Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Een digitale samenleving over de grenzen heen die rekening houdt met burgers en maatschappelijke vragen oplost.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zorgt voor:

 • het bewaken van rechten en publieke waarden, zoals privacybescherming en zelfbeschikking, in de informatiesamenleving en daarmee bijdragen aan de bewaking van de kernwaarden van de democratie.

 • het stimuleren van het verantwoord gebruik van nieuwe technologieen voor het verbeteren van overheidsdienstverlening en het oplossen van maatschappelijke vragen.

 • het aangaan van internationale samenwerking om met gelijkgestemde landen wet- en regelgeving te beinvloeden, overheidsdienstverlening over de grenzen heen te realiseren, gezamenlijke maatschappelijke vragen op te lossen.

 • een veilige, gebruiksvriendelijke en inclusieve (digitale) overheidsdienstverlening;

 • een toegankelijke en transparante overheidsinformatie;

 • een veilig en betrouwbaar identiteitsstelsel waarbij veilig en efficiënt gebruik wordt gemaakt van (persoons)gegevens;

 • bijdragen aan het vertrouwen in de overheid door het verbeteren van de informatiepositie van burgers en bedrijven;

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het bevorderen van een adequate digitale overheidsdienstverlening, waarbij het belangrijkste doel is dat de dienstverlening toegankelijk is voor iedereen en het bevorderen van het inzetten van digitale innovaties voor het oplossen van maatschappelijke vragen.

Stimuleren

 • De minister van BZK stimuleert het gebruik van nieuwe digitale technologieën voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, waarbij de markt ook nadrukkelijk uitgedaagd wordt om mee te denken over antwoorden op maatschappelijke vragen.

 • De minister van BZK stimuleert internationale samenwerking op het realiseren van diensten over de grenzen heen en het met gelijkgestemde landen zorgen voor wet- en regelgeving die recht doet aan de Nederlandse situatie.

Regisseren

 • De minister van BZK zorgt voor maatregelen die burgers rechten geven en beschermen tegen ongewenste aspecten van digitalisering.

 • De minister van BZK pakt de rol om voortdurend de beleidsagenda op het terrein van de informatiesamenleving en overheid te herijken aan de eisen van de tijd.

 • De minister van BZK is stelselverantwoordelijk voor de inrichting en governance van de digitale overheid, waaronder de digitale basisinfrastructuur die deze mogelijk maakt.

 • De minister van BZK heeft een kaderstellende rol op het gebied van de digitale overheid. Kaderstellen gebeurt in de vorm van wetgeving, standaarden, architectuurkaders en richtlijnen rekening houdend met Europese ontwikkelingen en verplichtingen.

 • De minister van BZK heeft een coördinerende rol met betrekking tot alle officiële publicaties van de overheid.

Uitvoeren

 • De minister van BZK is verantwoordelijk voor de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van generieke voorzieningen voor elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing, alsmede voor de voorzieningen voor het inloggen bij overheidsdienstverleners(authenticatie) en registratie van machtigingen in het burgerservicenummer (BSN-)domein.

 • De minister van BZK is verantwoordelijk voor het beleid rondom het vaststellen van de identiteit alsmede de verstrekking van reisdocumenten op basis daarvan. Ook is de minister van BZK verantwoordelijk voor de vastlegging van persoons- en adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). In dat kader houdt de minister van BZK toezicht op de uitvoering van de Paspoortwet, monitort de uitvoering van de Wet BRP en ondersteunt de gemeenten die primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze wetten. De minister van BZK faciliteert hiermee het juiste gebruik van persoons- en adresgegevens door andere overheidsinstanties. Het tegengaan van fraude met, en het corrigeren van fouten van, persoons- en adresgegevens en reisdocumenten vormt hiervan een integraal onderdeel.

Er zijn geen beleidswijzigingen in dit artikel.

