Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft naar een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is en haar maatschappelijke taken optimaal uitvoert.

De minister draagt hieraan bij door randvoorwaarden te creëren voor het optimaal en duurzaam functioneren van overheidsorganisaties om voor het algemeen belang in dienst van de samenleving maatschappelijke resultaten te boeken.

De minister van BZK heeft bij het streven naar een goed functionerende (Rijks)overheid vooral een regisserende rol. Dit houdt in dat de minister zorgt voor kennis over het functioneren van de overheid en met het oog op het optimaal functioneren kaders vaststelt en deze monitort en evalueert. Daarnaast heeft de minister coördinerende bevoegdheden waar het gaat om de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk.

De rol en verantwoordelijkheid die de minister van BZK heeft, verschilt per onderwerp. Dit geldt ook voor de reikwijdte: de gehele publieke sector of de gehele overheid, de gehele Rijksoverheid of de Rijksdienst/ministeries. Voor een aantal onderwerpen heeft de minister een bredere scope. Dit geldt bijvoorbeeld voor deze onderwerpen:

 • de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtenaren (overheidsbreed);

 • de overheidspensioenen (publieke sector);

 • een adequaat overlegstelsel en kennispositie van overheidswerkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden (overheidsbreed);

 • de normering en openbaarmaking van topinkomens (gehele publieke en semi-publieke sector).

Stimuleren

 • De minister van BZK stimuleert onder andere met subsidies diverse doelen ter bevordering van professioneel werkgeverschap zoals bijvoorbeeld het vergroten van de aantrekkingskracht van het werken bij de overheid bij jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van overheidsmanagers.

 • De minister van BZK stimuleert kennisontwikkeling door bij te dragen aan onderzoek, bijvoorbeeld op het vlak van het functioneren van de overheid.

 • De minister van BZK stimuleert het creëren van baankansen voor arbeidsbeperkten, onder meer door in te zetten op partnerschappen tussen overheidswerkgevers en leveranciers (social return).

 • De minister van BZK stimuleert de mogelijkheden voor duurzaam samenwerken. Dit draagt bij aan het imago van de overheid als aantrekkelijke werkgever. Er wordt gewerkt aan rijksbrede samenwerkingsafspraken en deze zullen worden getest in pilots.

 • De minister van BZK stimuleert kennisdeling over het verminderen van agressief gedrag tegen publieke werkers. Dit draagt bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Financieren

 • Een goede samenwerking tussen werknemers, werkgevers en kabinet draagt bij aan de kwaliteit van de publieke sector. Om die reden ondersteunt de minister waar nodig deelnemende partijen met kennis en subsidies om de aanpak van gezamenlijke inhoudelijke opgaven mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is het subsidiëren van samenwerking en overleg tussen overheidswerkgevers en met werknemersorganisaties rondom pensioenen, de ambtelijke rechtspositie en banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit draagt bij aan het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever.

Regisseren

 • De minister van BZK heeft kaderstellende en coördinerende bevoegdheden met betrekking tot de organisatie en inrichting van de rijksoverheid.

 • De minister van BZK heeft coördinerende bevoegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering van het Rijk en is verantwoordelijk voor de werking van het stelsel.

 • De minister heeft een regisserende rol voor het stelsel waarin (organisaties van) werkgevers en werknemers in verschillende overheids- en onderwijssectoren afspraken maken over de collectieve arbeidsvoorwaarden.

 • De minister van BZK heeft rijksbreed een regisserende rol bij het personeelsbeleid van de rijksdienst en bij de realisatie van de banenafspraak binnen de rijksdienst. Als het gaat om de integriteit van medewerkers, de rechtspositie van ambtenaren, het ambtelijk vakmanschap, arbeidsvoorwaarden en pensioenen, dan heeft deze rol betrekking op de gehele overheid.

