Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.486.758

0

4.486.758

‒ 610.186

3.876.572

50.682

242.695

‒ 55.897

‒ 34.643

          

Uitgaven

4.490.008

0

4.490.008

‒ 591.653

3.898.355

61.867

216.135

108.132

130.637

          

Subsidies (regelingen)

392.657

0

392.657

179.784

572.441

4.930

4.930

0

0

Waardevermeerderingsregeling

73.000

 

73.000

32.984

105.984

    

Geestelijke bijstand

550

 

550

510

1.060

    

Duurzaam herstel

125.000

 

125.000

5.000

130.000

    

Woonbedrijf

3.507

 

3.507

 

3.507

    

Diverse subsidies versterken

108.250

 

108.250

11.427

119.677

    

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

82.000

 

82.000

124.933

206.933

    

Huurderscompensatie

350

 

350

 

350

    

Nieuwbouwregeling

0

 

0

4.930

4.930

4.930

4.930

  
          

(Schade)vergoeding

437.712

0

437.712

98.239

535.951

‒ 29.946

56.708

63.911

192.412

Vergoeding fysieke schade

329.926

 

329.926

20

329.946

‒ 70.746

46.408

58.411

188.412

Vergoeding waardedaling

10.000

 

10.000

57.500

67.500

10.000

   

Vergoeding immateriële schade

70.000

 

70.000

 

70.000

30.000

9.500

5.500

4.000

Commissie Bijzondere Situaties

3.000

 

3.000

2.040

5.040

    

Herbeoordeling waardedaling

0

 

0

17.500

17.500

    

Vastgelopen dossiers

12.500

 

12.500

15.851

28.351

    

Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

2.286

 

2.286

4.528

6.814

    

Vergoeding schade door versterkingsmaatregelen

10.000

 

10.000

 

10.000

    

Versterken industrie

0

 

0

800

800

800

800

  
          

Opdrachten

3.259.922

0

3.259.922

‒ 1.081.146

2.178.776

69.661

123.052

9.656

‒ 111.275

Werkbudgetten

17.853

 

17.853

12.329

30.182

    

Versterkingsoperatie

599.998

 

599.998

231.527

831.525

51.049

128.782

9.656

‒ 111.275

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

22.500

 

22.500

17.657

40.157

    

Versterken industrie

1.041

 

1.041

‒ 800

241

‒ 800

‒ 800

  

Nieuwbouwregeling

4.930

 

4.930

‒ 4.930

0

‒ 4.930

‒ 4.930

  

Vergoeding Norg akkoord

2.613.600

 

2.613.600

‒ 1.336.929

1.276.671

24.342

   
          

Vermogensverschaffing/-onttrekking

0

0

0

0

0

0

0

0

2.790

Kapitaalinjectie EBN

0

 

0

 

0

   

2.790

          

Bijdrage aan agentschappen

213.106

0

213.106

‒ 18.237

194.869

17.222

31.445

34.565

46.710

Bijdrage RVO.nl

211.024

 

211.024

‒ 18.237

192.787

17.222

31.445

34.565

46.710

Bijdrage aan bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

2.082

 

2.082

 

2.082

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

TNO publieke SDRA

1.400

 

1.400

 

1.400

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

179.113

0

179.113

227.902

407.015

0

0

0

0

Mkb-programma (bestuurlijke afspraken

2.200

 

2.200

2.200

4.400

    

Nationaal Programma Groningen

50.500

 

50.500

84.749

135.249

    

Compensatie gemeenten en provincie (bestuurlijke afspraken)

11.938

 

11.938

3.031

14.969

    

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

112.475

 

112.475

135.922

248.397

    

Sociaal-emotionele ondersteuning door gemeenten (bestuurlijke afspraken)

2.000

 

2.000

2.000

4.000

    
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

6.098

0

6.098

1.805

7.903

0

0

0

0

Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

3.098

 

3.098

 

3.098

    

Raad voor Rechtspraak

3.000

 

3.000

1.805

4.805

    
          

Ontvangsten

11.735.415

0

11.735.415

‒ 5.128.659

6.606.756

‒ 2.098.115

1.475.218

1.071.789

696.728

Ontvangsten Mijnbouwwet

5.396.000

 

