Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Openbaar bestuur en democratie (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

606.059

1.000

607.059

8.298

615.357

141.709

130.426

14.096

4.405

102.965

            
 

Uitgaven

558.217

1.000

559.217

8.298

567.515

141.709

130.426

14.096

4.405

102.965

            

1.1

Bestuur en regio

374.775

0

374.775

4.878

379.653

130.673

127.351

3.295

1.827

31.137

 

Subsidies (regelingen)

19.055

0

19.055

3.247

22.302

1.172

113

3.217

1.758

11.091

 

POK - Multiproblematiek

1.036

0

1.036

474

1.510

21

20

18

17

1.514

 

POK - Antidiscriminatie

159

0

159

350

509

0

0

0

0

159

 

Oorlogsgravenstichting

3.963

0

3.963

30

3.993

23

23

19

19

3.982

 

Bestuur en regio

1.780

0

1.780

861

2.641

353

141

124

116

1.411

 

POK - Basisinfrastructuur

10.298

0

10.298

1.482

11.780

840

0

0

0

0

 

Regio Deals

0

0

0

100

100

0

0

0

0

0

 

Werk aan Uitvoering

1.819

0

1.819

‒ 50

1.769

‒ 65

‒ 71

3.056

1.606

4.025

 

Opdrachten

8.220

0

8.220

‒ 1.996

6.224

‒ 333

‒ 458

‒ 115

‒ 118

9.268

 

POK - Multiproblematiek

528

0

528

0

528

0

0

0

0

665

 

Bestuur en regio

2.581

0

2.581

1.153

3.734

3

2

2

2

4.053

 

POK - Antidiscriminatie

370

0

370

13

383

11

20

18

16

936

 

Regio Deals

1.041

0

1.041

‒ 754

287

‒ 221

0

0

0

0

 

Diverse opdrachten

0

0

0

341

341

30

30

30

30

30

 

Antidiscriminatie

3.700

0

3.700

‒ 2.749

951

‒ 156

‒ 510

‒ 165

‒ 166

3.584

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

377

0

377

313

690

53

7

6

6

278

 

Diverse bijdragen

272

0

272

‒ 31

241

7

7

6

6

278

 

Regio Deals

105

0

105

344

449

46

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

345.624

0

345.624

3.671

349.295

129.779

127.687

185

180

9.962

 

Groeiopgave Almere

9.774

0

9.774

232

10.006

200

200

185

180

9.962

 

Evides

1.250

0

1.250

77

1.327

0

0

0

0

0

 

Regio Deals

334.600

0

334.600

0

334.600

129.579

127.487

0

0

0

 

Waterschappen

0

0

0

3.362

3.362

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

37

0

37

43

80

2

2

2

1

38

 

Bijdragen internationaal

37

0

37

43

80

2

2

2

1

38

 

Bijdrage aan agentschappen

962

0

962

0

962

0

0

0

0

0

 

RWS

962

0

962

0

962

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

500

0

500

‒ 400

100

0

0

0

0

500

 

POK - Multiproblematiek

500

0

500

‒ 400

100

0

0

0

0

500

1.2

Democratie

183.442

1.000

184.442

3.420

187.862

11.036

3.075

10.801

2.578

71.828

 

Subsidies (regelingen)

54.721

1.250

55.971

‒ 4.102

51.869

6.970

2.269

9.928

1.738

42.757

 

Politieke partijen

30.719

0

30.719

1.621

32.340

4.407

708

629

601

27.208

 

Comité 4/5 mei

130

0

130

3

133

3

3

2

2

132

 

ProDemos

9.581

1.000

10.581

‒ 1.000

9.581

0

0

0

0

9.581

 

Verbinding inwoner en overheid

1.624

250

1.874

1.422

3.296

1.632

744

704

692

2.309

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

2.588

0

2.588

555

3.143

46

43

32

32

2.290

 

Weerbaar bestuur

1.863

0

1.863

937

2.800

650

430

411

411

1.154

 

St Thorbeckeleerstoel

66

0

66

310

376

0

124

0

0

83

 

Decentrale politieke partijen

8.150

0

8.150

‒ 7.950

200

232

217

8.150

0

0

 

Opdrachten

14.899

‒ 250

14.649

5.844

20.493

3.576

348

467

451

16.852

 

