Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 37. Migratie

Een op maatschappelijk verantwoorde wijze en in overeenstemming met internationale verplichtingen gereglementeerde en beheerste toelating tot, verblijf in en vertrek uit Nederland van vreemdelingen, alsmede verkrijging van het Nederlanderschap of de intrekking daarvan.

De Minister ontwikkelt en geeft uitvoering aan het vreemdelingenbeleid en het beleid op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Hij heeft daarbij:

  • een uitvoerende rol ten aanzien van de opvang van asielzoekers, de afwikkeling van toelatingsprocedures in Nederland en de terugkeer van vreemdelingen uit Nederland;

  • verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap door het geheel aan overheidsorganisaties dat zich (primair) met het vreemdelingen- en nationaliteitsbeleid bezighoudt;

  • verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsorganisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het zelfstandig bestuursorgaan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en voor de centra van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waar de vreemdelingenbewaring en de grensdetentie ten uitvoer wordt gelegd;

  • een gezagsrelatie met de Koninklijke Marechaussee en de politie voor wat betreft het vreemdelingentoezicht.

De doorlichting van de keten en de IND leverde een aantal aanbevelingen op om zowel de migratieketen als JenV als eigenaar en opdrachtgever te versterken. In 2022 realiseert JenV de verbeteringen voor de korte termijn. Dit houdt in dat we ketendoelen vaststellen, de governance van de keten versterken, een plannings- en verantwoordingscyclus inrichten en de bekostiging van ketenpartners beschouwen in relatie tot de benodigde flexibiliteit van de organisaties.

De Nederlandse buitengrenzen zijn onderdeel van de gezamenlijke buitengrenzen van het Schengengebied. Nederland wil het grenstoezicht verbeteren zodat grensautoriteiten tijdig kunnen optreden, bijvoorbeeld bij onverwachte situaties (zoals tijdens de coronapandemie) of bij verhoogde instroom van irreguliere immigratie. Nederland vergroot zijn bijdrage in personeel aan Frontex voor geïntegreerd grensbeheer en terugkeer.

Óók in 2022 wordt er vastgehouden aan meer terugkeer naar herkomst- en transitlanden van vreemdelingen die niet mogen blijven. Om irreguliere instroom te verminderen en terugkeer te bevorderen, blijft Nederland samenwerken met prioritaire landen van herkomst en transitlanden. De inzet daarbij is een betere opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio, meer vrijwillige terugkeer, aanpak van irreguliere migratie en mensensmokkel, en meer capaciteit voor migratiemanagement.

Arbeidsmigratie is een deeloplossing om vergrijzing in Nederland te remmen en in te spelen op tekorten die ontstaan op onze arbeidsmarkt. Het beleid om kennismigranten te verwelkomen die met hun specialistische kennis en vaardigheden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling en concurrentiekracht van Nederland wordt voortgezet. Naar verwachting worden tevens de eerste stappen gezet richting implementatie van de nieuwe richtlijn voor een Europese Blauwe Kaart. Een Europese blauwe kaart is een werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers (expats) met een nationaliteit van een land buiten de EU, EER of Zwitserland.

Tabel 30 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

1.459.838

1.338.852

1.202.839

1.069.720

1.055.805

1.052.753

1.065.294

        

Programma-uitgaven

1.455.848

1.338.852

1.202.839

1.069.720

1.055.805

1.052.753

1.065.294

Waarvan juridisch verplicht

  

99%

    

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

       

Bijdrage Agentschappen

       

Immigratie- en Naturalisatiedienst

507.188

482.054

470.769

389.803

389.210

388.779

388.928

DJI - Vreemdelingenbewaring

73.459

73.064

72.395

71.919

72.082

72.849

72.874

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

COA

758.808

666.091

537.961

483.263

467.736

461.762

461.762

NIDOS - opvang

71.361

65.803

65.463

65.997

66.997

68.097

68.097

Subsidies

       

Vluchtelingenwerk Nederland

9.383

10.356

10.371

10.371

10.371

10.371

10.371

Overige Subsidies

3.825

1.452

1.726

1.726

1.726

1.726

1.726

Opdrachten

       

Programma Keteninformatisering

4.875

5.525

8.834

8.439

8.339

7.590

8.390

Versterking vreemdelingenketen

8.867

12.209

8.379

9.989

13.194

15.131

26.031

        

37.3 Terugkeer

       

Bijdrage Agentschappen

       

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

6.851

7.396

9.896

10.187

9.598

9.683

8.406

Subsidies

       

