Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.936.643

112.971

5.049.614

591.326

5.640.940

448.394

438.669

435.975

417.724

          

Totale uitgaven

5.065.898

117.471

5.183.369

389.094

5.572.463

396.694

406.221

413.338

420.528

waarvan juridisch verplicht (%)

    

99,8%

    
          

Bekostiging

4.477.645

0

4.477.645

242.185

4.719.830

171.757

178.146

210.685

231.020

Bekostiging mbo-instellingen

4.030.302

0

4.030.302

147.573

4.177.875

36.160

154.862

187.450

205.908

Bekostiging Caribisch Nederland

8.616

0

8.616

2.091

10.707

2.282

2.275

2.275

2.275

Bekostiging vavo

69.883

0

69.883

2.278

72.161

2.278

2.278

2.278

2.278

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

252.785

0

252.785

88.362

341.147

215.318

11.919

11.919

11.919

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

0

0

0

0

0

‒ 97.845

3.586

3.586

3.586

Regionaal Investeringsfonds

22.345

0

22.345

139

22.484

1.322

419

370

2.247

Salarismix Randstadregio's

52.664

0

52.664

1.742

54.406

1.742

1.742

1.742

1.742

Regionaal Programma

30.550

0

30.550

0

30.550

0

1.065

1.065

1.065

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

10.500

0

10.500

0

10.500

10.500

0

0

0

Tegemoetkoming schoolkosten MBO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

349.847

98.141

447.988

132.570

580.558

201.264

181.398

156.030

142.795

Praktijkleren

295.358

0

295.358

22.439

317.797

43.187

22.618

1.500

‒ 12.501

Leven lang ontwikkelen

6.782

0

6.782

309

7.091

‒ 226

‒ 290

‒ 290

310

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

15.283

0

15.283

‒ 1.439

13.844

392

371

298

298

Loopbaanoriëntatie

1.809

0

1.809

‒ 542

1.267

33.051

33.044

33.044

33.044

Vakwedstrijden mbo

4.191

0

4.191

136

4.327

136

34

0

0

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zelftesten

0

3.364

3.364

0

3.364

0

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

0

94.677

94.677

105.000

199.677

105.000

105.000

105.000

105.000

Doorstroom beroepskolom

0

0

0

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

NGF Laaggeletterdheid

0

0

0

0

0

3.400

3.900

0

0

Overige subsidies

26.424

100

26.524

‒ 1.333

25.191

8.324

8.721

8.478

8.644

Opdrachten

19.016

19.330

38.346

7.294

45.640

7.318

7.437

7.409

7.412

Opdrachten

19.016

2.800

21.816

7.183

28.999

7.318

7.437

7.409

7.412

Zelftesten

0

16.530

16.530

111

16.641

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

20.989

0

20.989

2.764

23.753

682

672

672

703

Dienst Uitvoering Onderwijs

17.439

0

17.439

2.645

20.084

578

568

568

599

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.550

0

3.550

119

3.669

104

104

104

104

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

72.938

0

72.938

‒ 4.744

68.194

6.749

4.644

4.618

4.674

College voor Toetsen en Examens

9.638

0

9.638

‒ 9.135

503

198

220

220

220

Wet SLOA

1.127

0

1.127

‒ 863

264

37

37

36

92

SBB

62.173

0

62.173

5.254

67.427

6.514

4.387

4.362

4.362

Bijdragen aan medeoverheden

125.463

0

125.463

9.025

134.488

8.924

33.924

33.924

33.924

RMC's

42.703

0

42.703

1.963

44.666

1.862

26.206

26.206

26.206

Educatie

63.560

0

63.560

7.062

70.622

7.062

7.062

7.062

7.062

Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regionaal Programma

19.200

0

19.200

0

19.200

0

656

656

656

          

Ontvangsten

4.000

0

4.000

0

4.000

0

0

0

0

Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.936.643

112.971

5.049.614

486.326

5.535.940

343.394

333.669

330.975

312.724

waarvan garantieverplichtingen

0

0

 

40.632

40.632

0

0

0

0

waarvan overig

4.936.643

112.971

5.049.614

445.694

5.495.308

343.394

333.669

330.975

312.724

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden in 2022 met € 591,3 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 202,2 miljoen) wordt veroorzaakt door:

 • De garantieverplichtingen die met € 40,6 miljoen worden verhoogd. Dit is het saldo van de tot nu toe in 2022 verleende en vervallen leningen en rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen via schatkistbankieren;

 • Bijstelling van circa € 160,0 miljoen van de verplichtingenraming omdat bij de instrumenten bekostiging en kwaliteitsafspraken de loon- en prijsbijstelling tranche 2022, budgettair effect van de referentieraming en de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor zowel 2022 als 2023 in het jaar 2022 worden verplicht aan de mbo-instellingen.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 242,2 miljoen verhoogd in 2022.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

 • De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 (zie ook algemene toelichting), waardoor de bekostiging voor circa € 141,2 miljoen structureel wordt opgehoogd;

 • De budgettaire gevolgen van de referentieraming 2022 ten opzichte van de referentieraming 2021. Vanwege het werkloosheidseffect worden minder bol-studenten t.o.v. bbl-studenten geraamd. Dit betekent dat hoewel per saldo het aantal studenten gelijk blijft, het macrobudget van de bekostiging hierdoor wel vanaf 2023 neerwaarts bijgesteld wordt omdat de bekostiging van bbl-studenten lager ligt (zie ook algemene toelichting);

 • De bekostiging voor niveau 2 in het mbo wordt vanaf 2024 opgehoogd met € 95,0 miljoen structureel vanuit de CA-enveloppes vervolgopleidingen en kansengelijkheid (zie ook algemene toelichting). Hiermee komen we tegemoet aan het belangrijkste knelpunt dat is geconstateerd voor het mbo in het onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging van PWC. In de zomer 2022 zal een integraal besluit worden genomen over de resterende middelen in de enveloppes kansengelijkheid en kwaliteit. De mbo-bekostiging zal voor deze CA-maatregel aangepast moeten worden via wetgeving;

 • De verhoging van het instrument kwaliteitsafspraken investeringsbudget met € 80,0 miljoen in 2022 en € 95,0 miljoen in 2023 voor de ophoging van de bekostiging van niveau 2. Een groot deel van deze middelen worden beschikbaar gesteld uit de CA-enveloppes vervolgopleidingen en kansengelijkheid (zie ook algemene toelichting). Daarnaast vindt in 2023 een incidentele overboeking van € 108,4 miljoen plaats van het resultaatafhankelijk budget naar het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken. Deze overboeking vindt plaats omdat de middelen in 2023 worden uitbetaald via het investeringsbudget in plaats van het resultaatafhankelijk budget;

 • De maatregelen in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid worden in 2023 verlengd met € 25,0 miljoen;

 • De verhoging van de bekostiging Caribisch Nederland met € 0,5 miljoen voor 2022 en vanaf 2023 structureel met € 1,0 miljoen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling uit de CA-enveloppe Caribisch Nederland van BZK (zie ook algemene toelichting);

 • Diverse mutaties om dekking te realiseren voor het programma racisme en discriminatie in 2022 (€ 0,2 miljoen), het terugdraaien van de verhoging van de rentemaatstafmaatregel bij studiefinanciering in 2026 en verder (€ 4,7 miljoen oplopend naar € 7,8 miljoen in 2029) en de problematiek uit het voorjaar van 2019. Zie ook algemene toelichting.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 132,6 miljoen verhoogd in 2022. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

 • Het instrument maatschappelijke diensttijd wordt vanaf 2022 structureel met € 105,0 miljoen verhoogd. Deze middelen worden gefinancierd uit de CA-enveloppe kansengelijkheid (zie ook algemene toelichting);

 • Uit de CA-enveloppe vervolgopleidingen wordt vanaf 2023 structureel € 33,0 miljoen geïnvesteerd in de intensivering van loopbaanoriëntatie om de studiekeuze van studenten verder te verbeteren in het mbo (zie ook algemene toelichting);

 • De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 8,4 miljoen;

