Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 23 Budgettaire tabel artikel 97 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

49.995

0

49.995

9.917

59.912

2.644

2.385

2.533

5.587

48.701

            
 

Uitgaven

48.709

0

48.709

11.969

60.678

2.662

2.403

2.533

1.818

48.851

            

97.1

Algemeen departement

48.709

0

48.709

8.966

57.675

2.662

2.403

2.533

1.818

48.851

 

Opdrachten

35.456

0

35.456

8.129

43.585

2.641

2.406

2.663

1.950

35.886

 

van A naar Beter

1.735

0

1.735

48

1.783

48

48

45

45

1.780

 

Externe juridische advisering

1.936

0

1.936

52

1.988

54

53

51

49

1.731

 

Onderzoeken PBL

2.841

0

2.841

993

3.834

83

83

72

72

2.527

 

Onderzoeken ANVS

4.476

0

4.476

56

4.532

131

131

132

129

4.534

 

DCC

8.899

0

8.899

0

8.899

0

0

0

0

8.588

 

Regeringsvliegtuig

9.859

0

9.859

7.364

17.223

319

318

318

317

9.964

 

Overige opdrachten

5.710

0

5.710

‒ 384

5.326

2.006

1.773

2.045

1.338

6.762

 

Subsidies (regelingen)

388

0

388

‒ 359

29

‒ 359

‒ 359

‒ 482

‒ 482

10

 

Overige subsidies

388

0

388

‒ 359

29

‒ 359

‒ 359

‒ 482

‒ 482

10

 

Bijdrage aan agentschappen

12.865

0

12.865

380

13.245

380

356

352

350

12.955

 

Bijdrage aan agentschap RWS

3.191

0

3.191

0

3.191

0

0

0

0

3.138

 

Bijdrage aan agentschap KNMI

237

0

237

9

246

9

9

9

9

242

 

Overige bijdragen

9.437

0

9.437

371

9.808

371

347

343

341

9.575

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

816

816

0

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

0

0

0

816

816

0

0

0

0

0

97.3

Testen reizigers

0

0

0

3.003

3.003

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

0

0

3.003

3.003

0

0

0

0

0

 

Testen COVID-19

0

0

0

3.003

3.003

0

0

0

0

0

            
 

Ontvangsten

1.101

0

1.101

1.000

2.101

0

0

0

0

1.380

            

Toelichting

In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties van t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt. In onderstaande toelichtingen wordt de extrapolatie van de begroting buiten beschouwing gelaten.

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 97 is in 2024 met € 9,9 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2025 t/m 2029 met € 18,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil is voornamelijk het gevolg van overlopende kasmiddelen voor COVID (€ 2,1 miljjoen 2024) en 2 verplichtingenophogingen voor het gelijktrekken met de kasbudgetten correcties (€ 3,8 miljoen in 2028 en 2029).

Uitgaven

1 Algemeen departement

Opdrachten

2024:

  • Regeringsvliegtuig: het budget is ogehoogd om de toegenomen exploitatiekosten (o.a. onderhoud, personeel, brandstof) te kunnen dekken (€ 7,0 miljoen) Hiervoor is dekking gevonden binnen verschillende begrotingsposten, zie voor een verdere toelichting het Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.;

  • Strooizout Oekraïne (HGIS): Nederland heeft in 2023 toegezegd 45 miljoen kilo strooizout te doneren aan Oekraïne. In 2024 zal nog een factuur voor het transport van het strooizout betaald moeten worden € 0,8 miljoen;

  • Uitgaven PBL voor EU projecten: ACHIEVE, BIO-Agora, ECEMF, ELEVATE, ForestPaths, LAMASUS, NaturaConnect € 1 miljoen;

  • Bijdrage vanuit centraal budget art 97, algemeen departementale aangelegenheden, aan FM-Haaglanden (Rijksbrede SSO), ter verbetering van de werkomgeving (-€ 0,7 miljoen);

  • Voor het jubilieum van de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij wordt een bijdrage geleverd voor de historische zeilvoot. vanuit artikel 97 naar artikel 18 maritieme zaken (-€ 0,5 miljoen);

  • Diverse (-€ 0,3 miljoen).

2024 en verder:

  • Toegewezen loon-en prijsbijstelling 2024 (2024 € 1,2 miljoen, 2025 € 1,2 miljoen, 2026 € 1,1 miljoen, 2027 € 1,1 miljoen, 2028 € 1,1 miljoen, 2029 € 1,1 miljoen);

  • Overboeking vanuit het KF voor het programma nucleaire veiligheid voor de periode 2024-2030 (2024 € 0,8 miljoen, 2025 € 1,8 miljoen, 2026 € 1,6 miljoen, 2027 € 1,7 miljoen, 2028 € 1,0 miljoen, 2029 € 1,0 miljoen, 2030 € 1,0 miljoen).

3 COVID-19 Testen reizen

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het COVID-19 testen reizen in 2024 met € 3,0 miljoen verhoogd. Dit komt door de generaal ontvangen middelen voor de COVID-directie om aan overlopende opdrachten te kunnen voldoen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2024 betreft EU ontvangsten van PBL voor de projecten: ACHIEVE, BIO-Agora, ECEMF, ELEVATE, ForestPaths, LAMASUS, NaturaConnect.

Wettelijke grondslag subsidieverlening

In de begroting is ook rekening gehouden met de subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Deze uitgaven hangen samen met subsidies die IenW verstrekt. In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is in regel 1 een bedrag van maximaal €54.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2024 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Jaarlijks (in 2024, 2025 en 2026) zal een voorschot worden verleend van €18.000. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Hiervoor wordt bij VJN een verplichtingenmutatie uitgevoerd vanuit 2025 en 2026 om de verplichting meerjarig vast te kunnen leggen.

Licence