 • Op het gebied van rijksbrede huisvesting, inkoop en faciliteiten stelt de minister van BZK kaders op voor een efficiënte, effectieve en duurzame bedrijfsvoering. Bij het vervullen van deze kaderstellende rol is er aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en de voorbeeldrol van de rijksoverheid richting partners. Het gaat daarbij om het benutten van inkoopkracht voor het realiseren van maatschappelijk effect (de duurzame, sociale en innovatieve transitie van Nederland) en in de masterplannen voor de rijkskantoorhuisvesting wordt rekening gehouden met kabinetsbrede ambities op het terrein van duurzaamheid.

 • De minister van BZK kan op het gebied van informatievoorziening en ICT, na overleg met andere ministeries, kaders vaststellen ter bevordering van de eenheid, de kwaliteit of de efficiëntie van informatiesystemen binnen de Rijksdienst. Daarbij kan hij werkzaamheden en voorzieningen aanwijzen die door alle of een daarbij aangegeven deel van de ministeries zullen worden uitgevoerd. Ook kan de minister van BZK kaders vaststellen voor de wijze waarop gegevens over informatiesystemen wordt verstrekt.

 • De minister van BZK werkt samen met rijksorganisaties en stelselpartijen aan een rijksbrede, duurzaam toegankelijke informatiehuishouding via het spoor informatiehuishouding van het programma Open Overheid (het voormalige programma Open op Orde 2021-2026). Met dit programma regisseert de minister van BZK de verbeteropgave en ondersteunt dit met het ontwikkelen en aanbieden van rijksbrede voorzieningen op het gebied van capaciteit, kennis en kunde bij medewerkers, werkprocessen, ICT en monitoring.

 • Tenslotte houdt de minister van BZK toezicht op de integrale beveiliging en veiligheid van de Rijksdienst.

Uitvoeren

 • De minister van BZK zorgt ervoor dat het Rijk zich in de arbeidsmarktcommunicatie als één werkgever profileert en als één werkgever werft.

 • De minister van BZK zorgt in samenwerking met de andere ministeries voor het realiseren van een hoogwaardig leiding­gevend kader in de rijksdienst. Dit gebeurt door middel van werving en selectie, loopbaanbegeleiding en een gericht leer- en ontwikkel­aanbod.

 • De minister van BZK ondersteunt de departementen bij de doelstelling om een diverse en inclusieve Rijksdienst te zijn en zet daarbij in op een verdere stijging van het percentage vrouwen en bevordering van culturele diversiteit in topfuncties.

 • De minister van BZK voorziet via shared service organisaties de Rijksdienst van generieke voorzieningen voor bijvoorbeeld faciliteiten, huisvesting, personeelszaken en ICT. Deze dienstverlening zal conform het klimaatakkoord en de inkoopstrategie van het Rijk zoveel mogelijk duurzaam aangeboden worden.

 • De minister van BZK voorziet in een aantal generieke ICT-voorzieningen voor de Rijksdienst, ter bevordering van eenheid, veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering en van samenwerking tussen rijksambtenaren. Daarnaast werkt zij aan versterking van de kennis en kunde over digitalisering bij het Rijk.

 • De minister van BZK stuurt door middel van de Masterplannen op de samenstelling en kwaliteit van de Rijkskantoren.

 • De minister van BZK draagt zorg voor de toepassing van het kader Functionele Werkomgeving Rijk (FWR) in Masterplanprojecten. De FWR maakt het mogelijk dat ambtenaren op een veilige en comfortabele manier, flexibel kunnen werken.

 • De minister van BZK draagt zorg voor de samenwerking op het gebied van integrale beveiliging en veiligheid over departementale grenzen heen.

 • De minister van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van pensioenregelingen van Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen.

In de hoofdlijnenbrief over digitalisering (Kamerstukken II 2021/22, 26643, nr. 842) zijn de ambitie en doelen van het kabinet voor de digitale transitie van onze samenleving en economie geschetst. Met de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 940) is de eerste stap gezet voor de invulling van de ambities van het kabinet voor die transitie. De vierde hoofdlijn uit de werkagenda verwoordt dat de digitale overheid waardengedreven en open werkt voor iedereen. In 2024 wordt het beleid doorontwikkeld op aspecten als informatiehuishouding, lifecycle management en voldoende en digivaardig personeel.