 • Een toevoeging van € 13,4 miljoen aan de regeling praktijkleren in 2022. In het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en het NP Onderwijs zijn er voor de jaren 2021 en 2022 extra middelen toegevoegd aan de regeling praktijkleren om een vergoeding van € 2.700 (het maximum) per leerwerkplek uit te betalen aan bedrijven. In 2022 is er € 13,4 miljoen extra beschikbaar gesteld om, op basis van de huidige ramingen, het budget voor de subsidieregeling praktijkleren voor 2022 weer naar € 2.700 (het maximum) per leerwerkplek te brengen. Daarnaast vindt er een kasschuif plaats op het budget voor de regeling praktijkleren. Voor de jaren vanaf 2023 is het budget voor de regeling niet toereikend voor € 2.700 per leerwerkplek. Er heeft een kasschuif plaatsgevonden zodat er vanaf 2023 en verder een stabiele vergoeding voor het bedrijfsleven zal ontstaan op basis van de beschikbare middelen. De vergoeding voor alle sectoren over deze jaren is gemiddeld circa € 2.300. Door deze kasschuif worden de beschikbare middelen in relatie gezet met het verwachte aantal leerwerkplekken in de verschillende jaren op basis van de nieuwe referentieraming;

 • Het instrument doorstroom beroepskolom wordt vanaf 2022 structureel met € 8,0 miljoen verhoogd. Het betreft de uitvoering van de maatregel om de doorstroom in de gehele beroepskolom te verbeteren van vmbo t/m hbo uit de CA-enveloppe kansengelijkheid (zie ook algemene toelichting) en een aandeel voor hbo voor doorstroom in de beroepskolom van circa € 20,0 miljoen staat op Artikel 6 uit de enveloppe vervolgopleidingen (zie ook algemene toelichting);

 • Uit de toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds voor het collectief opleiden van laagopgeleiden en laaggeletterden is in totaal € 7,6 miljoen beschikbaar gekomen in 2023 en 2024. Hiervan is € 7,3 miljoen bestemd als subsidie en staat € 0,3 miljoen bij opdrachten voor de voorbereiding van het traject;

 • Een structureel bedrag van ongeveer € 8,0 miljoen wordt vanaf 2023 gefinancierd uit de CA-enveloppes vervolgopleidingen voor loopbaanoriëntatie en veilig digitaal onderwijs (zie ook algemene toelichting);

 • Tenslotte is er € 0,2 miljoen additioneel toegevoegd voor de tegemoetkoming voor Oekraïense studenten (zie ook algemene toelichting).

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 7,3 miljoen verhoogd in 2022. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

 • De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 0,2 miljoen structureel opgehoogd;

 • Diverse structurele mutaties van ongeveer € 4,7 miljoen voor de financiering van de uitvoeringskosten, oriëntatieprogramma’s, masterplan basisvaardigheden en docenten burgerschap uit de CA-enveloppes vervolgopleidingen, kansengelijkheid en kwaliteit (zie ook algemene toelichting).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 4,7 miljoen verlaagd in 2022. Deze verlaging wordt veroorzaakt door:

 • De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 2,3 miljoen structureel opgehoogd;

 • De verlaging van het budget van College voor Toetsen en Examens met € 9,1 miljoen in 2022. Dit betreft onder andere een overboeking van ruim € 8,0 miljoen van Artikel 4 naar Artikel 3 voor het werkprogramma CvTE 2022;

 • De verhoging van het budget van SBB met € 1,9 miljoen voor 2022, € 4,5 miljoen in 2023 en vanaf 2024 structureel met € 2,5 miljoen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de oriëntatieprogramma’s uit de CA-enveloppe vervolgopleidingen en het stagepact en aanpakken stagediscriminatie uit de CA-enveloppe kansengelijkheid (zie ook algemene toelichting).

Bijdragen aan medeoverheden

Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 9,0 miljoen verhoogd in 2022. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:

 • De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 (zie ook algemene toelichting) voor circa € 3,9 miljoen structureel opgehoogd;

 • Uit de CA-enveloppes vervolgopleidingen wordt vanaf 2024 na wetswijziging € 25,0 miljoen structureel beschikbaar gesteld. Het betreft hier de uitvoering van de CA-maatregel dat de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van gemeenten wordt uitgebreid van 23 jaar naar 27 jaar zodat jongeren zonder startkwalificatie in beeld blijven (zie ook algemene toelichting);

 • Het instrument educatie wordt structureel met € 5,0 miljoen verhoogd. Het betreft de uitvoering van de aanpak laaggeletterdheid uit de CA-enveloppe kwaliteit (zie ook algemene toelichting).

Licence