REAN-regeling

5.547

5.657

5.657

5.657

5.657

5.657

6.009

Overige Subsidies

1.820

3.058

3.059

3.059

3.059

3.059

3.194

Opdrachten

       

Vreemdelingen vertrek

3.864

6.187

8.329

9.310

7.836

8.049

9.506

        

Ontvangsten

67.295

120.991

3.000

5.000

5.000

5.000

6.000

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Kengetallen vreemdelingenketen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen voor de vreemdelingenketen. De hoogte van de instroom (asiel, regulier en naturalisatie) is een belangrijke bepalende factor voor de werkhoeveelheid en daarmee voor de bijdragen aan de organisaties in de vreemdelingenketen.

Tabel 31 Kengetallen vreemdelingenketen

Vreemdelingenketen (aantallen)

Realisatie

Prognose

     
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Asiel

       

Asielinstroom

19.130

28.980

30.000

31.800

31.750

31.750

31.750

Overige instroom

3.690

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Opvang COA

       

Instroom in de opvang

24.030

34.380

35.370

37.120

36.650

36.650

36.650

Uitstroom uit de opvang

23.260

40.060

39.700

37.220

37.230

36.750

36.750

Gemiddelde bezetting in de opvang

27.370

23.960

19.510

17.720

17.260

17.020

17.020

Toegang en toelating IND)

       

Instroom Machtiging tot voorlopig verblijf nareis

9.300

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

Instroom Verblijfsvergunning regulier

68.630

56.450

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

Instroom Toelating en Verblijf

42.780

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

Instroom Visa

330

2.700

2.740

2.740

2.740

2.740

2.740

Instroom Naturalisatie verzoeken

43.660

56.000

54.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Streefwaarden Terugkeer (%)

       

Zelfstandig

27%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Gedwongen

21%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Zelfstandig zonder toezicht

52%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Bronnen: INDIS/INDIGO, Maandrapportage COA, KMI en Meerjaren Productie Prognoses (MPP) Vreemdelingenketen

Begrotingsreserve Asiel en ODA-toerekening

De begrotingsreserve Asiel is in 2010 gecreëerd toen het asieldossier in plaats van generaal specifiek werd en is aan de Tweede Kamer gemeld via de begroting 201125. De asielreserve is bedoeld om fluctuaties in de lastig voorspelbare uitgaven voor (de instroom van) asielzoekers op te vangen.

Tabel 32 Overzicht geraamd verloop begrotingsreserve Asiel (x € 1 mln.)

Stand per 1/1/2021

Verwachte toevoegingen jaar 2021

Verwachte onttrekkingen 2021

Verwachte stand per 1/1/2022

Verwachte toevoegingen 2022

Verwachte onttrekkingen 2022

Verwachte stand per 31/12/2022

53,73

4,9

0

58,63

0

0

58,63

De verwachte stand van de asielreserve op 1 januari 2022 is € 58,63 mln. In 2021 wordt € 4,9 mln. gestort vanuit de meevallende uitgaven bij COA als gevolg van de lagere bezetting dan verwacht. Er zijn geen onttrekkingen voorzien in 2021 en 2022.

In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die vanuit de verschillende JenV onderdelen worden toegerekend aan de ODA in het kader van de eerstejaarsopvang asielzoekers uit DAC-landen (Het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO stelt deze lijst van landen samen). Onderstaande tabel is opgenomen naar aanleiding van een toezegging van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking26.

Tabel 33 ODA-aandeel Begroting JenV in kader van opvangkosten voor asielzoekers (x € 1.000)
 

2022

Bijdrage COA

247.764

Bijdrage Nidos

10.083

IND (tolken)

5.600

Rechtsbijstand

33.840

Vluchtelingenwerk Nederland

10.185

Totaal

307.472

Bijdragen aan agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en het beleid ten aanzien van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden.

De bekostiging van de IND vindt plaats door de bijdrage van het moederdepartement en opbrengsten uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor reguliere verblijfsvergunning of verzoeken tot naturalisatie.

De IND zal eind 2021 weer in staat zijn om binnen de wettelijke termijn te beslissen. In 2021 is gestart met het uitwerken en implementeren van verschillende procesverbeteringen volgend uit adviesrapporten die de afgelopen jaren zijn opgesteld. In 2022 wordt dit gecontinueerd waarmee een stevige basis is gelegd om zaken op een structurele wijze binnen de wettelijke termijnen af te doen.

