Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

5.548.367

1.618.001

7.166.368

‒ 1.738.607

5.427.761

1.563.333

857.598

910.712

299.217

          

Uitgaven

5.541.718

0

5.541.718

288.048

5.829.766

265.468

318.410

329.834

361.226

          

Bekostiging

4.910.852

0

4.910.852

272.663

5.183.515

215.800

255.142

263.712

298.774

Bekostiging mbo-instellingen

3.887.524

0

3.887.524

281.016

4.168.540

29.321

233.673

246.040

275.508

Bekostiging Caribisch Nederland

10.850

0

10.850

1.350

12.200

1.350

1.575

1.592

1.592

Bekostiging vavo

71.161

0

71.161

6.843

78.004

10.618

10.618

10.618

10.718

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

586.134

0

586.134

0

586.134

165.000

0

0

0

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

217.623

0

217.623

0

217.623

0

0

0

0

Regionaal Investeringsfonds

44.324

0

44.324

‒ 19.639

24.685

7.541

7.306

3.492

8.986

Salarismix Randstadregio's

52.186

0

52.186

3.093

55.279

0

0

0

0

Regionaal Programma

30.550

0

30.550

0

30.550

1.970

1.970

1.970

1.970

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

10.500

0

10.500

0

10.500

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

346.698

0

346.698

19.372

366.070

34.295

46.165

49.724

46.826

Praktijkleren

240.092

0

240.092

25.772

265.864

41.310

34.936

33.864

23.313

Leven Lang Ontwikkelen

2.059

0

2.059

‒ 74

1.985

‒ 23

‒ 28

‒ 628

‒ 328

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

15.573

0

15.573

‒ 1.881

13.692

‒ 618

0

0

0

Loopbaanoriëntatie

34.455

0

34.455

168

34.623

‒ 291

‒ 555

‒ 966

‒ 1.656

Doorstroom beroepskolom

25.000

0

25.000

‒ 8.620

16.380

‒ 16.820

‒ 20

8.620

16.820

LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (NGF)