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

214.879

512.951

536.087

539.680

538.523

533.791

631.907

         
 

Uitgaven

220.202

512.951

536.087

539.680

538.523

533.791

631.907

         

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

85.746

87.070

104.719

99.081

98.434

101.295

102.694

 

Subsidies (regelingen)

5.793

9.761

13.617

7.598

7.588

7.588

7.588

 

Overheidsdienstverlening

5.793

9.761

13.617

7.598

7.588

7.588

7.588

 

Opdrachten

4.977

33.479

49.041

49.422

48.788

51.649

53.048

 

Informatiebeleid

2.319

0

0

0

0

0

0

 

Overheidsdienstverlening

2.102

14.329

14.397

16.812

16.812

16.812

16.812

 

Informatiesamenleving

556

19.150

34.644

32.610

31.976

34.837

36.236

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

17.473

15.250

17.966

17.966

17.964

17.964

17.964

 

CBS

27

134

130

130

128

128

128

 

RDW

2.934

0

0

0

0

0

0

 

KvK

5.095

5.724

200

200

200

200

367

 

ICTU

7.616

6.890

15.589

15.589

15.589

15.589

15.422

 

Diverse bijdragen

1.801

2.502

2.047

2.047

2.047

2.047

2.047

 

Bijdrage aan medeoverheden

709

1.037

839

839

839

839

839

 

Gemeenten

709

634

709

709

709

709

709

 

Provincies

0

403

130

130

130

130

130

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

182

89

89

89

89

89

89

 

Digitale dienstverlening

182

89

89

89

89

89

89

 

Bijdrage aan agentschappen

56.484

27.401

23.114

23.114

23.113

23.113

23.113

 

RVO

9.651

831

2.647

2.647

2.647

2.647

2.647

 

RODI

12.105

7.903

666

666

666

666

666

 

Diverse bijdragen

36

0

0

0

0

0

0

 

Logius

27.981

16.928

18.078

18.078

18.077

18.077

18.077

 

RvIG

6.151

0

0

0

0

0

0

 

RDI

415

1.739

1.723

1.723

1.723

1.723

1.723

 

AZ-DPC

145

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

128

53

53

53

53

53

53

 

Buitenlandse Zaken (V)

128

53

53

53

53

53

53

6.5

Identiteitsstelsel

39.940

40.495

37.386

37.483

37.468

37.461

37.450

 

Subsidies (regelingen)

1.679

0

0

0

0

0

0

 

Overheidsdienstverlening

1.679

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

139

4.973

1.460

1.561

1.561

1.561

1.561

 

Identiteitsstelsel

139

4.973

1.460

1.561

1.561

1.561

1.561

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.021

3.409

3.409

3.409

3.409

3.409

3.409

 

ICTU

1.021

3.409

3.409

3.409

3.409

3.409

3.409

 

Bijdrage aan medeoverheden

350

264

3.365

3.361

3.347

3.340

3.329

 

Gemeenten

350

264

3.365

3.361

3.347

3.340

3.329

 

Bijdrage aan agentschappen

36.751

31.849

29.152

29.152

29.151

29.151

29.151

 

RvIG

36.751

31.849

29.152

29.152

29.151

29.151

29.151

6.6

Investeringspost digitale overheid

53.927

0

0

0

0

0

0

 

Subsidies (regelingen)

5.584

0

0

0

0

0

0

 

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

5.584

0

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

459

0

0

0

0

0

0

 

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

459

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.140

0

0

0

0

0

0

 

KvK

652

0

0

0

0

0

0

 

ICTU

3.425

0

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

63

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.691

0

0

0

0

0

0

 

Gemeenten

424

0

0

0

0

0

0

 

Provincies

937

0

0

0

0

0

0

 

Waterschappen

330

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

36

0

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

36

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

42.017

0

0

0

0

0

0

 

RVO

173

0

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

1.911

0

0

0

0

0

0

 

Logius

30.746

0

0

0

0

0

0

 

RvIG

7.112

0

0

0

0

0

0

 

AZ-DPC

2.075

0

0

0

0

0

0

6.7

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

40.589

63.758

63.023

61.402

59.235

50.531

147.259

 

Subsidies (regelingen)

2.000

6.750

3.891

3.891

3.891

3.891

3.891

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

941

2.691

3.891

3.891

3.891

3.891

3.891

 

VNG

1.059

4.059

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

204

10.134

12.586

13.441

13.420

12.652

108.328

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

204

10.134

12.586

13.441

13.420

12.652

108.328

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

21.211

3.986

457

457

457

457

1.022

 

ICTU

10.152

3.986

457

457

457

457

1.022

 

RDW

10.726

0

0

0

0

0

0

 