In onderstaande tabel wordt zichtbaar hoe het budget is verdeeld over de verschillende productgroepen van de IND.

Tabel 34 Bekostiging IND (x € 1.000)

Productgroep

Budgettair kader 2022

%

Asiel

€ 187.272

35,6%

Regulier

€ 194.228

36,9%

Naturalisatie

€ 22.162

4,2%

Ketenondersteuning

€ 7.261

1,4%

productie (pxq)

€ 410.923

 

Lumpsum

€ 115.000

21,9%

   

Totale bekostiging

€ 525.923

111,4%

Leges

€ ‒ 54.000

‒ 11,4%

   
   

Bijdrage JenV

€ 471.923

 
Tabel 35 Kengetallen IND doorlooptijden: vreemdelingenzaken waarop binnen de wettelijke termijn is besloten
 

2020

2021

2022

2023

2024

Asiel

79%

90%

90%

90%

90%

Regulier

88%

95%

95%

95%

95%

Naturalisatie

53%

95%

95%

95%

95%

In de agentschapsparagraaf van de IND vindt u verdere informatie.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De vreemdelingenbewaring van DJI is verantwoordelijk voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, irreguliere vreemdelingen en drugskoeriers. De vreemdelingen verblijven op grond van een bestuursrechtelijke maatregel in een detentiecentrum. DJI draagt zorg voor de vreemdeling vanaf het moment dat een vreemdeling vanuit de politie, de DT&V of de Koninklijke Marechaussee is overgebracht naar een inrichting voor vreemdelingenbewaring dan wel grensdetentie van DJI.

Het is de taak van DJI om vreemdelingen in de detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding van de terugkeer en hen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland.Ten behoeve van gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) is de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) te Zeist beschikbaar. Daarnaast werkt DJI steeds vaker samen met het COA, bijvoorbeeld als het gaat om de opvang van asielzoekers in de handhaving en toezichtlocatie (HTL).

In de agentschapsparagraaf van DJI vindt u nadere informatie over vreemdelingenbewaring.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) draagt zorg voor de opvang van vreemdelingen in Nederland. Het COA biedt vreemdelingen huisvesting, verstrekt middelen van bestaan en geeft begeleiding. Het opvangbeleid is gericht op de opvang van asielzoekers gedurende de asielprocedure. Daarnaast biedt het COA onderdak aan vreemdelingen die meewerken aan hun terugkeer en aan gezinnen met minderjarige kinderen die zijn uitgeprocedeerd.

Tabel 36 Bekostiging COA

Productgroep

Aandeel

Personeel

36%

Materieel en Regelingen

43%

Rente en afschrijving

5%

Gezondheidszorg

16%

Totaal

100%

Tabel 37 Prestatie-indicator Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (in maanden)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Gemiddelde opvangduur vergunninghouders na vergunningverlening

5,3

5

3,5

3,5

3,5

3,5

Gemiddelde verblijfsduur opvang op basis van uitstroom

10,9

11

10

8,5

7

7

Stichting Nidos

Nidos is belast met de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen, conform het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is Nidos aangewezen voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) bij kinderen van gezinnen met een vreemdelingenstatus. Sinds 2016 verzorgt NIDOS de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) na vergunningverlening in kleinschalige opvangvoorzieningen tot zij 18 jaar oud zijn. Nidos is ook verantwoordelijk voor de opvang in pleeggezinnen van alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die op het moment van aankomst in Nederland 14 jaar of jonger zijn.

De subsidie aan Nidos bestaat uit begeleidingskosten (voogdij, jeugdbescherming en begeleiding) en verzorgingskosten (met name opvang). Deze subsidie wordt op basis van jaarplannen verstrekt en is voor voogdij gerelateerd aan het aantal AMV’s onder begeleiding van Nidos en voor verzorging aan het aantal opgevangen AMV’s. Het aantal AMV’s onder begeleiding en in de opvang is afhankelijk van de in- en uitstroom van AMV’s (uitstroom bijvoorbeeld als gevolg van gezinshereniging) en het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de AMV’s.

Het hieronder gehanteerde normbedrag voor verzorgingskosten is afhankelijk van de verdeling over de verschillende opvang vormen (pleeggezin, woongroep of wooneenheid). Deze is geraamd op basis van de verwachte opbouw van de AMV populatie. Afrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor opvang.

