Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 36 Budgettaire gevolgen artikel 12 Algemeen (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

45.114

46.090

199.573

42.207

12.206

12.252

12.252

         
 

Uitgaven

45.566

116.340

199.823

42.457

12.456

12.252

12.252

         

12.0

Algemeen

45.566

116.340

199.823

42.457

12.456

12.252

12.252

 

Subsidies (regelingen)

1.226

1.112

796

659

658

423

423

 

Diverse subsidies

1.176

1.053

737

600

599

364

364

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

50

59

59

59

59

59

59

 

Opdrachten

268

605

635

686

686

719

719

 

(Inter)nationale samenwerking

151

225

193

244

244

277

277

 

Diverse opdrachten

117

380

442

442

442

442

442

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

245

58

116

118

118

116

116

 

Diverse bijdragen

165

11

15

17

17

15

15

 

POK - BZK transparant

80

47

101

101

101

101

101

 

Bijdrage aan medeoverheden

47

70.067

175.800

30.000

0

0

0

 

Kwijtschelden publieke schulden

0

70.000

160.000

0

0

0

0

 

Verzameluitkeringen

47

67

0

0

0

0

0

 

Schuldregeling ex-partners

0

0

15.800

30.000

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

6.538

12.608

12.748

1.266

1.266

1.266

1.266

 

Eigenaarsbijdrage

5.500

11.550

11.482

0

0

0

0

 

POK - BZK transparant

1.006

1.053

1.257

1.257

1.257

1.257

1.257

 

Diverse bijdragen

32

5

9

9

9

9

9

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

37.242

31.890

9.728

9.728

9.728

9.728

9.728

 

Financiën (IXB)

37.242

31.890

9.728

9.728

9.728

9.728

9.728

         
 

Ontvangsten

33.645

17.968

0

0

0

0

0

         

B. Toelichting op de financiële instrumenten

12.1 Algemeen

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

In 2021 is in samenwerking met de publieke schuldeisers en de verantwoordelijke departementen het kwijtschelden van publieke schulden verder uitgewerkt. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Ook de uitvoeringskosten van de kwijtscheldingsregelingen en de uitvoeringskosten die samenhangen met het compenseren van gemeenten worden vergoed. Het uiteindelijke aantal ouders dat recht heeft op de herstel-regelingen en de hoogte van de publieke schulden is onzeker.

Schuldregeling ex-partners

Deze middelen worden onder andere besteed aan het kwijtschelden van publieke schulden van ex-partners van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Hiermee wordt bereikt dat ex-partners van gedupeerden van de toeslagenaffaire niet verder in de financiële  problemen komen, door het gemeenten en waterschappen mogelijk te maken om publieke schulden kwijt te schelden en de gemeenten alsmede waterschappen hiervoor financieel te compenseren.

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage

Het betreft middelen voor de doorontwikkeling van SSC-ICT.

POK - BZK transparant

Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Daardoor ontvangt elk departement een structureel basisbudget. Dit betreft het basisbudget voor BZK.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën (IXB)

Over de winst op een aantal activiteiten op de begroting van het ministerie van BZK en daaronder vallende agentschappen moet vennootschapsbelasting (Vpb) worden afgedragen. De uitgaven aan Vpb betreffen de aanslagen over de belastbare winst op de generale ontvangsten en een deel van de specifieke ontvangsten van artikel 9 (Uitvoering Rijksvastgoedbeleid) van deze begroting.

Licence