Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht draagt op het land bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. De landmacht doet dit met professionele en goed getrainde militairen en hoogwaardige technologie. Zij gaan door waar anderen moeten stoppen. Onder de zwaarste omstandigheden voeren zij gevechtsoperaties uit, bieden humanitaire hulp, ondersteunen bij rampen en ondersteunen dagelijks de civiele autoriteiten in Nederland.

De Minister is verantwoordelijk voor de vaststelling van de omvang en samenstelling van de landmacht alsmede de mate van gereedheid van de grondgebonden eenheden. De landmacht is verantwoordelijk voor het operationeel gereed stellen en in stand houden van de eenheden. De landmacht is inzetbaar voor zowel internationale als nationale taken. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken, worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de landmacht gereed gesteld. De landmacht zal zich inzetten om in de toekomst alle eenheden volledig operationeel gereed te kunnen stellen. Defensie rapporteert hierover aan de Kamer via de Stand van Defensie die twee keer per jaar wordt verzonden (begroting en jaarverslag).

Tabel 12 Capaciteiten landmacht

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

BRIGADE COMBAT TEAMVecht en beïnvloedt tegenstanders en de omgeving om gestelde doelen te halen. Dit gebeurt gecoördineerd met alle toegewezen eenheden. Kan worden ingebed in de NAVO-commandostructuur.

Brigade Hoofdkwartier (BHK)

Levert het vermogen om landoperaties aan te sturen.

Communication & Information Systems (CIS)

Levert ondersteuning om communicatie en informatie te verzorgen tussen en binnen eenheden.

Joint Intelligence, Surveillance,Target Acquisition & Reconnaissance module (JISTARC module)

Levert aan het brigade hoofdkwartier capaciteit voor de inlichtingenketen. Kan ook inlichtingen verzamelen en analyseren onder civiel gezag.

Brigade Verkenningseskadron

Levert een gevechtseenheid met inlichtingen- en beïnvloedingstaken voor gemotoriseerd en/of gemechaniseerd optreden.

Battle Group (BG)

Levert gevechtskracht voor gevechts- en beïnvloedingstaken. Samengestelde gevechtseenheid van bataljonsgrootte inclusief eigen ondersteuning (kent varianten met luchtmobiele-, gemotoriseerde- en gemechaniseerde infanterie en tankeenheden).Kan ook bijdragen aan de gegarandeerde capaciteiten conform interdepartementale afspraken.

Communication and Engagement module (C&E)

Beïnvloedt spelers en/of actoren in het informatiedomein en draagt bij aan het begrijpen van de omgeving.

Vuursteun Afdeling (artillerie)

Levert grondgebonden indirecte vuursteun.

Genie Bataljon (Inclusief Response chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) capaciteit en Explosieven Opruimingsdienst (EOD) capaciteit)

Conditioneert het terrein voor militaire operaties, versterkt het voortzettingsvermogen van eenheden (mobiliteit, contra-mobiliteit en bescherming) en levert militaire bijstand.

Hospitaal compagnie role 2

Levert een Role-2 chirurgisch hospitaal voor geneeskundige ondersteuning van eenheden. Kan ook onder civiel gezag ingezet worden.

Geneeskundige Compagnie role 1

Levert een role-1 geneeskundige ondersteuning (afvoer, Medical Treatment Facility en vervoer) aan brigade-eenheden.

Herstelcompagnie

Voert correctief en preventief onderhoud uit aan al het materieel ten behoeve van het voortzettingsvermogen van de brigade.

Voorraadcentrum

Levert bevoorrading en transportondersteuning ten behoeve van het voortzettingsvermogen van de brigade. Kan ook onder civiel gezag ingezet worden.

Korps Commandotroepen

Levert een Special Operations Land Task Group (SOLTG) voor geplande Speciale Operaties (Foreseeable Special Operations (FSO)) en een SOLTG voor incidentele en onverwachte Speciale Operaties, (Non-Foreseeable Special Operations (NFSO)), met een zeer korte reactietijd.

SPECIALE EENHEDEN

NLD/DEU Headquarters

Stuurt landoperaties aan als Land Component Command of als Korps hoofdkwartier en optioneel als Joint Task Force hoofdkwartier.

HEADQUARTERS

(Re)Deployment Task Force

Stuurt een (re)deployment aan.

(RE)DEPLOYMENT HEADQUARTERS

C2 AMDTF

Levert een Commando- en Engagement element voor het AMDTF.

