Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 25 Algemeen (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

199.573

0

199.573

‒ 103.713

95.860

25.723

40.218

49.010

40.208

12.462

            
 

Uitgaven

199.823

0

199.823

‒ 103.713

96.110

25.723

40.218

49.010

40.208

12.462

            

12.0

Algemeen

199.823

0

199.823

‒ 103.713

96.110

25.723

40.218

49.010

40.208

12.462

 

Subsidies (regelingen)

796

0

796

641

1.437

163

163

161

161

584

 

Diverse subsidies

737

0

737

641

1.378

163

163

161

161

525

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

59

0

59

0

59

0

0

0

0

59

 

Opdrachten

635

0

635

94

729

17

15

14

13

733

 

(Inter)nationale samenwerking

193

0

193

6

199

6

5

5

5

282

 

Diverse opdrachten

442

0

442

88

530

11

10

9

8

451

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

116

0

116

20

136

0

0

0

0

116

 

Diverse bijdragen

15

0

15

20

35

0

0

0

0

15

 

POK - BZK transparant

101

0

101

0

101

0

0

0

0

101

 

Bijdrage aan medeoverheden

175.800

0

175.800

‒ 140.000

35.800

20.000

40.000

40.000

40.000

0

 

Kwijtschelden publieke schulden

160.000

0

160.000

‒ 140.000

20.000

20.000

40.000

40.000

40.000

0

 

Schuldregeling ex-partners

15.800

0

15.800

0

15.800

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

12.748

0

12.748

6.175

18.923

5.543

40

8.835

34

1.301

 

Eigenaarsbijdrage

11.482

0

11.482

5.771

17.253

5.500

0

8.800

0

0

 

POK - BZK transparant

1.257

0

1.257

404

1.661

43

40

35

34

1.292

 

Diverse bijdragen

9

0

9

0

9

0

0

0

0

9

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

9.728

0

9.728

29.357

39.085

0

0

0

0

9.728

 

Financiën (IXB)

9.728

0

9.728

29.357

39.085

0

0

0

0

9.728

            
 

Ontvangsten

0

0

0

31.300

31.300

0

0

0

0

0

            

Toelichting

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

Voor het kwijtschelden van publieke schulden door medeoverheden, in verband met de gevolgen van de kinderopvangtoeslag affaire, is door het kabinet € 230 mln. beschikbaar gesteld. Met de medeoverheden is afgesproken dat compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten plaats vindt op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Voor 2024 bedraagt het budget € 160 mln. Op basis van de realisatie van 2023 (€ 20 mln.) is een lager bedrag per jaar realistisch. Daarom wordt € 140 mln. van beschikbare budget van 2024 door middel van een kasschuif verspreid over de jaren 2025 tot en met 2028.

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage

Dit betreft een aantal mutaties:

Vervanging HR-IT systemen O&P Rijk

De HR-IT systemen van het agentschap O&P Rijk worden de komende jaren vervangen, waarbij de grootste kosten in 2027 worden voorzien. Vanuit het in 2024 af te romen surplus eigen vermogen van O&P Rijk wordt deze bijdrage (€ 8,8 mln.) beschikbaar gesteld.

Transformatie SSC-ICT

Dit betreffen kosten voor een meerjarig doorontwikkeltraject van SSC-ICT met het doel de interne organisatie beter te laten functioneren tegen het gewenste kwaliteitsniveau én op het juiste beveiligingsniveau. Met de inzet van het af te romen surplus eigen vermogen in 2024 kan € 2 mln. aan kosten in 2024 gedekt worden en wordt er € 5 mln. beschikbaar gesteld voor de transformatie in 2025.

Hybride werken

In de Rijkspanden worden door FMHaaglanden gerichte aanpassingen doorgevoerd in het kader van het hybride werken. Door middel van de inzet van de eindejaarsmarge wordt een deel van de kosten binnen BZK opgelost. De resterende kosten zullen conform afspraak bij de afnemende departementen in rekening worden gebracht.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën (IXB)

Dit betreft de opgelegde voorlopige aanslag 2024 en de actualisatie van de te betalen vennootschapsbelasting 2023 over de generale ontvangsten voor de veiling van locaties voor benzinestations langs Rijkswegen en bodemwinning.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de afroming van de surplussen van het eigen vermogen van het RVB (€ 11,8 mln.). Dit wordt ingezet om problematiek bij beleidsartikel 9 op te lossen. Ook betreft het de afroming van de surplussen bij SSC-ICT (€ 10,7 mln.) ten behoeve van transformatie SSC-ICT en doorontwikkeling Doc Dirkt naar een SSO IHH. Verder betreft het afroming van de surplus O&P van (€ 8,8 mln.) ten behoeve van de vervanging van de HR IT-systemen van O&P Rijk.

Licence