CBS

23

0

0

0

0

0

0

 

KvK

310

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

0

24.262

23.205

22.147

22.147

22.147

22.147

 

Gemeenten

0

24.262

23.205

22.147

22.147

22.147

22.147

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

102

0

0

0

0

0

0

 

Digitale dienstverlening

102

0

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

17.072

18.626

22.884

21.466

19.320

11.384

11.871

 

Logius

0

2.536

2.536

2.536

2.536

2.536

2.536

 

RvIG

13.331

11.736

11.714

11.696

9.550

1.614

1.614

 

AZ-DPC

3.318

3.718

7.998

6.598

6.598

6.598

7.085

 

Diverse bijdragen

423

636

636

636

636

636

636

6.8

Generieke Digitale Infrastructuur

0

321.628

330.959

341.714

343.386

344.504

344.504

 

Subsidies (regelingen)

0

3.436

0

0

0

0

0

 

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

0

3.436

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

0

45.305

65.837

65.837

65.837

65.837

65.837

 

Doorontwikkeling en innovatie

0

45.305

65.837

65.837

65.837

65.837

65.837

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

7.893

6.713

6.713

6.713

6.713

6.713

 

KvK

0

7.226

6.713

6.713

6.713

6.713

6.713

 

RDW

0

1

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

0

666

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

0

806

0

0

0

0

0

 

Gemeenten

0

113

0

0

0

0

0

 

Provincies

0

210

0

0

0

0

0

 

Waterschappen

0

483

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

0

264.188

258.409

269.164

270.836

271.954

271.954

 

Logius

0

239.993

239.081

249.836

251.508

252.626

252.626

 

RvIG

0

11.243

10.687

10.687

10.687

10.687

10.687

 

RVO

0

11.155

7.896

7.896

7.896

7.896

7.896

 

RDI

0

745

745

745

745

745

745

 

Diverse bijdragen

0

688

0

0

0

0

0

 

AZ-DPC

0

364

0

0

0

0

0

         
 

Ontvangsten

4.263

10.927

10.927

10.927

10.927

10.927

10.927

         

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 24 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 6
 

2024

juridisch verplicht

4,6%

bestuurlijk gebonden

86,5%

beleidsmatig gereserveerd

7,8%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

1,1%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 4,6% juridisch verplicht en dit betreft met name de volgende instrumenten:

Bijdrage aan agentschappen

Het budget is voor 4% juridisch verplicht. Het betreft diverse bijdragen, waaronder een bijdrage aan DPC voor de aanpak Levensgebeurtenissen en een bijdrage aan Logius in het kader van de Generieke Digitale Infrastructuur.

Subsidies

Het budget is voor 26% juridisch verplicht. Het betreft onder andere subsidies ter bevordering van digitale bewustwording, zoals de subsidie voor de Alliantie Digitaal Samenleven.

Bijdrage ZBO's/RWT's

Het budget is voor 11% juridisch verplicht. Het betreft diverse bijdrages, onder andere in het kader van de Generieke Digitale Infrastructuur.

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

In 2024 en verder worden subsidies verstrekt op het gebied van digitale inclusie, A.I en Publieke Waarden.

De VNG ontvangt een subsidie voor het project 'gemeentelijke statuur van de uitvoering'. Dit project heeft betrekking op het toekomstbestendig maken van gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast wordt in het kader van Werk aan Uitvoering (WaU) een subsidie verstrekt voor de herinzet van digitale apparaten.

De Alliantie Digitaal Samenleven ontvangt een subsidie voor het programmabureau van de Alliantie, een subsidie voor activiteiten ter bevordering van de digitale bewustwording ten behoeve van mensen die niet mee kunnen doen in de digitale samenleving en een subsidie voor de Stichting Allemaal Digitaal die gedoneerde digitale apparaten gebruiksklaar maakt en ter beschikking stelt aan kwetsbare mensen.

Opdrachten

Overheidsdienstverlening

Dit betreffen opdrachten op het gebied van publieke waarden, de Interbestuurlijke Datastrategie en informatieveiligheid. Verder worden opdrachten verstrekt op het gebied van de Code Kinderrechten Online, desinformatie en het anticiperen op nieuwe digitale technologie.

