Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

161.920

0

161.920

25.288

187.208

17.112

10.394

9.936

15.153

262.532

            
 

Uitgaven

161.920

0

161.920

25.288

187.208

17.112

10.394

9.936

15.153

262.532

            

9.1

Doelmatige Rijkshuisvesting

88.284

0

88.284

22.779

111.063

14.969

8.366

8.094

13.358

187.801

 

Bijdrage aan agentschappen

88.284

0

88.284

22.779

111.063

14.969

8.366

8.094

13.358

187.801

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

17.335

0

17.335

224

17.559

463

434

385

368

18.441

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

53.377

0

53.377

13.410

66.787

7.988

2.495

2.341

7.658

146.993

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

6.628

0

6.628

214

6.842

190

178

156

149

6.983

 

RVB (Bijdrage voor monumenten)

3.966

0

3.966

3.466

7.432

1.131

76

59

33

3.298

 

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.978

0

6.978

465

7.443

197

183

153

150

7.086

 

RVB (Bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrechten)

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

9.2

Beheer materiële activa

73.636

0

73.636

2.509

76.145

2.143

2.028

1.842

1.795

74.731

 

Bijdrage aan agentschappen

73.636

0

73.636

2.509

76.145

2.143

2.028

1.842

1.795

74.731

 

RVB

15.214

0

15.214

1.166

16.380

802

802

802

802

15.878

 

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

5.225

0

5.225

‒ 129

5.096

89

53

0

0

4.628

 

RVB (Zakelijke lasten)

53.197

0

53.197

1.472

54.669

1.252

1.173

1.040

993

54.225

            
 

Ontvangsten

102.984

0

102.984

26.448

129.432

5.000

5.000

4.950

4.900

96.072

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 21 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 9
 

2024

juridisch verplicht

92%

bestuurlijk gebonden

0%

beleidsmatig gereserveerd

8%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 92% juridisch verplicht.

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2024 aan de bijdrage voor huisvesting van het Koninklijk huis.

RVB (bijdrage voor Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft een saldo van diverse mutaties. De loon- en prijsbijstelling tranche 2024 is toegevoegd aan het budget. In de jaren 2024-2029 bedraagt deze gemiddeld € 1,7 mln.

Er zijn aanvullende eisen gesteld op het gebied van veiligheid, functionaliteit en instandhouding van Bezuidenhoutseweg 67 omdat dit gebouw langer wordt gebruikt dan eerder was voorzien. Verouderde technische installaties moeten bijvoorbeeld vervangen worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Ook moet op basis van onderzoek de interne veiligheid en brandveiligheid worden verbeterd. Hiervoor wordt in 2024 € 2,3 mln. en in 2025 € 5,5 mln. toegevoegd.

Net als in 2023 worden in 2024 kosten gemaakt voor de inzet van het programmabureau en het omgevingsmanagement (circa € 3,5 mln. in 2024) en de beveiligings- en leegstandskosten van het Binnenhofcomplex voor de periode tussen het vertrek van de gebruikers en het contracteren van de aannemers voor de uitvoeringswerkzaamheden (circa € 7,0 mln. in 2024). Beide kosten zijn gegeven hun aard niet activeerbaar bij het RVB en vormen geen onderdeel van het reguliere investeringsbudget bij huisvestingsprojecten.

In 2025 wordt € 0,5 mln. beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het toekomstig gebruik van de Grafelijke Zalen en de manier waarop fietsparkeren in de pleingarage het meest efficient en effectief gerealiseerd kan worden.

In 2024 zijn geactualiseerde ontwerpen van de Tweede Kamer, Algemene Zaken, Raad van State en de Eerste Kamer opgeleverd. Daarnaast is circa 80% van de onderzoeken (archeologie, bouwkundig en asbest) afgerond. Eind 2023 zijn de eerste prijsopgaven van aannemers ontvangen voor de renovatie van de Tweede Kamer en de Kelderbak, waarvan de contractvorming in 2024 staat gepland. Op basis van deze ontwerpramingen, de onderzoeksuitkomsten en prijsopgaven is de huidige prognose dat langjarig extra middelen nodig zijn voor de huisvesting van de gebruikers van het binnenhof.

Om de contracten af te kunnen sluiten wordt in 2028 € 5,3 mln. en vanaf 2029 structureel € 63,1 mln. aan de begroting toegevoegd. Bij de voorjaarsbesluitvorming 2024 zijn alleen middelen aan de begroting toegevoegd voor zover deze daadwerkelijk tot de voorjaarsbesluitvorming 2025 nodig zijn om verplichtingen aan te kunnen gaan. Daarnaast zijn op de aanvullende post middelen gereserveerd voor verplichtingen die na deze periode worden aangegaan en voor mogelijke tegenvallers als gevolg van marktspanning. Het betreft € 3,0 mln. in 2028 en structureel 36,7 mln. vanaf 2029. In de 11e voortgangsrapportage Binnenhof renovatie wordt nadere informatie gegeven over de opbouw en oorzaken van deze tegenvaller.