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Art.

Verplichtingen

107.601

101.768

85.588

91.932

99.389

99.252

98.577

         
 

Uitgaven

66.000

100.299

86.189

92.533

99.656

99.252

98.577

         

7.1

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

59.957

94.161

80.551

87.395

95.018

95.114

94.939

 

Subsidies (regelingen)

3.748

7.744

7.179

8.315

8.270

8.126

8.126

 

Diverse subsidies

896

1.302

1.347

1.247

1.247

1.247

1.247

 

Overlegstelsel

1.172

1.575

1.201

1.901

1.901

1.901

1.901

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

646

205

226

226

226

226

226

 

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

16

95

98

101

105

24

24

 

Ondersteuning koepels implementatie Woo

862

863

863

863

863

863

863

 

Kwaliteit management rijksdienst

60

20

20

0

0

0

0

 

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

0

3.356

3.356

3.977

3.928

3.865

3.865

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

46

223

68

0

0

0

0

 

POK - Ondersteuning melders misstanden

50

105

0

0

0

0

0

 

Opdrachten

10.731

31.616

52.706

66.755

75.722

77.083

76.924

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

2.628

8.299

11.748

11.563

20.437

23.719

23.560

 

Kwaliteit Management Rijksdienst

3.257

4.412

4.412

4.433

4.433

4.380

4.380

 

Werkgeversbeleid

572

1.715

1.942

2.151

2.151

2.151

2.151

 

Informatiehuishouding

34

2.475

30.554

44.728

44.744

45.045

45.045

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

1.146

2.512

0

0

0

0

0

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

588

812

1.447

1.479

1.059

1.059

1.059

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

209

181

536

586

184

264

264

 

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

62

609

713

798

831

456

456

 

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

0

613

854

1.017

1.883

9

9

 

Open Overheid

450

1.620

500

0

0

0

0

 

Adviescollege ICT

46

275

0

0

0

0

0

 

Personele inzet crisisopvang

1.739

8.093

0

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.892

9.553

7.118

4.997

4.968

4.965

4.949

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

22

39

36

36

8

8

8

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.229

1.455

416

401

400

397

381

 

Werkgeversbeleid

1.650

1.798

2.451

2.451

2.451

2.451

2.451

 

POK - Staat van de Uitvoering

2.550

2.197

2.215

2.109

2.109

2.109

2.109

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

10

0

0

0

0

0

 

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

14

0

0

0

0

0

0

 

Diverse bijdragen

2.427

4.054

2.000

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.084

1.084

1.084

1.931

1.084

0

0

 

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

1.084

1.084

1.084

1.931

1.084

0

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

74

53

52

52

50

50

50

 

Werkgeversbeleid

74

53

52

52

50

50

50

 

Bijdrage aan agentschappen

36.428

43.900

12.168

5.101

4.680

4.646

4.646

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

876

1.214

319

319

17

17

17

 

O&P Rijk (arbeidsmarkt communicatie)

7.520

10.184

4.240

4.241

4.239

4.205

4.205

 

I-Functie Rijk

461

450

0

0

0

0

0

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

4.208

1.331

455

394

383

383

383

 

Werkgeversbeleid

3.207

4.342

17

9

8

8

8

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

2.062

7.525

0

0

0

0

0

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

74

236

137

138

33

33

33

 

Diverse bijdragen

9.918

8.161

4.000

0

0

0

0

 

KOOP

8.102

7.270

2.000

0

0

0

0

 

Logius

0

3.187

1.000

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

211

244

244

244

244

244

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

181

244

244

244

244

244

 

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

30

0

0

0

0

0

7.2

Pensioenen en uitkeringen

6.043

6.138

5.638

5.138

4.638

4.138

3.638

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.043

6.138

5.638

5.138

4.638

4.138

3.638

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

6.043

6.138

5.638

5.138

4.638

4.138

3.638

         
 

Ontvangsten

2.186

123

64

64

64

64

64

         

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 26 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 7
 

2024

juridisch verplicht

26%

bestuurlijk gebonden

57%

beleidsmatig gereserveerd

13%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

4%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 26% juridisch verplicht en dit betreft met name de volgende instrumenten:

Bijdrage aan ZBO/RWT's

Het budget is voor 56% juridisch verplicht. Het betreft bijdrage aan ICTU voor het programma Kennis van de overheid en een bijdrage aan Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP).