Daarnaast ontwikkelen we instrumenten voor organisaties om mensenrechten bij digitalisering te borgen. Er is een wens om te sturen vanuit publieke waarden en vroegtijdig te kunnen anticiperen op impact digitale technologie. Door BZK ontwikkelde instrumenten zoals het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen (IAMA) en de Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur (CODIO) helpen daarbij.

Informatiesamenleving

Dit betreffen opdrachten op het gebied van digitale inclusie, digitaal bewustzijn en zelfredzaamheid.

Daarnaast worden in het kader van het programma WaU opdrachten verstrekt om de digitale overheid in Caribisch Nederland te verbeteren.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

ICTU ontvangt een bijdrage voor activiteiten voor de implementatie van de Single Digital Gateway verordening. Verder wordt een bijdrage verstrekt voor het project NL Design System.

Daarnaast ontvangt ICTU een bijdrage voor de ondersteuning van het programmabureau Europese Digitale Identiteit en voor activiteiten ter ondersteuning van de large scale pilot Potential op het gebied van de Europese Digitale Identiteit.

Verder ontvangt ICTU een bijdrage voor het helpen opzetten en opschalen van het algoritmeregister, voor de inzet op het programma Realisatie IBDS, dat voortvloeit uit de Interbestuurlijke Datastrategie (Kamerstukken II 2021/22, 26643, nr. 797) en voor het stimuleren van het respons- en herstelvermogen van de overheid.

Bijdrage aan medeoverheden

Provincies

Dit betreft een jaarlijkse bijdrage aan de provincie Zuid-Holland voor het project Startup In Residence Intergov. Dit is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van BZK, SZW, LNV en EZK, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Dergelijke initiatieven dragen bij aan het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en start-ups, het delen van kennis en het realiseren van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en beleidsvraagstukken van ambtenaren.

Bijdrage aan agentschappen

RVO

RVO ontvangt een bijdrage voor de lopende en nieuwe Small Business Innovation Research (SBIR) waarmee het innovatieve MKB oplossingen ontwikkelt voor maatschappelijke vragen van de overheid.

Ook ontvangt RVO een bijdrage voor de Community of Practice en samenwerking in buyergroup(s) voor het aanbesteden van vraagstukken waarbij de inzet van nieuwe technologieen als AI (Artificial Intelligence) een rol spelen om zo oplossingen in de markt te stimuleren.

Logius

Daarnaast ontvangt Logius een bijdrage voor het BSN-Koppelregister (BSNk). Dit is een voorziening die het mogelijk maakt om publieke en private authenticatie- en machtigingsmiddelen te gebruiken in het publieke domein.

Logius ontvangt een bijdrage voor DigiToegankelijk.nl. Dit betreft de ondersteuning aan overheidsorganisaties bij het implementeren van de toegankelijkheidsrichtlijn WCAG2.1, de ontwikkeling van NL Doc, de monitor op digitale toegankelijkheid en de doorontwikkeling van DigiToegankelijk. Zo dienen websites en apps voor iedereen bruikbaar te zijn; jong, oud, met of zonder beperking.

Verder wordt een bijdrage verstrekt voor het beheer en exploitatie van het open data portal data.overheid.nl en voor de bouw en doorontwikkeling van het Register Internetdomeinen van de Overheid (RIO). Dankzij RIO kunnen burgers snel nagaan of websites van de overheid zijn of niet.

6.5 Identiteitstelsel

Bijdrage medeoverheden

Gemeenten

Het adresgegeven is belangrijk voor de correcte uitvoering van publieke taken van overheidsdiensten. BZK heeft met de inwerking treding van de wetswijziging BRP op 15 mei 2023 het kwaliteitsinstrument Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) structureel geborgd. Gemeenten hebben de taak om de adreskwaliteit hoog te houden en verwerken risicosignalen (twijfel aan de adreskwaliteit). Onderdeel van de signaalafhandeling is in vele gevallen een huisbezoek om de feitelijke situatie vast te kunnen stellen.

