Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 26 Budgettaire gevolgen artikel 12 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

35.929

261.861

11.560

11.173

11.201

11.086

11.085

        

Uitgaven

36.480

31.861

171.560

81.173

11.201

11.086

11.085

        

Subsidies (regelingen)

       

Diverse subsidies

935

1.067

1.041

807

733

618

617

Koninklijk Paleis Amsterdam

50

53

53

53

53

53

53

Opdrachten

       

(Inter)nationale samenwerking

361

219

417

264

264

264

264

Diverse opdrachten

114

286

321

321

423

423

423

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

       

Diverse bijdragen

81

243

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

       

Kwijtschelden publieke schulden

0

0

160.000

70.000

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

       

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

9.000

1.600

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

25.939

28.393

9.728

9.728

9.728

9.728

9.728

        

Ontvangsten

17.269

34.580

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

12.1 Algemeen

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Dit betreft grotendeels een subsidie aan de Stichting Parlementaire Geschiedenis voor exploitatie van het Centrum Parlementaire Geschiedenis (CPG). Daarnaast betreft het een subsidie voor een wetenschappelijk samenwerkingsverband van de AIVD met de Technische Universiteit Delft. Vanwege het bijzondere karakter van artikel 2 "Nationale veiligheid" wordt de subsidie via artikel 12 "Algemeen" verstrekt.

Koninklijk Paleis Amsterdam

Dit betreft de jaarlijkse subsidie voor de openstelling van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Opdrachten

(Inter)nationale samenwerking

Het betreft middelen voor het versterken van de strategische, constitutionele en wetgevende, internationale en economische advisering voor BZK breed. De advisering dient als verbindende spil tussen de (beleids)directies onderling en de politieke en ambtelijke leiding. Hier worden opdrachten versterkt die ondersteunend zijn aan bovengenoemd doel en daarbij vaak een (specifiek) beleidsveld overstijgend karakter hebben.

Diverse opdrachten

Een veilige informatievoorziening en verbetering van de ICT is een prioriteit. De CIO-office van het departement zorgt voor samenhang in de informatievoorziening en voor de verdere versterking van de beheersing van projecten met een ICT-component, waaronder het meehelpen bij het doorvertalen van beleidsdoelen naar ICT. Het budget voor de CIO-office wordt aangewend om bij te dragen aan de verdere inrichting van strategische advisering en toezicht, IT-governance en securitygovernance, informatievoorziening en professionalisering.

Voorts zijn middelen bestemd voor de inrichting van de crisisbeheersings-organisatie bij BZK en voor fysieke- en informatiebeveiliging van de organisatie op basis van risicomanagement. Naast bovenstaande zal bijzondere aandacht uitgaan naar de verdere versterking en inrichting van de adviescapaciteit op het gebied van Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid.

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

In 2021 is in samenwerking met de publieke schuldeisers en de verantwoordelijke departementen het kwijtschelden van publieke schulden verder uitgewerkt. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Ook de uitvoeringskosten van de kwijtscheldingsregelingen en de uitvoeringskosten die samenhangen met het compenseren van gemeenten worden vergoed. Het uiteindelijke aantal ouders dat recht heeft op de herstel-regelingen en de hoogte van de publieke schulden zijn onzeker. Op dit moment is de inschatting van de kosten circa € 230 mln.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het Ministerie van BZK en daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (Vpb) worden afgedragen. De uitgaven aan Vpb betreffen de aanslagen over de belastbare winst op de generale ontvangsten en een deel van de specifieke ontvangsten van artikel 9 (Uitvoering Rijksvastgoedbeleid) van deze begroting.

Licence