Subsidies (regelingen)

Het budget is voor 34% juridisch verplicht. Het betreft onder andere een subsidie aan de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Het betreft onder andere een subsidie aan het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies, de subsidie voor de ondersteuning van de koepels voor het implementeren van de Wet open overheid (Woo) en een subsidie voor de Waterschappen als compensatie voor het implementeren van de Woo.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget is voor 66% juridisch verplicht. Dit omvat onder andere de bijdrage aan I-vakmanschap, een bijdrage aan SSC-ICT voor het project implementatie generieke e-mailarchivering en een bijdrage aan KOOP ( Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) voor de ontwikkeling van PLOOI (Platform Open Overheid Informatie).

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Er worden diverse subsidies verstrekt voor kennisontwikkeling, o.a. aan de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM) en het European Institute of Public Administration (EIPA).

Overlegstelsel

De minister van BZK draagt bij aan het in stand houden van een adequaat overleg tussen overheidswerkgevers en vakcentrales over arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarktbeleid en andere relevante thema’s. Dit doet de minister onder andere door subsidies te verstrekken aan koepels van overheidswerkgevers en –werknemers. De Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ontvangt een subsidie met als doel bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap en de kwaliteit en wendbaarheid van overheidsorganisaties.

POK Leiderschap, Diversiteit en Inclusie

De Radboud Universiteit ontvangt een subsidie voor een meerjarig onderzoeksproject (2022 - medio 2026) met als doel stuurinformatie te verkrijgen voor beleid en gerichte interventies rond gelijkheid, diversiteit en inclusie.

Ondersteuning koepels implementatie Woo

De VNG, het IPO en het Waterschapshuis ontvangen over de periode 2022-2026 een subsidie voor het ondersteunen van respectievelijk gemeenten, provincies en waterschappen bij de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Deze middelen zijn vrijgemaakt bij de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

De structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid bij de waterschappen worden aan de waterschappen verstrekt middels een subsidie. Deze middelen zijn vrijgemaakt bij de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

I-strategie Rijk 2021-2025

Dit betreft meerdere opdrachten voor met name het Rijks ICT Dashboard voor rapportage van Rijks ICT kosten, I-stelsel, generieke dienstverlening en het bestendigen van het ICT-landschap. Hiermee wordt invulling gegeven aan de I-Strategie Rijk 2021-2025. Deze strategie draagt bij aan efficiënte overheidsprocessen en betere digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven.

Daarnaast worden opdrachten verstrekt in lijn met de Nationale Cryptostrategie met als doel te zorgen dat de Nederlandse overheid zich kan verzekeren van de beschikbaarheid van hoogwaardige informatiebeveiligingsmiddelen voor gerubriceerde informatie. De opdrachten worden centraal door BZK voor de Rijksoverheid verstrekt, omdat de Nederlandse high assurance industrie internationaal competitief is.

Duurzaam bedrijfsvoeringsbeleid

Het rijksbreed programma Denk Doe Duurzaam bevordert en faciliteert de verduurzaming van de Rijksbedrijfsvoering. Het kabinet heeft daartoe opdracht gegeven in onder meer in het Klimaatakkoord (hoofdstuk voorbeeldrol Rijk), het rijksbreed programma Nederland Circulair in 2050, de Banenafspraken en de inkoopstrategie Inkopen met Impact. Het programma bevordert de bestuurlijke inrichting, communiceert, vergroot kennis, zorgt dat er ondersteunend instrumentarium is en jaagt innovatie aan. Onder meer faciliteert het programma via de community of practice de uitvoering van de CO₂ -prestatieladder en biedt ze inzicht in de voortgang via een dashboard duurzaamheid.