De Nederlandse regering draagt zorg voor de uitgifte van reisdocumenten en het gebruik van DigiD’s voor alle Nederlanders. Nederlanders woonachtig in het buitenland kunnen bij de posten (ambassades en consulaten-generaal) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij een aantal externe dienstverleners in het buitenland en bij een aantal Nederlandse grensgemeenten terecht voor de aanvraag van reisdocumenten. De gemeentebalie Schiphol (van gemeente Haarlemmermeer) is daar één van die grensgemeenten. Deze balie is voor Nederlanders in het buitenland een bijzondere voorziening met toegevoegde waarde (gelegen op een internationale luchthaven). Deze balie wordt deels betaald door de legesinkomsten en deels door bijdragen (exploitatietekort) van de ministeries van BZ en BZK. Dit is bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontvangt een bijdrage voor het beheer en onderhoud van de centrale voorzieningen voor de Basisregistratie Personen (BRP) en voor de bevolkingsregistratie in het Caribisch deel van het Koninkrijk de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA).

De kwaliteit van de gegevens is belangrijk voor het goed kunnen uitvoeren van overheidsdienstverlening. Het adresgegeven in de BRP wordt in veel regelingen gebruikt om te bepalen welke rechten en plichten een burger heeft. RvIG ontvangt daarom een bijdrage voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), ter ondersteuning van gemeenten bij het doen van onderzoek naar juistheid van de adresregistratie. RvIG ontvangt ook bijdragen voor activiteiten om burgers te ondersteunen bij identiteitsfraude en fouten in overheidsorganisaties.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening

Naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het Kabinet structureel € 150 mln. beschikbaar gesteld voor versterking dienstverlening. Deze middelen worden voor een groot deel via het gemeentefonds uitgekeerd aan de gemeenten en zijn reeds overgeboekt tot en met 2027. De middelen vanaf 2028 en verder dienen nog te worden overgeboekt naar het gemeentefonds. Uiterlijk in 2027 is een evaluatie van de inzet van de middelen afgerond. Dit kan leiden tot een herziening van het budget of een aanpassing in de verdeling.

Verder betreffen dit opdrachten op het gebied van de loketfunctie van de overheid, zoals de landelijke informatievoorziening, omnichannel en de inrichting van overheidsbrede loketten. Waar de loketfunctie van de overheid zorgt voor eenduidige en makkelijke toegang tot informatie en publieke dienstverlening, wordt daarnaast ingezet op proactieve dienstverlening: publieke dienstverlening die (automatisch) wordt aangeboden aan burgers en ondernemers. Ook hierop worden opdrachten verleend.

Ook wordt er een opdracht verstrekt en/of uitgevoerd om de dienstverlening van de overheid meer in te richten rondom levensgebeurtenissen. Hierbij wordt zowel in het burger- als ondernemersdomein op basis van onderzoek onder mensen in een specifieke levensgebeurtenis knelpunten in dienstverlening opgehaald en verbeteracties uitgewerkt en geïmplementeerd.

Daarnaast wordt er gewerkt aan standaarden voor publieke dienstverlening. Om de feedback goed te kunnen stroomlijnen wordt een rijksbrede feedback & meetmethodiek klantbeleving ontwikkeld. Het toewerken naar één overheidsbrede methodiek verloopt in drie fases. In 2024 wordt een opdracht vertrekt voor de vervolgfasen. Ook wordt er gewerkt aan een begrijpelijke, digitaal toegankelijke en gebruikersvriendelijke overheid.

Bijdragen aan medeoverheden

Gemeenten

Alle gemeenten ontvangen via de Specifieke uitkeringsregeling Informatiepunten Digitale Overheid een bijdrage voor nu nog de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid, de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners en het voeren van regie over het lokale netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn. In 2024 verschuift de aandacht bij gemeenten naar hoe het netwerk van lokale (maatschappelijke) organisaties beter kan worden ingezet om de al dan niet tijdelijke kwetsbare burger te ondersteunen.

Bijdragen aan agentschappen

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

In het kader van beter delen van informatie worden wijzigingen doorgevoerd in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP bevat de persoonsgegevens van 26 miljoen mensen, waaronder de ruim 17,5 miljoen inwoners van Nederland. Er wordt als onderdeel van de Ontwikkelagenda BRP gewerkt aan betere mogelijkheden tot gegevensuitwisseling. Hiervoor zijn aanpassingen nodig in de huidige voorzieningen, zoals het mogelijk maken van verstrekken van antwoord op informatievragen in plaats van verstrekken van de gegevens op de persoonslijsten.

