Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 50 Apparaat

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 25 Budgettaire gevolgen Artikel 50 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

173.640

214.173

229.031

227.962

197.098

190.954

190.469

        

Uitgaven

173.640

214.173

229.031

227.962

197.098

190.954

190.469

        

Personele uitgaven

       

Eigen personeel

118.557

152.221

169.984

170.449

137.405

131.088

127.586

Externe inhuur

7.133

11.999

7.289

7.015

10.538

14.321

17.338

Overige personele uitgaven

1.909

2.930

3.282

3.282

2.196

2.196

2.196

Materiële uitgaven

       

ICT

531

500

500

500

500

510

1.041

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

12.929

12.929

12.929

12.929

12.929

12.929

12.929

SSO DICTU

23.735

26.654

25.049

24.757

23.353

23.343

23.343

Overige materiële uitgaven

8.846

6.940

9.998

9.030

10.177

6.567

6.036

        

Ontvangsten

1.700

4.426

4.362

4.362

4.362

4.362

4.362

        

Ontvangsten

       

Ontvangsten

1.700

4.426

4.362

4.362

4.362

4.362

4.362

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Personele uitgaven

Dit betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement van het Ministerie van LNV, inclusief het aan LNV toegerekende deel van de uitgaven die worden gedaan voor de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK. Deze gezamenlijke onderdelen, waaronder de directie Bedrijfsvoering en directie Wetgeving en Juridische Zaken, zijn formeel opgehangen onder het Ministerie van EZK. De enige uitzondering hierop vormt de Crisisorganisatie, die onder LNV valt. De kosten van de gezamenlijke onderdelen worden volgens een verdeelsleutel aan de begrotingen van de ministeries van LNV en EZK toebedeeld. Overschrijdingen, meevallers, taakstellingen, etc. bij deze onderdelen worden door beide departementen gezamenlijk gedragen.

Materiële uitgaven

Dit betreft de materiële uitgaven voor het kerndepartement LNV. Net als bij de personele uitgaven, geldt ook hier dat de uitgaven inclusief het LNV-deel van de uitgaven van de gezamenlijke onderdelen van EZK en LNV zijn. Binnen de materiële uitgaven worden de ICT uitgaven geraamd onder de posten ICT en de bijdrage aan SSO DICTU.

Ontvangsten

De ontvangsten van het kerndepartement bestaan onder andere uit ontvangsten voor detacheringen en ontvangsten voor doorbelaste kosten.

C. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

Tabel 26 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

173.640

      

Kerndepartement

173.640

211.907

229.031

227.962

197.098

190.954

190.469

Tabel 27 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en zbo's/rwt's (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal apparaatsuitgaven Agentschappen

       

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

45.888

532.201

580.524

592.524

606.524

621.524

636.024

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

       

Staatsbosbeheer

 

122.600

     

Wageningen Research

342.549

      

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

 

20.508

     

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw)

 

38.217

     

Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)

 

27.170

     

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

 

5.988

     

Stichting Skal Biocontrole (Skal)

 

15.145

     

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)

35.458

      

De bovenstaande twee tabellen geven de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement en de apparaatskosten van de agentschappen en de begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s weer. Bij rijksdiensten zijn de apparaatsuitgaven de personele en materiële uitgaven. Bij baten-lasten-diensten (agentschappen) en ZBO’s/RWT’s omvatten de apparaatskosten de personele kosten en materiële kosten, exclusief afschrijvingskosten en overige lasten (zoals dotaties aan voorzieningen, rentelasten en andere lasten).

In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de NVWA, ZBO’s en RWT’s vermeld. Deze apparaatskosten worden niet alleen door LNV gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries, decentrale overheden en derden. In de agentschapsparagraaf en in Bijlage 1 «Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak» wordt dit nader toegelicht. De apparaatskosten van de zelfstandige bestuursorganen zonder rechtspersoonlijkheid zijn vanwege hun beperkte omvang niet opgenomen in de tabel. Een groot deel van hun werkzaamheden is uitbesteed aan andere organisaties.

Apparaatsbudget per beleidsterrein/DG

In onderstaande tabel staan de personele budgetten voor het kerndepartement van LNV opgenomen. Onder het budget van de stafdirecties zijn de gezamenlijk gedeelde onderdelen EZK/LNV opgenomen.

Tabel 28 Apparaatsuitgaven per beleidsterrein/DG (bedragen x € 1.000)

Totaal personele budgetten

178.314

RTLG

14.626

NV

21.059

LGS

15.657

DGA

43.281

Staf

83.691

Licence