Voor de tijdelijke huisvesting van de Algemene Rekenkamer wordt een beroep op de aanvullende post gedaan. Daar staan nog middelen die reeds gereserveerd waren voor de tijdelijke huisvesting. Hiermee wordt het laatste deel van € 2,5 mln. opgevraagd en met een kasschuif naar 2029 verplaatst. Daarnaast wordt middels een kasschuif € 1,4 mln. van 2024 naar 2029 verplaatst. Deze middelen worden naar de toekomst verplaatst omdat de beoogde tijdelijke locatie voor huisvesting van de Algemene Rekenkamer geen doorgang kon vinden. Er is een nieuwe locatie gevonden, maar het kasritme verschuift hierdoor in de tijd.

RVB (bijdrage voor Algemene Zaken)

Door een toename van het aantal fte's bij het ministerie van AZ is er op Bezuidenhoutseweg 73 te weinig ruimte. Daarom wordt er gebruik gemaakt van aanvullende huisvesting op Bezuidenhoutseweg 20. In de periode tot 2029 worden middelen toegevoegd voor de tijdelijke huisvesting van het ministerie van AZ. Hier is in 2024 € 0,4 mln. voor beschikbaar, en daarna € 0,55 mln. in de jaren 2025 t/m 2029. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget.

RVB (bijdrage voor monumenten)

Bij jachtslot 't Oude Loo moet groot onderhoud plaatsvinden. Dit valt duurder uit door hogere prijzen in de markt en het elektrisch uitvoeren van werkzaamheden. Onder andere hiervoor worden middelen toegevoegd aan de begroting.

RVB (bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrechten)

Sinds 2023 kunnen de agrarische compensatiegronden van het Rijk niet alleen voor Rijksinfrastructuur en andere taken van rijkspartijen worden ingezet, maar ook voor andere beleidsdoelen die door medeoverheden worden gerealiseerd. Hierdoor is er meer vraag naar het gebruik van compensatiegronden en neemt de beschikbare voorraad af. Daarom is het gewenst ook aankopen te kunnen doen. Ook is het gewenst om aangeboden erfpachtrechten terug te kopen. De uitgaven kunnen slechts geschieden op moment dat ontvangsten gerealiseerd zijn of op korte termijn worden verwacht. Ten behoeve van deze doelen wordt jaarlijks € 5,0 mln. toegevoegd aan zowel de uitgaven als de ontvangsten.

9.2 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Hoofdzakelijk gaat het om budget dat wordt ingezet om illegale onderverpachting van gronden in bezit van het Rijk tegen te gaan (€ 0,5 mln.) Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 toegevoegd aan het budget van het RVB.

RVB (Zakelijke lasten)

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2024 voor de zakelijke lasten van het RVB.

Ontvangsten

Sinds 2023 kunnen de agrarische compensatiegronden van het Rijk niet alleen voor naast Rijksinfrastructuur en andere taken van rijkspartijen worden ingezet, maar ook voor andere beleidsdoelen die door medeoverheden worden gerealiseerd. ingezet worden. Hierdoor is er meer vraag naar het gebruik van compensatiegronden en neemt de beschikbare voorraad af. Daarom is het gewenst ook aankopen te kunnen doen. Ook is het gewenst om aangeboden erfpachtrechten terug te kopen. De uitgaven kunnen slechts geschieden op moment dat ontvangsten gerealiseerd zijn of op zeer korte termijn worden verwacht. Ten behoeve van deze doelen wordt voor de periode 2024-2029 jaarlijks € 5,0 mln. toegevoegd aan zowel de uitgaven als de ontvangsten.

Door de verkoop van de pachtboerderijen aan het RVB en de lagere erfpacht en huuropbrengsten vanwege door het ministerie van LNV vastgestelde maximale pachtprijzen nemen de ontvangsten uit ingebruikgeving af. Als gevolg hiervan wordt de raming van de ontvangsten in 2024 naar beneden bijgesteld met circa € 3,5 mln.

De ontvangsten omvatten de definitieve afrekening van 2023 van de bevoorschotting aan het RVB uit de begroting van BZK (VII). Deze middelen (circa € 19,4 mln.) worden ingezet voor diverse tegenvallers binnen dit artikel. Daarnaast zijn de ontvangsten uit bodemmaterialen in 2023 hoger uitgevallen dan geraamd. Om dit te verrekenen worden de ontvangsten in 2024 met € 6,0 mln. omhoog bijgesteld. Deze extra ontvangsten komen ten gunste van het generale beeld.

Licence