat alleen het verschil in aanschafprijs tussen nulemissie-voertuigen en fossiele voertuigen gesubsidieerd kan worden en dit steeds kleiner of zelfs negatief wordt. Vorig jaar is namelijk besloten dat de BPM-vrijstelling voor fossiel aangedreven bestelauto’s vervalt per 1 januari 2025. Ook zijn de regels voor de Algemene Groepsvrijstelling (AGVV) veranderd. Met deze overboeking uit de reservering wordt de kas in lijn gebracht met de prognose van de RVO voor de SEBA in totaal.

 • Kasschuif vergroenen reisgedrag: In totaal wordt € 14,5 miljoen naar latere jaren geschoven, vanwege vertraging in de voorbereiding van regelingen en opdrachten.

 • Kasschuif opdrachtenbudget van laadinfrastructuur voor wegvervoer: het budget verandert door middelen uit latere jaren naar voren te schuiven (€ 40,0 miljoen). De kasschuif is de optelsom van verschillende ontwikkelingen binnen deze post. De middelen voor logistiek laden kunnen eerder worden uitgegeven, doordat het project versneld kan worden. Ook worden er middelen naar latere jaren geschoven. Zo gaat de regeling voor landelijk dekkend netwerk snelladen een jaar later van start en worden middelen voor Laden OV-bussen naar achteren geschoven om beter aan te sluiten op de vraag uit de sector. Deze schuiven samen resulteren in een schuif van middelen naar eerdere jaren.

 • Overboeking middelen fietspaden naar Mobiliteitsfonds: De middelen (- € 42,0 miljoen t/m 2030) voor het ontwikkelen van fietspaden worden naar het Mobiliteitsfonds overgeheveld, waar de middelen worden verantwoord.

 • Laadinfrastructuur wegvervoer KF opdrachten naar subsidies: hiervoor is eerder € 403,8 miljoen toegekend vanuit het KF. Een groot deel van de middelen (- € 325,3 miljoen t/m 2030) is bestemd voor de subsidieregelingen publieke logistieke laadinfrastructuur en private laadinfrastructuur die in 2024 worden opengesteld.

2025 t/m 2028:

 • Klimaatfondsmiddelen laadinfrastructuur bouw: er wordt € 214,0 miljoen overgeheveld vanuit het KF naar IenW voor schoon en emissieloos bouwen, waarmee stikstofuitstoot tijdens de bouw kan worden verminderd.

2025 t/m 2029:

 • Vergroening reisvervoer en personengedrag naar waterstoftrein: er wordt € 15,0 miljoen overgeboekt naar artikel 13 op het Mobiliteitsfonds voor de pilot waterstoftrein in 2026, uit het programma vergroening reisvervoer en personengedrag.

 • Specifieke uitkering basisnetwerk logistiek laden van opdrachten naar bijdragen medeoverheden: Uit het Klimaatfonds is voor slimme laadinfrastructuur € 403,8 miljoen toegevoegd aan de begroting. Met een overboeking wordt een deel van het budget overgeboekt naar specifieke uitkering voor Basisnetwerk voor logistiek laden (€ 18,8 miljoen).

 • Reservering klimaatakkoord subsidie waterstof in mobiliteit (SWiM) opdrachten naar subsidies: Onderdeel van de klimaatakkoordmiddelen is een reservering voor tankinfrastructuur, die wordt ingezet voor de subsidie waterstof in mobiliteit (- € 8,2 miljoen).

2027 en verder:

 • Tweede deel AP-middelen vergroenen reisgedrag: Het resterende bedrag op de aanvullende post voor vergroenen reisgedrag wordt overgeboekt. Het betreft € 120,4 miljoen incidenteel tot en met 2029 voor zero emissie touringcars, stimuleren van deelmobiliteit en verduurzamen woon-werkverkeer. Het betreft € 31,7 miljoen structureel vanaf 2031 voor de uitvoering door uitvoeringsorganisaties RVO en RWS en beleid.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op artikelonderdeel 14.03 in 2024 met € 192,7 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 666,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2024 ‒ 2025:

 • Reservering klimaatakkoord subsidie waterstof in mobiliteit (SWiM) opdrachten naar subsidies: Onderdeel van de klimaatakkoordmiddelen is een reservering voor tankinfrastructuur, die wordt ingezet voor de subsidie waterstof in mobiliteit (€ 21,3 miljoen).