Duurzame inkoop

Met de ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) gaven de ministeries aan navolging te geven aan de ambities in het Nationaal plan MVOI. In Inkopen met Impact is de strategie voor de Rijksdienst vastgelegd. Deze wordt in 2023 geëvalueerd, in 2024 wordt deze geactualiseerd en (waar nodig) voorzien van nadere kaderstelling, onder meer op basis van deze evaluatie en de actuele doelen in het Nationaal plan en Manifest. Tooling voor MVOI zoals www.mvicriteria.nl en het meten van MVOI zoals de MVI-zelfevaluatietool worden hierbij ingezet.

Het goed laten functioneren van het rijksbrede stelsel voor de inkoop van het Rijk vereist voortdurend aandacht. Daarnaast vereist de internationale situatie meer accent op (economische) veiligheid bij inkoop van onder meer cybersecurity, en het kunnen weren van producten en diensten uit onwelgevallige landen.

Datagedreven bedrijfsvoeringbeleid

Dit betreft opdrachten voor de ontwikkeling naar datagedreven bedrijfsvoeringbeleid. Zo wordt de ICT- werkplek uitgerust met nieuwe programmatuur die beter past bij de werkzaamheden. Verder worden stappen gezet op automatisering en standaardisatie van onze systemen en werkwijze intern. Er wordt gebouwd aan één centrale database (datawarehouse), hetgeen zal het Rijk helpen om de kwaliteit en consistentie van de data te verhogen.

Kwaliteit management Rijksdienst

Dit betreft opdrachten in het kader van werving, selectie en ontwikkeling van de hoogste leidinggevenden bij het Rijk. Voorbeelden zijn assessments, opleidingsprogramma's en beheer en onderhoud van informatiesystemen.

Werkgeversbeleid

Integriteit

De minister van BZK richt zich vanuit haar coördinerende rol op een rijksbrede infrastructuur ter ondersteuning van het integriteitsbeleid van de ministeries. In dat kader worden verschillende opdracht verstrekt. Zo wordt onder andere in 2024 gewerkt aan het verder verbeteren van de registratie- en verantwoordingssystematiek van integriteitsinformatie. Er wordt tevens een opdracht verstrekt om te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan risicomanagement binnen het Rijk. Ook zullen wederom diverse opdrachten worden gegeven om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan en om de sociale veiligheid te versterken binnen het Rijk. Tot slot wordt een opdracht verstrekt voor het organiseren van de jaarlijkse Rijksbrede Week van de Integriteit.

Veilig werken

Dit betreft opdrachten voor het bevorderen van een veilige werkomgeving voor ambtenaren op het niveau van rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. De ambitie is om de komende jaren in sterke mate bij te dragen aan het bevorderen van een agressie- en geweldsvrije werkomgeving binnen het openbaar bestuur. In 2024 ligt de focus op het uitdragen van de norm binnen het gehele openbaar bestuur, wordt het registratiesysteem verbeterd en wordt de arbo-catalogus Rijk op dit onderwerp geïmplementeerd. Daarnaast worden andere opdrachten verstrekt ten behoeve van het vergroten van de meldingsbereidheid, het ontwikkelen van trainingen, het in kaart brengen van best practices en doorontwikkelen van de website veiligepubliekedienstverlening.nl, het versterken van netwerken en het borgen in de bedrijfsprocessen van organisaties.

Informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de POK zijn middelen vrijgemaakt voor het op orde brengen van de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking bij het Rijk. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering door departementen, uitvoeringsorganisaties en ZBO's. Het ministerie van BZK heeft een coördinerende rol in de verdeling en monitoring van deze middelen.

Door het ministerie van BZK is een generiek actieplan opgesteld waarin is opgenomen hoe deze benodigde verbetering met nieuwe én versnelling van lopende initiatieven de komende jaren wordt uitgevoerd (Kamerstukken II 2020/21, 29362, nr. 291). De update van dit generieke actieplan wordt in 2023 verwerkt in het meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid. Dit meerjarenplan wordt voor de start van het politieke jaar 2024 aan de kamer aangeboden.

