Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.

Tabel 22 Budgettaire gevolgen artikel 11 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

634.269

694.803

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

        

Uitgaven

599.980

694.803

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

        

Personele uitgaven

       

Eigen personeel

253.273

281.589

302.162

294.171

292.623

283.781

283.704

Inhuur externen

55.509

81.635

24.464

20.290

20.290

18.840

18.603

Overige personele uitgaven

2.852

12.904

11.520

9.200

9.954

4.354

4.354

        

Materiële uitgaven

       

Bijdrage SSO's

2.109

288.821

232.915

231.686

231.172

230.483

230.399

ICT

267.849

10.464

489

415

340

340

340

Overige materiële uitgaven

18.343

17.750

12.703

11.437

12.072

10.660

10.651

        

Bijdrage aan agentschappen

       

Diverse bijdragen

45

1.640

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

98.747

170.854

89.293

109.293

109.293

109.293

109.293

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK) en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Vanwege het specifieke karakter zijn deze begroot op beleidsartikel 2.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT's

De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor de acht baten-lastenagentschappen. In de onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 23 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

906.829

1.017.701

912.474

898.165

895.042

876.997

876.575

Kerndepartement

599.980

694.803

584.253

567.199

566.451

548.458

548.051

Algemene Inlichtingen en veiligheidsdienst

306.849

322.898

328.221

330.966

328.591

328.539

328.524

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 24 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.392.566

1.429.909

1.541.033

1.537.214

1.575.203

1.588.061

1.597.757

RvIG

104.702

107.188

124.004

119.868

155.631

164.405

164.541

Logius

228.336

235.455

249.392

249.392

249.392

249.392

249.392

P-Direkt

97.837

101.467

106.454

106.429

106.274

106.418

106.418

UBR

299.353

285.108

323.701

336.167

344.746

353.491

362.405

FMH

122.122

138.228

141.590

141.590

141.590

141.590

141.590

SSC-ICT

233.145

232.567

260.857

249.557

245.057

240.557

240.557

RVB

295.666

317.085

320.641

320.454

318.932

318.627

319.273

DHC

11.405

12.811

14.394

13.757

13.581

13.581

13.581

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's1

192.506

224.723

233.550

226.223

225.761

220.715

219.705

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.406

1.404

1.401

1.392

1.225

1.215

1.205

Kadaster

191.100

221.900

230.000

222.500

222.100

219.500

218.500

1

BZK verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK) de Huurcommissie, het Kadaster en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De apparaatskosten van het HvK, de TloKB en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van BZK zie de bijlage ZBO’s en RWT’s in de begrotingshoofdstukken IIB en VII.

Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in onderstaande tabel weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.

Tabel 25 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat Generaal

2022

Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)

38.006

Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW)

11.052

Koninkrijksrelaties (DGKR)

1.030

Omgevingswet (PDGOW)

4.937

Overheidsorganisatie (DGOO)

223.405

Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR)

12.849

Staf en Ondersteunende Diensten (S&OD)

180.752

Huis voor Klokkenluiders (HvK)

3.865

Nationaal coördinator Groningen (NCG)

108.357

Totaal apparaat

584.253

Licence