Tabel 38 Kengetal instroom en bezetting AMV’s
 

2020

2021

2022

2023

Instroom AMV’s

1.420

1.250

1.480

1.480

Aantal pupillen onder Nidos begeleiding

3.064

2.916

2.976

3.036

Tabel 39 Kosten AMV's
 

Normbedrag 2021

Normbedrag 2022

Begeleidingskosten per AMV

€ 7.692

€ 7.705

Verzorgingskosten per AMV

€ 16.708

€ 16.708

Instroomteam(organiseren initiële begeleiding en opvang)

€ 3.693

€ 3.693

Subsidies

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

VWN zet zich op basis van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens in voor de bescherming en het behartigen van de belangen van en geven van voorlichting aan vluchtelingen en asielzoekers. De subsidie aan VWN is bedoeld om voorlichting over de asielprocedure te geven en is deels gerelateerd aan de bezetting op de COA locaties.

Het grootste deel van de kosten is toe te rekenen aan het proces toelating (circa 84%). Een deel van de werkzaamheden draagt bij aan het welbevinden van de mensen die in opvang verblijven en bewaren van de rust in de opvangcentra en kan hierom worden toegerekend aan het proces opvang (circa 8%). Een laatste deel kan worden toegerekend aan het proces terugkeer (circa 8%) vanwege informatieve gesprekken na afwijzing door IND of negatieve uitspraken door de rechtbank.

Opdrachten

Keteninformatisering

Het budget Keteninformatisering is bestemd voor het beheer en de reguliere doorontwikkeling van de centrale ketenvoorzieningen die gebruikt worden voor digitale informatie uitwisseling in de Migratieketen zoals de Basisvoorziening Vreemdelingenketen (BVV), SIGMA en de Terugmeldvoorziening Migratieketen (TMK).

Versterking vreemdelingenketen

In 2022 worden vanuit dit budget diverse kleinere opdrachten gefinancierd met als doel verbeteringen in de vreemdelingenketen te bewerkstellingen.

37.3 Terugkeer

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) schakelt de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI in voor het vervoer van vreemdelingen die geen recht op verblijf meer hebben in Nederland, bijvoorbeeld voor het vervoer naar ambassades.

Subsidies

REAN-regeling

REAN staat voor Return and Emigration Assistance from the Netherlands en betreft een programma waarmee vrijwillige terugkeer en herintegratie wordt ondersteund.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Nederland voert op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid het REAN-programma uit. Op basis van dit programma biedt IOM praktische terugkeerondersteuning aan vreemdelingen die naar Nederland zijn gekomen met het oog op langdurig verblijf en zelfstandig uit Nederland willen vertrekken, maar niet over voldoende middelen beschikken om hun eigen vertrek te organiseren. Daarnaast wordt via het REAN-programma aan een specifieke groep vreemdelingen herintegratieondersteuning aangeboden in het land van herkomst. De IOM levert daarmee een bijdrage aan de uitvoering van het Nederlandse terugkeerbeleid.

Overige subsidies

Niet-gouvernementele organisaties in Nederland voeren op grond van de «Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019» projecten uit met als doel om onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland te voorkomen of te beëindigen door hun zelfstandig vertrek uit Nederland te ondersteunen. De nadruk ligt op activiteiten die erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen te bewegen tot zelfstandig vertrek uit Nederland. Daarnaast beoogt de subsidieregeling gemeenschapsonderdanen die de intentie hadden om zich voor langere duur in Nederland te vestigen, die het niet gelukt is om in Nederland voldoende inkomsten te genereren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, die voor overlast (kunnen) zorgen en die sociaal maatschappelijke begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer of herintegratie, te ondersteunen bij terugkeer. Daarnaast worden incidentele pilot projecten gericht op het vertrek van vreemdelingen gesubsidieerd.

Opdrachten

Vertrek Vreemdelingen

Als professionele terugkeerorganisatie voert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het terugkeerbeleid uit. De DT&V regisseert met behulp van casemanagement het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Uitgangspunt is dat de vreemdeling de kans heeft om zelfstandig te vertrekken, met of zonder hulp van de DT&V en maatschappelijke organisaties zoals IOM. Zo levert de DT&V een bijdrage aan de veiligheid, het maatschappelijk evenwicht en aan het draagvlak voor het Nederlandse toelatingsbeleid.

Ontvangsten

De geraamde ontvangsten van € 3 mln. bestaan uit een ontvangst van € 2 mln. van Eurostar als vergoeding voor de grenscontrole in Nederland en daarnaast uit diverse kleinere ontvangsten.

26

Kamerstukken II, 2015-2016, 34 300, nr. 58

Licence