De verandering die nodig is voor het verbeteren en toekomstbestendig maken van de informatiehuishouding kost tijd, kennis en middelen. Het kabinet gaat daarom uit van een rijksbrede verbeteroperatie tot en met 2026, waarbij we ook na 2026 de aandacht, kennis en middelen structureel op peil moeten houden.

POK - Ambtelijk Vakmanschap

Het ambtelijk vakmanschap wordt versterkt, mede ingegeven door de Kabinetsreactie op het verslag van de POK. Om deze versterking aan te jagen wordt ingezet op bewustwording van de impact die iedere Rijksambtenaar heeft op mens en maatschappij. Er worden opdrachten verstrekt voor een praktische uitwerking van nieuwe werkwijzen en de opleiding en training van ambtenaren. Ook het voeren van het gesprek over de ethiek achter het werk maakt daar onderdeel vanuit. Daarmee wordt onder andere bijgedragen aan een overheid die grenzeloos samenwerkt aan maatschappelijke opgaven, opgavegericht werkt waarbij de bedoeling van het beleid centraal staat en waar de menselijke maat voorop staat. Aan deze transitie wordt gewerkt via een programma Grenzeloos Samenwerken, dat doorloopt tot 2026.

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

Het ministerie van BZK zet zich in om binnen de Rijksdienst de werkcultuur te verbeteren, diversiteit en inclusie te bevorderen en racisme en discriminatie op de werkvloer te voorkomen en tegen te gaan. Voor een effectieve aanpak hierop is een heldere, stevige en gezamenlijke normstelling cruciaal, met name van de kant van leidinggevenden. Daarom zal hier sterk op worden ingezet.

Middels (vervolg)onderzoek zal worden gemonitord in hoeverre er racisme wordt ervaren op de werkvloer, en of (en zo ja: welke) extra inzet is geboden. In het kader van het verbeteren van de bekendheid en toegankelijkheid van het stelsel van vertrouwenspersonen, integriteitscoördinatoren en klachtencommissies worden communicatietools ontwikkeld. Ook wordt de waakzaamheid ten aanzien van discriminatie bevorderd, mede door het organiseren van activiteiten als theatervoorstellingen over alledaags racisme, lezingen en masterclasses. Verder zijn er middelen vrijgemaakt om interdepartementale samenwerking rond diversiteit en inclusie te versterken en dialoog op de werkvloer te stimuleren.

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

Dit betreft onder andere een opdracht voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar de bescherming van klokkenluiders en een opdracht voor een campagne met als doel werkgevers te stimuleren en te ondersteunen bij het vormgeven van een veilig werk- en meldklimaat. Met de campagne wordt beoogd dat werkgevers ervoor zorgdragen dat mogelijke misstanden sneller en beter bespreekbaar zijn binnen organisaties en opgelost worden en dat medewerkers vertrouwen kunnen hebben in een goede afwikkeling van uitgesproken signalen en de gedane melding(en).

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

Dit betreft opdrachten voor juridische en psychosociale ondersteuning voor klokkenluiders in heel Nederland. Klokkenluiders kunnen van deze juridische of psychosociale ondersteuning gebruik maken na doorverwijzing door het Huis voor klokkenluiders. 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

POK - Ambtelijk Vakmanschap

In 2024 wordt een bijdrage verstrekt aan ICTU om de impact van het programma Grenzeloos Samenwerken en Ambtelijk Vakmanschap meetbaar te maken door middel van het afnemen van de vragenlijst «waardenbesef rijksambtenaren» onder hun flitspanel.

Werkgeversbeleid

Ter ondersteuning van beleidsmakers binnen het openbaar bestuur wordt HR en organisatie-beleid periodiek gemonitord in samenwerking met het CBS. Daarmee wordt onder andere inzicht gegeven in de ontwikkeling van de tevredenheid en betrokkenheid van personeel, vertrekmotieven, organisatiecultuur en door medewerkers ervaren integriteits- en sociale veiligheidsproblemen. Daarnaast wordt met de ontwikkeling van het https://organisaties.overheid.nl/Register van Overheidsorganisaties (ROO) gewerkt aan een register waarin alle kenmerken van overheidsorganisaties in één openbaar register toegankelijk worden. Met beleidsreconstructies (project ‘het geheugen van BZK’) en interviews met oud-topambtenaren en oud-ministers (project ‘de top kijkt om’) worden samen met oud-bestuurders en wetenschappers lessen getrokken uit het verleden.

