Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 27 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

529.932

0

529.932

54.717

584.649

47.511

49.058

53.958

58.295

          

Uitgaven

529.932

0

529.932

54.717

584.649

47.511

49.058

53.958

58.295

          

Personele uitgaven

         

eigen personeel

363.140

 

363.140

17.220

380.360

14.952

24.047

35.784

40.792

inhuur externen

8.860

 

8.860

7.861

16.721

6.341

4.885

3.267

3.000

overige personele uitgaven

18.036

 

18.036

4.578

22.614

6.019

7.115

7.354

9.350

          

Materiële uitgaven

         

ICT

28.957

 

28.957

‒ 1.274

27.683

‒ 1.311

‒ 3.385

‒ 4.758

‒ 6.458

bijdrage aan SSO's

13.382

 

13.382

0

13.382

0

0

0

0

DICTU

20.014

 

20.014

‒ 426

19.588

‒ 426

0

0

0

overige materiële uitgaven

77.543

 

77.543

26.758

104.301

21.936

16.396

12.311

11.611

          

Ontvangsten

135.350

0

135.350

15.831

151.181

‒ 44.400

17.800

24.200

32.600

ACM

18.149

 

18.149

 

18.149

    

SoDM

1.350

 

1.350

 

1.350

    

CPB

1.643

 

1.643

 

1.643

    

kerndepartement

1.954

 

1.954

17.731

19.685

    

NCG

112.254

 

112.254

‒ 1.900

110.354

‒ 44.400

17.800

24.200

32.600

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is per saldo € 29,7 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De toevoeging heeft voornamelijk te maken met versterking van de capaciteit bij het kerndepartement (€ 7,9 mln) en met de taken van het Centraal Planbureau en van de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt en Staatstoezicht op de Mijnen (totaal € 12,4 mln).

Materiële uitgaven

Er is per saldo € 25,1 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De toevoeging betreft voornamelijk bijstelling van de uitvoeringskosten van de Nationaal Coördinator Groningen (€ 9,4 mln), onderzoek door het Centraal Planbureau (€ 0,6 mln), taken van de Autoriteit Consument en Markt (€ 2,1 mln) en bijdragen in het eigen vermogen van agentschappen (€ 11,7 mln).

Ontvangsten

Aan de ontvangstbudgetten is per saldo € 15,8 mln toegevoegd. De toevoeging heeft voornamelijk te maken met de verplichte afromingen van het eigen vermogen van DICTU (€ 17,1 mln) en een bijstelling van de ontvangsten van de Nationaal Coördinator Groningen (- € 1,9 mln).

Licence