Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

10.540.967

‒ 9.405

10.531.562

1.458.760

11.990.322

715.395

831.377

832.079

839.536

          

Uitgaven

11.189.294

‒ 9.405

11.179.889

727.153

11.907.042

891.861

832.895

833.964

843.712

          

Bekostiging

10.270.945

‒ 9.500

10.261.445

618.652

10.880.097

725.739

655.907

652.260

647.101

Bekostiging vo-instellingen

9.502.339

0

9.502.339

607.041

10.109.380

724.696

655.864

652.229

653.570

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

18.057

‒ 9.500

8.557

0

8.557

‒ 8.600

‒ 9.600

‒ 9.600

‒ 16.100

Bekostiging Caribisch Nederland

20.900

0

20.900

3.228

24.128

3.184

3.184

3.184

3.184

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

113.187

0

113.187

6.459

119.646

6.459

6.459

6.447

6.447

Aanvullende regelingen leerlingendaling

4.540

0

4.540

0

4.540

0

0

0

0

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

611.922

0

611.922

1.924

613.846

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

556.309

60

556.369

91.054

647.423

140.860

148.717

153.805

168.420

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

24.625

0

24.625

12.161

36.786

‒ 5.175

‒ 5.177

‒ 5.177

‒ 5.177

Pilots lente- en zomerscholen vo

9.267

0

9.267

‒ 3.690

5.577

‒ 3.630

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

Nieuwe leerweg

10.241

0

10.241

0

10.241

10.501

10.501

10.501

10.500

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra hulp voor de klas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regeling Heterogene brugklassen

21.250

0

21.250

0

21.250

0

0

0

0

Basisvaardigheden

176.138

0

176.138

76

176.214

1

0

0

1

Nationaal Groeifonds

6.984

0

6.984

‒ 6.984

0

‒ 15.439

‒ 14.027

‒ 7.291

‒ 750

Maatschappelijke diensttijd

203.392

0

203.392

‒ 28.532

174.860

‒ 31.050

‒ 33.380

‒ 32.650

‒ 32.652

School en Omgeving

0

0

0

56.374

56.374

141.161

147.541

149.624

168.969

NGF Ontwikkelkracht

0

0

0

12.690

12.690

19.972

22.381

13.921

0

Schoolmaaltijden

0

0

0

39.000

39.000

0

0

0

0

Overige subsidies

104.412

60

104.472

9.959

114.431

24.519

24.378

28.377

31.029

Opdrachten

54.580

35

54.615

‒ 7.440

47.175

18.306

21.447

20.948

21.250

Opdrachten

44.580

35

44.615

‒ 14.152

30.463

36

847

1.078

1.379

Zelftesten

10.000

0

10.000

‒ 7.357

2.643

0

0

0

0

MDT opdrachten

0

0

0

14.069

14.069

18.270

20.600

19.870

19.871

Bijdrage aan agentschappen

64.494

0

64.494

10.707

75.201

3.933

3.931

4.108

4.093

Dienst Uitvoering Onderwijs

64.494

0

64.494

10.707

75.201

3.933

3.931

4.108

4.093

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

48.651

0

48.651

14.128

62.779

2.971

2.841

2.791

2.796

College voor Toetsen en Examens

4.573

0

4.573

11.596

16.169

439

309

259

264

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

44.078

0

44.078

2.532

46.610

2.532

2.532

2.532

2.532

Bijdrage aan medeoverheden

194.019

0

194.019

0

194.019

0

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs

35.019

0

35.019

0

35.019

0

0

0

0

SPUK huisvesting noodlocaties VO

159.000

0

159.000

0

159.000

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

296

0

296

52

348

52

52

52

52

GRAZ (ECML) en PISA

296

0

296

52

348

52

52

52

52

Ontvangsten

7.391

0

7.391

0

7.391

0

0

0

0

Tabel 13 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

10.540.967

‒ 9.405

10.531.562

1.458.760

11.990.322

715.395

831.377

832.079

839.536

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

‒ 2.925

‒ 2.925

0

0

0

0

waarvan overig

10.540.967

‒ 9.405

10.531.562

1.461.685

11.993.247

715.395

831.377

832.079

839.536

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 1.458,8 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de aanvullende tranche over 2022 ten behoeve van het bekostigingsjaar 2024 die in het najaar van 2023 al wordt verplicht. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor het instrument bekostiging wordt per saldo met € 618,7 miljoen verhoogd. Dit is grotendeels het gevolg van loon- en prijsbijstelling tranche 2023 van € 533,9 miljoen, de aanvullende tranche over 2022 van € 14,1 miljoen, de toename in de nieuwkomers bekostiging door instroom van nieuwkomers uit overige landen van € 36,4 miljoen en daarnaast een verhoging van het budget voor Oekraïense nieuwkomers van € 6,5 miljoen. Hiernaast is er een aanpassing van € 21,6 miljoen in het budget van de referentieraming 2023 vo op basis van de nieuwe raming van het aantal leerlingen. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling, de referentieraming 2023 en de middelen ten behoeve van de vo-leerlingen uit Oekraïne.

Subsidies

Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 91,1 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door de toevoeging van middelen voor schoolmaaltijden naar aanleiding van de motie Dassen Paternotte van € 39,0 miljoen en een verhoging van het School en Omgeving budget van € 56,4 miljoen, dit door de toevoeging van CA middelen (€ 2,3 miljoen) en een kasschuif naar voren (€ 31,9 miljoen). Van de School en Omgeving middelen wordt € 22,1 miljoen overgeboekt van artikel 1 (PO) naar artikel 3 (VO) zodat de middelen goed over de artikelen verdeeld staan. Hiernaast is het subsidiebudget voor de MDT naar beneden bijgesteld met 28,5 miljoen als gevolg van een herschikking naar het opdrachten- en apparaatsbudget in het kader van de MDT. Bovendien wordt een deel van de lpo ingehouden voor een bijdrage aan de Rijksbrede taakstelling. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling en de coalitieakkoordmiddelen.

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor het instrument bijdrage aan agentschappen wordt per saldo met € 10,7 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door de toevoeging van loon- en prijsbijstelling van € 3,7 miljoen, een bijdrage voor het uitvoeren van activiteiten binnen KOMEX (Kost prijs model examens) van € 5,2 miljoen, bijdrage aan schooldiploma praktijkonderwijs van € 0,7 miljoen en de toevoeging van de middelen ten behoeve van de verbeteragenda staatsexamens van € 1,0 miljoen. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het budget voor het instrument bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 14,1 miljoen verhoogd. Dit wordt verklaard door overboeking van Artikel 4 (mbo) van € 7,0 miljoen ten behoeve van het werkprogramma van het CvTE en een overboeking van mbo t.b.v de kosten voor het nieuwe inburgeringstelsel van € 3,7 miljoen. Daarnaast is € 2,8 miljoen toegevoegd voor de loon- en prijsbijstelling. Zie het algemene deel voor een verdere toelichting op loon- en prijsbijstelling.

Licence