AZ/DPC

De Dienst Publiek en Communiatie van het ministerie van Algemene Zaken AZ/DPC ontvangt een bijdrage voor de aanpak Levensgebeurtenissen. Bij de Aanpak levensgebeurtenissen in het burgerdomein worden op basis van onderzoek onder mensen in een specifieke levensgebeurtenis knelpunten in dienstverlening opgehaald en verbeteracties uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarnaast ontvangt AZ/DPC een bijdrage voor de feedbackfunctionaliteit. Om de feedback goed te kunnen stroomlijnen wordt er gewerkt aan een rijksbrede feedback & meetmethodiek klantbeleving. Het toewerken naar één overheidsbrede methodiek verloopt in drie fases. In 2024 wordt een bijdrage geleverd aan de vervolgfasen.

6.8 Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie

In 2024 en verder worden opdrachten ingezet voor gezamenlijke doorontwikkeling en innovatie van de digitale overheid, waaronder de GDI. De bestemming van de beschikbare middelen wordt afgestemd in de Programmeringsraad GDI en in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en wordt opgenomen in het programmeringsplan GDI 2024. Om innovatie te stimuleren wordt een deel van het budget ingezet voor de GDI en voor het interbestuurlijk aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Waaronder ook het verbeteren van de overheidsdienstverlening en basisinfrastructuur. Hiermee worden partijen in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Het doel hierbij is om door middel van het initiëren van een creatief denkproces nieuwe digitale technologieën te ontwikkelen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

KvK

De Kamer van Koophandel (KvK) ontvangt een bijdrage voor het beheer, de exploitatie en de doorontwikkeling van het Digitaal Ondernemersplein. Via het Ondernemersplein vinden ondernemers informatie en advies van de gehele (semi-)overheid over alles wat zij nodig hebben om te ondernemen. Te denken valt aan overzicht van alle wet en regelgeving en concrete stappenplannen en filmfragmenten hoe je praktisch aan de slag kan als ondernemer.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Logius ontvangt een bijdrage voor het beheer en de doorontwikkeling van voorzieningen en functionaliteiten in de GDI. De besteding van dit artikel is onderdeel van het programmeringsplan GDI 2024. Deze wordt aan de Tweede Kamer aangeboden.

Daarnaast is het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor verschillende elektronische publicaties en voor de digitale infrastructuur waarmee decentrale overheden hun algemene bekendmakingen en kennisgevingen publiceren. Daarom ontvangt Logius een bijdrage voor het beheer van onder andere Wetten.nl, Overheid.nl en de Staatscourant. Daarnaast wordt een bijdrage verstrekt voor het beheer en exploitatie van het open data portal data.overheid.nl. Zoveel mogelijk overheidsinformatie wordt gepubliceerd als open data op één centrale plek, hiermee dragen we bij aan een transparante overheid.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

RvIG ontvangt een bijdrage voor de beheervoorziening Burgerservicenummer (BV-BSN). De BV-BSN zorgt voor het toekennen van een uniek Burgerservicenummer bij inschrijving in de Basisregistratie Personen en het beheer van deze nummers om een efficiënte koppeling tussen burgers en instanties te maken.

Verder ontvangt RvIG een bijdrage voor het faciliteren van het knoopppunt Electronic Identitification And Trust Services (eIDAS). De eIDAS-verordening stelt burgers in staat om digitaal zaken te doen met overheidsorganisaties in andere landen met hun eigen nationale inlogmiddel.

RVO

De RVO werkt aan de verbeterde digitale dienstverlening aan bedrijven via een aantal generieke digitale bouwstenen. RVO levert een bijdrage aan het mogelijk maken van veilig digitaal berichtenverkeer, het verminderen van regeldruk voor ondernemers en innovatie.

Ontvangsten

Centrale financiering Generieke Digitale Infrastructuur

Voor een aantal gebruikers van de Generieke Digitale Infrastructuur is het niet mogelijk om bij te dragen middels begrotingsmutaties, zoals bijvoorbeeld in het geval van waterschappen. Deze bijdragen worden op dit artikel ontvangen door middel van jaarlijkse facturatie. Dit wordt ingezet ter financiering van het beheer van de GDI voorzieningen.

Licence