Individuele organisaties binnen het openbaar bestuur kunnen daarnaast gebruik maken van diverse voor hen ontwikkelde benchmarktools (zoals InternetSpiegel medewerkersonderzoek) en participeren in bestaande leergroepen (zoals Vensters voor Bedrijfsvoering) om zicht te krijgen op verbetermogelijkheden in hun bedrijfsvoering. De stichting ICTU ontvangt voor deze activiteiten, die in opdracht van het ministerie van BZK worden uitgevoerd, een jaarlijkse bijdrage.

Het Instituut voor Publieke Sector Efficiency Studies (IPSE) is een instituut dat onderzoek doet naar de productiviteitsontwikkeling en doelmatigheid binnen de publieke sector. Om de kennisontwikkeling op dit vlak te ondersteunen ten behoeve van het management van overheids-organisaties en de beleidsontwikkeling ontvangt de Stichting ICTU daartoe een bijdrage van het ministerie van BZK ter subsidiëring van een onderzoeksprogramma dat door IPSE-Studies uitgevoerd wordt.

POK - Staat van de Uitvoering

Het ministerie van BZK faciliteert met het verzamelen en analyseren van gegevens over de daadwerkelijke uitvoering van overheidstaken de totstandkoming van een jaarlijkse Staat van de Uitvoering. Deze Staat van de Uitvoering vloeit voort uit het traject Werk aan Uitvoering en is aangekondigd in de Kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht». Doel van de Staat van de Uitvoering is het bieden van handreikingen om de uitvoeringspraktijk in meest brede zin te verbeteren. Met de verzamelde informatie en beschouwingen biedt de Staat een unieke mogelijkheid om het reflecteren en leren binnen het hele beleidssysteem – «van beleid tot balie»- te bevorderen. De stichting ICTU ontvangt voor deze activiteiten, die in opdracht van het ministerie van BZK worden uitgevoerd, een jaarlijkse bijdrage.

Bijdrage aan medeoverheden

Compensatie Waterschappen Woo

Dit betreft de incidentele bijdrage aan Waterschappen voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid. Deze middelen zijn vrijgemaakt bij de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de POK.

Bijdrage aan agentschappen

POK – Ambtelijk vakmanschap

Net als vorig jaar wordt een bijdrage verstrekt aan Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI) voor de inzet van rijksconsulltants ten behoeve van het programma Grenzeloos Samenwerken.

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) (arbeidsmarkt communicatie)

Er wordt een bijdrage verstrekt aan RODI voor versterking HR-ICT Rijksdienst. Het programma Versterking HR-ICT Rijksdienst heeft als doel het aantrekken en vasthouden van jong talent, het verbeteren van de ICT-expertise en het versterken van de kennisfunctie op I binnen het Rijk.

POK – Leiderschap, Diversiteit en Inclusie

Er wordt een bijdrage verstrekt aan O&P Rijk ten behoeve van activiteiten met betrekking tot marketing en communicatie voor Diversiteit en Inclusie.

Diverse bijdragen

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de POK zijn middelen vrijgemaakt voor het op orde brengen van de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking bij het Rijk. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering door agentschappen.

KOOP

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (onderdeel van Logius) ontvangt een bijdrage voor het beheer van het ZBO-register.

7.2 Pensioenen en uitkeringen

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

Dit betreft de bijdrage aan de SAIP, die verantwoordelijk is voor de uitkering van pensioenen voor gewezen overheidspersoneel in de voormalige overzeese gebiedsdelen en hun nagelaten betrekkingen. De rijksbijdrage bestaat uit middelen om de pensioenen en toeslagen uit te keren (inkomens) en middelen om de regeling uit te voeren (uitvoeringskosten).

Licence