AIR- AND MISSILE DEFENCE TASK FORCE (AMDTF)

Logistiek Element

Levert een logistiek element voor het AMDTF.

PATRIOT Fire Unit (PFU)

Levert een grondgebonden Lucht- en raketverdedigingseenheid voor punt- en gebiedsverdediging.

Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System (NASAMS)

Levert een grondgebonden luchtverdedigingseenheid voor punt- en gebiedsverdediging.

FIRE UNIT SWP FENNEK

Levert een grondgebonden luchtverdedigingseenheid met STINGER voor punt en gebiedsverdediging.

STINGER MANPAD PELOTON

Levert een grondgebonden luchtverdedigingspeloton gespecialiseerd voor maritiem, amfibisch en luchtmobiele inzet.

MAN-PORTABLE AIR DEFENCE SYSTEM (MANPADS)

Counter UAS (C-UAS)

Levert een grondgebonden sensor met detectie en identificatiecapaciteit ten behoeve van alarmering van een te beschermen eenheid of object.

COUNTER UNMANNED AERIAL SYSTEMS (C-UAS)

Territoriaal Operatiecentrum (TOC)

Levert landelijke operationele aansturing voor de operationele planning, voorbereiding, aansturing en afwikkeling van nationale militaire (crisis)operaties op Nederlands grondgebied zoals bijvoorbeeld in het kader van militaire bijstand en steunverlening tot en met inzet zoals Host Nation Support.

PERMANENTE/ STRUCTURELE NATIONALE VEILIGHEID

Regionaal Militair Commando en Advies (RMCa/RMOA)

Regionale aansturing en advies over de hele veiligheidsketen gekoppeld aan een veiligheidsregio en onderdeel van brigadestaven.

Korps Nationale Reserve (NATRES)

Levert in Nederland bewaking en beveiliging voor (tijdelijke) militaire objecten, militaire bijstand aan de politie en assistentie bij rampenbestrijding.

Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD)

Mitigeren van explosieve dreiging in alle domeinen, omstandigheden en omgevingen.

CBRN

Levert advies en assistentie voor CBRN dreiging.

Algemeen

De oorlog in Oekraïne en de veranderende veiligheidssituatie vereisen een landmacht die is voorbereid op grootschalige gevechtsoperaties, om zo bij te dragen aan afschrikking en de verdediging van Nederland en het NATO-verdragsgebied. Het gevecht van verbonden wapens, met als hoeksteen het brigadeniveau, vormt de basis voor het tactische optreden. Om gevechtskracht, zelfstandigheid en aanpassingsvermogen te vergroten, transformeert de landmacht haar brigades naar zelfstandige, gespecialiseerde commands. Het Korps Commandotroepen, het Integrated Air & Missile Defence Command en het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps ontwikkelen zich verder met een focus op warfighting. De mens is en blijft te allen tijde het hart van de Koninklijke Landmacht.

Internationale inzet

De landmacht ondersteunt Oekraïne in beginsel ook in 2024 met trainingen en materieel. Met een gevechtseenheid in Litouwen voor Enhanced Forward Presence (eFP) en een substantiële bijdrage aan de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) maken landmachteenheden deel uit van de NATO Response Forces (NRF). Het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps staat bovendien gereed als Land Component Command. Daarnaast is deelname gepland aan de EU-Battlegroup en missies zoals NATO mission in Iraq (NMI). Verder staan altijd eenheden gereed voor onvoorziene inzet.

Nationale inzet en evenementen

Landmachteenheden voeren continue een veelvoud aan nationale operaties en steunverleningen uit in het kader van handhaving van de rechtsorde, openbare orde en veiligheid. In het kader van Host Nation Support (HNS) coördineert en ondersteunt de landmacht onder andere de verplaatsingen van internationale troepen, zoals Amerikaanse rotaties ten behoeve van de Operatie Atlantic Resolve, over Nederlands grondgebied.

Middelen

Door personele en materiële tekorten zijn eenheden verminderd inzetbaar. De voortdurende ondersteuning van Oekraïne en met name leveringen uit (operationele) voorraden hebben consequenties voor de eigen gereedstelling en inzet. Defensie neemt maatregelen om deze gevolgen te mitigeren. Daarmee leidt de geleverde steun tot langdurige effecten op de gereedheid van onze krijgsmacht, die onder de huidige omstandigheden als acceptabel worden beoordeeld. De middelen, die met het coalitieakkoord zijn toegekend, verbeteren op termijn ook de operationele gereedheid, maar de krapte op de arbeidsmarkt en de mondiale vraag, hogere prijzen en langere levertijden, vertragen dit proces. Bij innovatieprojecten ligt de focus op artificialintelligence en onbemande systemen.