2024 t/m 2026:

 • Middelen vergroenen reisgedrag voor subsidieregeling touringcars: Uit de middelen van vergroenen reisgedrag wordt € 10,0 miljoen overgeboekt van opdrachten naar het subsidie instrument voor de subsidieregeling voor emissieloze touringcars.

 • Opvraag Slimme laadinfrastructuur KF: De middelen (€ 27,0 miljoen) worden ingezet voor de witte vlekken regeling (waar staan de laadpalen, zijn er witte vlekken?), stimuleren slim laden en laden voor logistiek.

2024 t/m 2027:

 • Kasschuif bronmaatregelen stikstof: Voor het verminderen van stikstof staan er twee subsidies op artikel 14.03, te weten de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) en de Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Modal Shift (TSL). Omdat in 2023 meer kasbudget vanuit 2024 naar 2023 is gehaald om subsidieverhogingen te kunnen financieren is er een relatief groot tekort op het kasbudget ontstaan in 2024 wat nu uit toekomstige jaren wordt teruggehaald (€ 12,7 miljoen).

2024 t/m 2029:

 • Reservering klimaatakkoord opdrachten naar subsidies (AanZET): Op de reservering klimaatakkoord 2019 staan middelen (€ 153,0 miljoen) voor de stimulering van bestel- en vrachtauto’s. De subsidie voor de AanZET (vrachtauto) wordt verantwoord op de budgetplaats subsidies elektrisch vervoer. Hier worden ook de subsidies van de SEPP (particuliere auto) en SEBA (bestelauto) verantwoord. Een deel van de middelen wordt overgeboekt naar het nieuwe artikel 15 van Vrachtwagenheffing (€ 110,0 miljoen). Bij Ontwerpbegroting 2024 is € 24,7 miljoen naar voor gehaald voor het jaar 2023, omdat er meer animo was. Het budget in 2024 wordt met deze overheveling aangevuld. Zo sluit het kasbudget voor de AanZET weer aan bij de prognose van de RVO.

 • Reservering klimaatakkoord opdrachten naar subsidies (SEBA): Op de reservering Klimaatakkoord 2019 staan middelen (€ 50,9 miljoen) voor de SEBA (subsidie elektrische bestelauto) gereserveerd. De regeling gaat in 2024 open voor € 60 miljoen. Vanaf 2025 kan er geen subsidie meer worden toegekend aan bestelbussen, omdat alleen het verschil in aanschafprijs tussen nulemissie-voertuigen en fossiele voertuigen gesubsidieerd kan worden en dit steeds kleiner of zelfs negatief wordt. Vorig jaar is namelijk besloten dat de BPM-vrijstelling voor fossiel aangedreven bestelauto’s vervalt per 1 januari 2025. Ook zijn de regels voor de Algemene Groepsvrijstelling (AGVV) veranderd. Met deze overboeking uit de reservering wordt de kas in lijn gebracht met de prognose van de RVO voor de SEBA in totaal.

2024 en verder:

 • Laadinfrastructuur wegvervoer KF opdrachten naar subsidies: hiervoor is eerder € 403,8 miljoen toegekend vanuit het KF. Een groot deel van de middelen (- € 325,3 miljoen t/m 2030) is bestemd voor de subsidieregelingen publieke logistieke laadinfrastructuur en private laadinfrastructuur die in 2024 worden opengesteld.

2025 t/m 2029:

 • Klimaatfondsmiddelen SWiM: Vanuit het Klimaatfonds worden middelen (€ 210,0 miljoen) overgeheveld voor de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM).

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op artikelonderdeel 14.03 in 2024 met € 18,6 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 11,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutatie:

2024 t/m 2029:

 • Uitvoeringskosten RVO: De RVO helpt met het uitvoeren van de verschillende subsidieregelingen van slimme en duurzame mobiliteit. De uitvoeringskosten (€ 24,8 miljoen) worden overgeboekt van het instrument opdrachten naar het instrument bijdragen aan agentschap.

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan medeoverheden op artikelonderdeel 14.03 in 2024 met € 8,0 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 11,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties.

2024:

 • Eindejaarsmarge KF: de middelen (€ 4,0 miljoen) die in 2023 niet zijn uitgegeven worden doorgeschoven naar 2024.

2024 t/m 2026:

 • Klimaatfondsmiddelen slimme laadinfrastructuur KF: de middelen voor mede-overheden (€ 12,0 miljoen) worden ingezet voor de specifieke uitkering voor slim laden. Dit betreft de SPUK-regeling voor de 6 NAL-regio’s (Nationale Agenda Laadinfrastructuur)

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence