Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Art.

Verplichtingen

7.157.287

194.000

7.351.287

120.713

7.472.000

475.830

253.743

104.696

95.157

7.167.000

            
 

Uitgaven

6.797.365

194.000

6.991.365

245.895

7.237.260

222.291

114.100

104.696

95.157

7.160.100

            

3.1

Woningmarkt

5.896.942

59.000

5.955.942

57.764

6.013.706

‒ 19.316

14.794

43.773

58.960

7.146.794

 

Subsidies (regelingen)

84.567

59.000

143.567

22.017

165.584

1.410

1.133

1.129

1.128

4.772

 

Betaalbare Koopwoningen Starters

40.000

30.000

70.000

0

70.000

0

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit

10.000

‒ 1.000

9.000

700

9.700

0

0

0

0

200

 

Stimuleringsmiddelen wooncoöperaties

9.824

30.000

39.824

‒ 1.000

38.824

0

0

0

0

0

 

Ouderenhuisvesting

20.091

0

20.091

18.985

39.076

0

0

0

0

0

 

Woningmarkt

4.652

0

4.652

3.332

7.984

1.410

1.133

1.129

1.128

4.572

 

Opdrachten

2.894

0

2.894

2.608

5.502

1.065

1.066

1.059

1.056

4.086

 

Woningmarkt

2.894

0

2.894

2.608

5.502

1.065

1.066

1.059

1.056

4.086

 

Inkomensoverdrachten

5.653.105

0

5.653.105

27.204

5.680.309

‒ 22.080

12.230

44.130

59.830

7.039.430

 

Huurtoeslag

5.653.105

0

5.653.105

27.204

5.680.309

‒ 22.080

12.230

44.130

59.830

7.039.430

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.444

0

3.444

197

3.641

168

157

139

133

3.582

 

Woningmarkt

3.444

0

3.444

197

3.641

168

157

139

133

3.582

 

Bijdrage aan medeoverheden

136.800

0

136.800

7.916

144.716

1.000

1.000

500

0

84.520

 

Grote gezinnen

4.000

0

4.000

‒ 1.000

3.000

0

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten Wetsvoorstellen Regie en Betaalbare Huur

132.800

0

132.800

1.300

134.100

1.000

1.000

500

0

84.520

 

Caribisch Nederland

0

0

0

7.616

7.616

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

14.274

0

14.274

‒ 2.085

12.189

‒ 580

‒ 486

‒ 2.858

‒ 2.858

9.151

 

Dienst van de Huurcommissie

9.788

0

9.788

2.401

12.189

436

423

406

406

8.503

 

RVO (Uitvoeringskosten BEW)

4.486

0

4.486

‒ 4.486

0

‒ 1.016

‒ 909

‒ 3.264

‒ 3.264

648

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.858

0

1.858

‒ 93

1.765

‒ 299

‒ 306

‒ 326

‒ 329

1.253

 

Financiën (IXB)

800

0

800

‒ 154

646

‒ 351

‒ 354

‒ 369

‒ 370

153

 

Infrastructuur en Waterstaat (XII)

1.058

0

1.058

61

1.119

52

48

43

41

1.100

3.3

Woningbouw

900.423

135.000

1.035.423

188.131

1.223.554

241.607

99.306

60.923

36.197

13.306

 

Subsidies (regelingen)

300

0

300

1.900

2.200

0

0

0

0

0

 

Woningbouw

300

0

300

1.900

2.200

0

0

0

0

0

 

Garanties

0

175.000

175.000

‒ 175.000

0

153.000

0

0

0

0

 

Doorbouwgarantie

0

175.000

175.000

‒ 175.000

0

153.000

0

0

0

0

 

Opdrachten

22.119

0

22.119

‒ 3.069

19.050

2.000

2.000

2.000

0

0

 

Woningbouwimpuls

0

0

0

125

125

0

0

0

0

0

 

Volkshuisvestingsfonds

1.059

0

1.059

306

1.365

0

0

0

0

0

 

Woningbouw

1.207

0

1.207

0

1.207

2.000

2.000

2.000

0

0

 

Tijdelijke uitvoeringsorganisatie

9.035

0

9.035

0

9.035

0

0

0

0

0

 

Grootschalige woningbouwgebieden

318

0

318

0

318

0

0

0

0

0

 

Uitvoeringskracht woningbouw

10.500

0

10.500

‒ 3.500

7.000

0

0

0

0

0

 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

8.000

0

8.000

114.288

122.288

0

0

0

0

0

 

Herplaatsingsgarantie

8.000

0

8.000

114.288

122.288

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

847.412

‒ 40.000

807.412

189.101

996.513

70.185

80.295

41.500

26.500

1.500

 

Flexpools

41.752

0

41.752

0

41.752

0

0

0

0

0

 

Woningbouwimpuls

273.465

‒ 40.000

233.465

69.519

302.984

0

0

0

0

0

 

Volkshuisvestingsfonds

293.267

0

293.267

729

293.996

45

45

0

0

0

 

Opvang Evacuees

0

0

0

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 

Woondeals

4.500

0

4.500

5.500

10.000

0

0

0

0

0

 

Grootschalige woningbouwgebieden

62.500

0

62.500

85.709

148.209

0

0

0

0

0

 

Versnelling huisvesting

132.128

‒ 20.000

112.128

19.424

131.552

‒ 110

0

0

0

0

 

Overlooplocaties

39.800

0

39.800

6.720

46.520

0

0

0

0

0

 

Studentenwoningenstartbouwimpuls

0

20.000

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

 

Vestigingsklimaat

0

0

0

0

0

68.750

78.750

40.000

25.000

0

 

Bijdrage aan agentschappen

22.592

0

22.592

60.911

83.503

16.422

17.011

17.423

9.697

11.806

 

RVO

6.792

0

6.792

‒ 2.802

3.990

‒ 1.449

‒ 128

91

91

1.697

 

RVB

15.800

0

15.800

52.609

68.409

0

0

0

0

0

 

Grootschalige Rijksprojecten

0

0

0

11.104

11.104

17.871

17.139

17.332

9.606

10.109

            
 

Ontvangsten

460.000

0

460.000

87.800

547.800

19.600

37.235

29.490

36.875

363.572

            

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 10 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 3
 

2024

juridisch verplicht

90%

bestuurlijk gebonden

10%

beleidsmatig gereserveerd

0%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 90% juridisch verplicht.

3.1 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Ouderenhuisvesting

De regeling Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) wordt in 2024 opnieuw opengezet voor de derde tranche. De aanvragen die in 2023 niet gehonoreerd konden worden omdat het plafond was bereikt, kunnen hierdoor opnieuw aangevraagd worden. Ook kunnen nieuwe aanvragen ingediend worden. In totaal wordt er € 15,0 mln. aan middelen beschikbaar gesteld. Hiervan is € 14,0 mln. via een reallocatie overgeboekt vanuit de middelen voor de Woningbouwimpuls en € 1,0 mln. uit de regeling Grote Gezinnen.

Verder wordt via de eindejaarsmarge € 4,0 mln. aan kasmiddelen voor 2024 toegevoegd om een voorschot te betalen aan aanvragers uit de eerste en tweede tranche. Deze middelen zijn in 2023 niet uitbetaald aan subsidieontvangers, maar wel verplicht.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog gaat en daarnaast wordt geïndexeerd. De extra verhoging van het minimumloon komt voort uit een amendement van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2023/2024, 36410 XV, nr. 7). In dit amendement is ook dekking voorzien voor de hogere uitgaven huurtoeslag als gevolg van de verhoging van het WML, via de inkomensparameters. In de huurtoeslagraming worden de effecten van de verhoging van het WML verwerkt. Deze effecten zijn structureel ongeveer € 60 mln.

De huurtoeslagraming is mede bijgesteld op basis van de CEP (Centraal Economisch Plan) raming van het CPB over onder andere het aantal huurtoeslagontvangers. Vanaf 2024 wordt de raming structureel verlaagd omdat minder mensen in de huurtoeslag instromen dan eerder werd verwacht op basis van de verhoging van het WML, de verlaging van de eigen bijdrage en de sterk gestegen maximum huurgrens.

De huurtoeslag is in de augustusbesluitvorming 2023 verhoogd om de koopkracht te behouden. Er is een fout ontdekt die leidt tot de neerwaartse bijstelling van de koopkrachtcijfers voor een deel van de huurtoeslag ontvangers, voornamelijk mensen in de bijstand. Er wordt vanaf 2024 structureel € 66,0 mln. toegevoegd aan de begroting om dit te herstellen. De huurtoeslag wordt verhoogd met € 3,05 per maand voor deze doelgroep.

Bijdragen medeoverheden

Caribisch Nederland

Er vindt een reallocatie plaats van € 7,6 mln. voor onder andere de verhuurdersubsidie aan de BES-eilanden van het instrument inkomensoverdrachten (huurtoeslag), zodat dit budget op het juiste instrument bijdrage medeoverheden verantwoord wordt.

3.3. Woningbouw

Subsidies (regelingen)

Garanties

Doorbouwgarantie

Er is een kasschuif van € 175,0 mln. van 2024 naar 2025 om het budget naar aanleiding van het aangenomen amendement over de doorbouwgarantie in het juiste kasritme te zetten (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 14).

In 2025 wordt € 22,0 mln. technisch afgeboekt om een deel van het budget van de doorbouwgarantie te reserveren ten behoeve van investeringen in het ondernemingsklimaat microchipsector in de regio Eindhoven.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Herplaatsingsgarantie

Dit betreft een kasschuif van € 114,3 mln. voor de financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen. Middels deze mutatie worden de middelen van 2029 naar 2024 geschoven voor storting in de voor de garantie ingerichte begrotingsreserve.

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

In de BZK-begroting 2024 was circa € 273,5 mln. beschikbaar voor de woningbouwimpuls. Naar aanleiding van aangenomen amendementen bij de behandeling van de begroting 2024 is in totaal € 60 mln. afgeboekt (Kamerstukken II 2023/24, 36410, nr. 25; Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 26; Kamerstukken II 2023/24, 36410, nr. 29). Het totale saldo aan mutaties bij de Eerste suppletoire begroting 2024 is € 89,5 mln. Hieronder worden de grootste mutaties bij de eerste suppletoire begroting 2024 toegelicht.

De middelen voor de woningbouwimpuls die in 2023 niet zijn uitgegeven, € 120,3 mln., worden in 2024 aan de begroting toegevoegd via de 100% eindejaarsmarge.

De middelen ter compensatie van uitgaven voor versnelling van de huisvesting van ontheemden (€ 33 mln. voor 2025 en € 100,0 mln. voor 2026) worden vanuit de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën op de BZK-begroting geboekt. Via een kasschuif worden deze middelen naar 2024 geschoven om het budget in dit jaar in te zetten voor het stimuleren van de woningbouw.

Verder zijn er diverse reallocaties:

  • Er vindt een reallocatie plaats van € 14,0 mln. naar ouderenhuisvesting (artikel 3.1) voor de stimuleringsregeling ontmoetingsruimten.

  • Er vindt een reallocatie plaats van € 85,7 mln. van woningbouwimpuls naar grootschallige woningbouwgebieden (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor bijdragen ten behoeve van de voorfinanciering van het publieke tekort in de grondexploitaties van woningbouwontwikkelingen.

  • Er vindt een reallocatie plaats van € 20,0 mln. naar versnelling huisvesting (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT).

  • Verder vindt er een reallocatie plaats van € 5,5 mln. van woningbouwimpuls naar woondeals (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de ondersteuning van de woondeals.

  • Daarnaast vindt er een reallocatie plaats van incidenteel € 41,8 mln. voor capaciteit in het woningbouwdomein. Het grootste deel van deze middelen (€ 35,8 mln.) wordt via een kasschuif in het juiste ritme gezet en voor de jaren 2024 tot en met 2029 gerealloceerd naar artikel 11 apparaatsuitgaven. Het overige deel (cumulatief € 6 mln.) wordt gerealloceerd naar opdrachten en kasgeschoven naar de jaren 2025-2027.

Het resterende bedrag is € 303,0 mln. Hiervan wordt € 300 mln. ingezet voor de reeds gecommuniceerde zesde tranche van de woningbouwimpuls (Kamerstukken II 2023/24, 32847, nr. 1128).