Internationale Militaire Samenwerking

De integratie met de Duitse landmacht is uniek en een voorbeeld voor Europese samenwerking. Naast het integreren van eenheden werkt de landmacht samen aan kennis- en doctrineontwikkeling, operationele behoeftestellingen en verwerving. Samen met Duitsland draagt de landmacht bij aan de grotere formaties waar NATO om vraagt. Daarnaast traint de landmacht regelmatig met Frankrijk en Noorwegen en voet de landmacht missies structureel uit in internationaal verband. Andere strategische partners zijn de Verenigde Staten het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg.

Gereedstelling

Grotere en veelal internationale oefeningen, met een focus op het hoogste geweldsspectrum, bereiden eenheden van de landmacht, ondanks de tekorten, voor op hun rol binnen de eerste hoofdtaak van de krijgsmacht. Vanaf 2025 staat de gereedstelling ten behoeve van het nieuwe NATO Force Model centraal. 2024 is het transitie- en voorbereidingsjaar voor deze belangrijke omslag. Daarnaast blijft een bijdrage aan de 2e en 3e Hoofdtaak onverminderd belangrijk.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

1.611.486

1.738.163

1.787.470

1.801.055

1.803.766

1.810.730

1.812.725

        

Uitgaven

1.599.669

1.740.361

1.789.143

1.803.273

1.806.737

1.817.683

1.820.126

        

Programmauitgaven

       

Opdrachten

84.223

81.405

96.184

97.144

97.140

97.139

97.774

Gereedstelling

84.223

81.405

96.184

97.144

97.140

97.139

97.774

(Schade)vergoeding

119

500

0

0

0

0

0

Schadevergoeding overig

119

500

0

0

0

0

0

        

Apparaatsuitgaven

       

Personele uitgaven

1.489.214

1.623.185

1.656.520

1.671.520

1.675.872

1.686.471

1.688.168

Eigen personeel

1.404.130

1.525.960

1.571.228

1.583.768

1.589.409

1.596.729

1.599.426

Externe inhuur

13.075

19.192

18.105

19.904

20.304

21.630

20.330

Overige personele exploitatie

72.009

78.033

67.187

67.848

66.159

68.112

68.412

Materiële uitgaven

26.113

35.271

36.439

34.609

33.725

34.073

34.184

Overige materiële exploitatie

26.113

35.271

36.439

34.609

33.725

34.073

34.184

        

Ontvangsten

11.521

8.054

8.054

8.054

8.054

8.054

8.054

Tabel 14 Geschatte budgetflexibiliteit
 

2024

juridisch verplicht

89,0%

bestuurlijk gebonden

0,0%

beleidsmatig gereserveerd

11,0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0,0%

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «Juridisch verplicht» heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiële instrumenten «opdrachten, personele en materiële uitgaven». Verplichtingen onder gereedstelling betreft onder meer de operationele rantsoenen en contracten die zijn aangegaan voor het gereedstellen van de eenheden. Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen, gebaseerd op de organieke sterkte, voor 2024 volledig verplicht is. Daarnaast worden de reeds aangegane verplichtingen voor externe inhuur ook als juridisch verplicht gezien. Voor de personele exploitatie betreft het met name de opleidingen. Onder de materiële uitgaven betreft dit voornamelijk uitgaven voor het zelfstandig aanschaffen van bedrijfsmiddelen. Ook worden er opdrachten gegeven aan o.a. kennisinstituten voor innovatieprojecten.

In totaal is voor 2024 89,0% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Opdrachten

Gereedstelling

Gereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft onder andere de operationele rantsoenen, voeding en operationele zaken, waaronder het huren van oefenterreinen.

Schadevergoedingen

Dit betreft schadevergoedingen in de breedte. De uitgaven zijn tot heden marginaal waardoor er geen budget is geraamd.

Personele uitgaven

Personele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten, uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer, reservisteninzet en inhuur personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.

Materiële uitgaven

Materiële uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering. Deze uitgaven vallen niet onder de instandhoudingsuitgaven van materieel, infrastructuur en IT. Daarnaast worden hier de uitgaven voor zelfstandige kleine aanschaffingen, kennisontwikkeling, technologische ontwikkeling en innovatie en kosten voor betalingsverkeer verantwoord.

Licence