Verbinding inwoner en overheid

8.964

‒ 250

8.714

5.218

13.932

3.361

249

224

214

8.535

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

543

0

543

15

558

13

11

10

8

846

 

Weerbaar bestuur

5.392

0

5.392

611

6.003

202

88

233

229

7.471

 

Inkomensoverdrachten

7.032

0

7.032

381

7.413

324

303

269

257

7.297

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

7.032

0

7.032

381

7.413

324

303

269

257

7.297

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.730

0

3.730

158

3.888

134

126

111

107

3.813

 

Diverse bijdragen

3.730

0

3.730

158

3.888

134

126

111

107

3.813

 

Bijdrage aan medeoverheden

102.002

0

102.002

102

102.104

0

0

0

0

0

 

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

102.002

0

102.002

102

102.104

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

1.058

0

1.058

37

1.095

32

29

26

25

1.109

 

Dienst Publiek en Communicatie

1.058

0

1.058

37

1.095

32

29

26

25

1.084

 

RVO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

            
 

Ontvangsten

14.765

0

14.765

0

14.765

0

0

0

0

24.765

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 7 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 1
 

2024

juridisch verplicht

24%

bestuurlijk gebonden

73%

beleidsmatig gereserveerd

3%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 24% juridisch verplicht.

1.1 Bestuur en regio

Subsidies (regelingen)

Werk aan uitvoering

Dit betreft voornamelijk middelen voor VNG. VNG heeft de rol om de gemeentelijke deelname te organiseren in het kader van de uitvoerbaarheidstoets decentrale overheid (UDO). Een belangrijk onderdeel daarvan is het onderzoeken van de uitvoerbaarheid (onderzoeksrol), het analyseren van de resultaten van individuele gemeenten/netwerken en het signaleren van rode draden (onderzoeks- en analyserol), het toetsen van die rode draden bij gemeenten (onderzoeksrol) en het vastleggen van de resultaten van het onderzoek in een rapportage. Daarnaast worden medewerkers gefaciliteerd om deze rol goed te kunnen vervullen.

Opdrachten

Antidiscriminatie

Dit betreft voornamelijk een overboeking naar de begroting van het Gemeentefonds. Gemeenten zetten zich in voor de preventie van discriminatie op lokaal niveau, burgers kunnen bij de gemeenten gebruik maken van de gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Om initiatieven voor preventie van discriminatie verder te stimuleren krijgen alle gemeenten een bijdrage in de vorm van een decentralisatie uitkering.

Bijdrage aan medeoverheden

Regio Deals

De zesde tranche van de Regio Deals wordt conform afspraak vanaf de zomer van 2024 opengezet. Uitbetaling van de zesde tranche vindt plaats in 2025 en 2026. Daarom worden de middelen die in 2024 van de aanvullende post (AP) van het ministerie van Financien komen doorgeschoven naar 2026. In 2025 zijn reeds middelen beschikbaar voor de Regio Deals (€ 192 mln.).

Waterschappen

In 2023 is corona-compensatie toegekend aan zes waterschappen. Het betrof de compensatie voor gemaakte kosten en misgelopen inkomsten in 2021 als gevolg van de coronapandemie. Door een administratieve vergissing is het bedrag dat bestemd was voor het Waterschap Aa en Maas niet in 2023 uitbetaald, zoals wel was toegezegd in de verleningsbeschikking. Het waterschap had wel recht op deze middelen en deze zijn in januari 2024 uitgekeerd.

1.2 Democratie

Subsidies (regelingen)

Politieke partijen

De structurele financiering van landelijke politieke partijen wordt per 2025 € 3,7 mln. lager in verband met het aflopen van de Jetten-gelden. Dit kan budgettaire problemen veroorzaken voor landelijke politieke partijen. Daarnaast verzoekt motie-Grinwis het kabinet ten behoeve van de kabinetsformatie en in aanloop naar de begroting voor 2025 uit te werken hoe in de continuering van de Jetten-gelden kan worden voorzien. In navolging van deze motie heeft BZK in 2025 de subsidie aan landelijke politieke partijen verhoogd met een incidenteel bedrag van € 3,7 mln.

Decentrale politieke partijen

Voor de voorbereiding van het wetsvoorstel Wet op politieke partijen (Wpp) is er subsidiebudget voor decentrale politieke partijen beschikbaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026. De mutatie betreft voornamelijk een kasschuif van 2024 naar 2027 in verband met een jaar vertraging van de Wpp.

Licence