Woondeals

Er vindt een reallocatie plaats van € 5,5 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de ondersteuning van de woondeals door middel van een bureau.

Grootschallige woningbouwgebieden

Er vindt een reallocatie plaats van € 85,7 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) naar de regeling Grootschallige Woningbouwgebieden voor bijdragen ten behoeve van de voorfinanciering van het publieke tekort in de grondexploitaties van woningbouwontwikkelingen.

Versnelling huisvesting

Er vindt een reallocatie plaats van € 20,0 mln. van de regeling Woningbouwimpuls (ook onder bijdrage aan medeoverheden) voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT). Met deze regeling wordt de bouw van flex- en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, mensen met een verblijfsvergunning en anderen die met spoed een woning zoeken gestimuleerd. Daarnaast worden er middelen gerealloceerd voor de uitvoeringskosten van het RVO naar artikel 4, circa € 0,6 mln. Wegens het centraal opdrachtgeversschap worden deze uitvoeringskosten verantwoord op artikel 4.

Overlooplocaties

Dit betreffen middelen voor bijdragen aan gemeenten voor locaties voor de realisatie van de flexwoningen (Flexcity's), waarvoor in 2024 het tweede deel van de overeenkomsten gesloten wordt. Via de eindejaarsmarge wordt hiervoor € 6,7 mln. aan de middelen toegevoegd in 2024.

Vestigingsklimaat

Er zijn middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat voor de Nederlandse microchipsector te verbeteren. BZK draagt als onderdeel hiervan zorg voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw in de regio Eindhoven, te weten het realiseren van additionele (studenten)woningen en gebieds­ maatregelen. Onder gebiedsmaatregelen vallen verbeteringen van de leefbaarheid zoals groen- en watermaatregelen.

Bijdrage aan agentschappen

RVB

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

De matching van door het RVB ingekochte flexwoningen met afnemers verloopt minder snel dan verwacht. Hierdoor worden de uitgaven later gefactureerd dan geraamd. De uitgavenraming voor 2023 is met € 41,8 mln. verlaagd. Deze middelen worden in 2024 weer toegevoegd aan de begroting.

Daarnaast leidt de vertraagde matching tot aanvullende kosten voor werkzaamheden bij het RVB en tot het langer stallen van gebouwde flexwoningen op de beschikbaar gestelde distributielocaties. De totale tegenvaller betreft circa € 10,1 mln. Om deze kosten te dekken wordt € 5,8 mln. van de Aanvullende Post bij het ministerie van Financiën op de BK-begroting geboekt. Aanvullend wordt € 4,3 mln. gedekt door eveneens vertraagde ontvangsten.

Grootschalige Rijksprojecten

Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De benodigde middelen worden voor de jaren 2024 (€ 11,1 mln.) tot en met 2029 (€ 10,1 mln.) beschikbaar gesteld.

Ontvangsten

Dit betreft een saldo van diverse mutaties.

De bijstelling op de ontvangsten huurtoeslag is gebaseerd op realisatiecijfers over afgelopen jaar en de verwachting dat meer terugvorderingen (en dus ook ontvangsten) zullen ontstaan (vooral omdat het gemiddelde huurtoeslagbedrag per huishouden stijgt).

De bijstelling van de ontvangsten RVB is een optelsom van verschillende mutaties van de opdracht flexwoningen. Door een latere matching van flexwoningen die ingekocht zijn door het RVB komen bijbehorende ontvangsten later binnen dan geraamd. De ontvangstenraming voor 2023 is daarom in totaal met € 75,3 mln. verlaagd. Deze ontvangsten worden in 2024 toegevoegd aan de begroting. Ook is bij de tweede suppletoire begroting van 2023 € 12,5 mln. afgeboekt aan de uitgavenkant vanwege een lagere totale opdrachtwaarde. De ontvangsten worden nu bijgesteld met hetzelfde bedrag. Tenslotte wordt € 6,6 mln. aan geraamde ontvangsten toegevoegd vanwege aanvullende indexering van de flexwoningen.

Er wordt gestart met fase 1 van het grootschalige woningbouwproject ZuiderC in Lelystad. De geprognotiseerde ontvangsten worden vanaf 2026 toegevoegd aan de begroting.

Licence