3.400

0

3.400

‒ 82

3.318

‒ 50

0

0

0

Vakwedstrijden mbo

4.327

0

4.327

400

4.727

3.846

4.928

4.928

4.928

Zelftesten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke diensttijd

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige subsidies

21.792

0

21.792

3.689

25.481

6.941

6.904

3.906

3.749

Opdrachten

32.356

0

32.356

‒ 11.360

20.996

‒ 903

‒ 668

‒ 480

‒ 960

Opdrachten

22.706

0

22.706

‒ 2.440

20.266

‒ 903

‒ 668

‒ 480

‒ 960

Zelftesten

9.650

0

9.650

‒ 8.920

730

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

22.479

0

22.479

1.553

24.032

1.427

1.290

1.349

1.344

Dienst Uitvoering Onderwijs

19.233

0

19.233

2.234

21.467

1.427

1.290

1.349

1.344

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.246

0

3.246

‒ 681

2.565

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

89.446

0

89.446

‒ 2.578

86.868

6.451

6.582

5.630

5.343

College voor Toetsen en Examens

12.156

0

12.156

‒ 11.427

729

‒ 987

‒ 987

‒ 987

‒ 987

Wet SLOA

1.164

0

1.164

‒ 1.094

70

‒ 1.094

‒ 1.093

‒ 989

‒ 989

SBB

73.126

0

73.126

9.763

82.889

7.371

7.440

6.384

6.097

NWO Comenius

3.000

0

3.000

180

3.180

240

301

301

301

NCP NLQF

0

0

0

0

0

921

921

921

921

Bijdrage aan medeoverheden

139.887

0

139.887

8.398

148.285

8.398

9.899

9.899

9.899

RMC's

40.065

0

40.065

3.558

43.623

2.305

3.806

3.806

3.806

Educatie

80.622

0

80.622

4.840

85.462

4.840

4.840

4.840

4.840

Regionaal Programma

19.200

0

19.200

0

19.200

1.253

1.253

1.253

1.253

Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

4.000

0

4.000

700

4.700

700

700

700

700

Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

5.548.367

1.618.001

7.166.368

‒ 1.738.607

5.427.761

1.563.333

857.598

910.712

299.217

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

205

205

0

0

0

0

waarvan overige verplichtingen

5.548.367

1.618.001

7.166.368

‒ 1.738.812

5.427.556

1.563.333

857.598

910.712

299.217

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden in 2023 met € 1,7 miljard verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 2,0 miljard) wordt grotendeels veroorzaakt door een schuif van de verplichtingen van 2023 naar latere jaren van € 2,3 miljard op het budget kwaliteitsafspraken investeringsbudget. De regeling kwaliteitsafspraken 2024 tot en met 2027 was oorspronkelijk voor de hele looptijd als verplichting opgenomen. De minister neemt echter pas in 2024 een beslissing over de kwaliteitsagenda's die door de instellingen worden ingeleverd. Vanaf dat moment worden er pas verplichtingen aangegaan.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 272,7 miljoen verhoogd in 2023. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (zie ook algemeen deel), waardoor de bekostiging voor circa € 298,2 structureel wordt opgehoogd;

  • een kasschuif op het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme wordt er circa € 21,5 miljoen naar latere jaren geschoven.

Daarnaast vinden de volgende mutaties in 2024 plaats:

  • de bekostiging van mbo-instellingen wordt in 2024 met € 165,0 miljoen verlaagd en kwaliteitsafspraken investeringsbudget met hetzelfde bedrag in 2024 verhoogd. De extra investering uit het coalitieakkoord in niveau 2 in het mbo wordt ook in 2024 nog via de kwaliteitsafspraken verstrekt, omdat de aparte mbo-bekostiging voor niveau 2 nog niet via wetgeving is aangepast;

  • de bekostiging mbo-instellingen wordt naar beneden bijgesteld op basis van de meest actuele referentieraming. Enerzijds blijft de verwachting dat het totale aantal mbo-studenten in de komende jaren afneemt en vanaf studiejaar 2025/2026 geleidelijk zal toenemen. Anderzijds blijft de verwachting dat er meer leerwerkplekken zullen zijn vanwege het werkloosheidseffect, hierdoor worden er minder bol-studenten ten opzichte van bbl-studenten geraamd (zie ook algemeen deel);

  • een structurele overboeking van Artikel 6 en 7 van € 10,0 miljoen vanaf 2024 naar de bekostiging mbo-instellingen voor het kosteloos beschikbaar stellen van boeken en licenties voor de vakken taal, rekenen en burgerschap aan mbo-studenten jonger dan 18 jaar. Hiermee wordt de toegankelijkheid van het mbo-onderwijs vergroot, omdat de kosten voor de student om een opleiding te volgen met deze maatregel zullen dalen. Met deze overboeking wordt gehoor gegeven aan de motie van het lid Hagen c.s..

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met ruim € 19,4 miljoen verhoogd in 2023. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

  • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 (zie ook algemene deel), waardoor de regeling praktijkleren met circa € 14,0 miljoen structureel wordt opgehoogd;

  • een verhoging van de regeling praktijkleren, naast de bovenstaand genoemde lpo, met per saldo € 11,7 miljoen. In de jaarlijkse doorrekening van de referentieraming 2023 stijgt het aantal bbl-studenten ten opzichte van de vorige raming. Hierdoor is de regeling praktijkleren voor leerwerkbedrijven niet meer toereikend om het maximale bedrag van € 2700 per leerwerkplek uit te keren, op basis van de verwachte aanvragen. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 worden er extra middelen beschikbaar gesteld om dit effect (gedeeltelijk) te compenseren;

  • een kasschuif op het instrument doorstroom beroepskolom. De regeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom heeft als doel om de doorstroom in de gehele beroepskolom te verbeteren van vmbo tot en met hbo. De kasschuif van € 8,6 miljoen in 2023 en € 16,8 miljoen in 2024 naar respectievelijk de jaren 2026 en 2027 is noodzakelijk om de kasgevolgen van de nieuwe regeling in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme aan onderwijsinstellingen;

  • een eenmalige bijdrage van € 0,4 miljoen in 2023 en structureel € 4,9 miljoen uit Artikel 4 ten behoeve van de regeling vakwedstrijden. Met deze bijdrage wordt gehoor gegeven aan de moties van de leden El Yassini en Van der Molen.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met circa € 11,4 miljoen verlaagd in 2023. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de

afnemende vraag van zelftesten bij mbo-instellingen. Hierdoor wordt dit budget met € 8,9 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze middelen vloeien terug naar de staatskas.

Licence