5.396.000

‒ 2.233.000

3.163.000

‒ 859.000

573.000

205.000

45.000

Dividenduitkering EBN

5.074.500

 

5.074.500

‒ 2.774.500

2.300.000

‒ 1.085.500

711.000

575.000

350.000

Dividenduitkering GasTerra

3.600

 

3.600

 

3.600

    

Ontvangsten NAM fysieke schade

365.803

 

365.803

‒ 97.203

268.600

‒ 53.429

‒ 23.092

108.361

208.438

Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade

197.517

 

197.517

3.916

201.433

16.682

44.449

73.054

64.060

Ontvangsten NAM waardedaling

32.500

 

32.500

5.700

38.200

65.000

10.000

  

Ontvangsten NAM immateriële schade

71.250

 

71.250

‒ 15.550

55.700

48.750

31.500

10.250

6.250

Ontvangsten NAM publieke SDRA

1.400

 

1.400

1.427

2.827

    

Ontvangsten NAM versterken industrie

1.430

 

1.430

1.413

2.843

    

Ontvangsten NAM versterkingsoperatie

561.485

 

561.485

‒ 20.862

540.623

‒ 230.618

128.361

100.124

22.980

Nationaal Programma Groningen (bijdrage NAM)

25.000

 

25.000

 

25.000

    

Ontvangsten NAM Nieuwbouwregeling

4.930

 

4.930

 

4.930

    
Tabel 24 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

4.486.758

0

4.486.758

‒ 610.186

3.876.572

50.682

242.695

‒ 55.897

‒ 34.643

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

4.486.758

0

4.486.758

‒ 610.186

3.876.572

50.682

242.695

‒ 55.897

‒ 34.643

Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 in 2023 is circa 97% juridisch verplicht of bestuurlijk gebonden en de overige 3% beleidsmatig gereserveerd. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke of ministeriële regelingen of onderdeel zijn van de bestuurlijke afspraken uit november 2020. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2023, de vergoeding voor het Norg akkoord (ca. € 1,3 mld), juridisch verplicht.

Toelichting

Verplichtingen

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.

Uitgaven

Subsidies

Waardevermeerderingsregeling

Bewoners met € 1.000 schade of meer, kunnen met deze regeling maximaal € 4.000 subsidie ontvangen voor de verduurzaming van hun woning. De uitputting van deze regeling is niet verlopen conform het voor 2022 beschikbare budget. De middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (€ 33 mln) worden aan het budget voor 2023 toegevoegd.

Diverse subsidies versterken

Er worden diverse subsidies verstrekt in het kader van de versterkingsoperatie. Deze middelen staan enkel in één begrotingsjaar en schuiven jaarlijks door naar het volgende begrotingsjaar. Volgens deze systematiek is € 11,4 mln toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 zijn een aantal subsidieregelingen geïntroduceerd. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (€ 125 mln) worden toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Schade(vergoedingen)

Vergoeding fysieke schade

De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de fysieke schadebetalingen bijgesteld. In de actualisatie is nog geen rekening gehouden met de beleidsmatige ontwikkeling naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Vergoeding waardedaling

De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld. In de actualisatie is nog geen rekening gehouden met de beleidsmatige ontwikkeling naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Vergoeding immateriële schade

De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de immateriële schadebetalingen bijgesteld. In de actualisatie is nog geen rekening gehouden met de beleidsmatige ontwikkeling naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Herbeoordeling waardedaling

Groningers die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM dan nu zou zijn toegekend door het IMG kunnen een tegemoetkoming ontvangen. De in 2022 nog niet tot besteding gekomen middelen (€ 17,5 mln) worden toegevoegd aan het budget voor 2023.

Vastgelopen dossiers

In het aardbevingsgebied doet zich een aantal schrijnende situaties voor waardoor het dossier voor de schadeafhandeling of versterkingsoperatie is vastgelopen. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (€ 15,9 mln), worden toegevoegd aan de begroting voor 2023.

Opdrachten

Werkbudgetten

Dit betreffen de werkbudgetten van de beleidsdirecties die zich bij EZK met het Groningendossier bezighouden en het werkbudget van de NCG. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, worden aan de werkbudgetten voor 2023 toegevoegd.

Versterkingsoperatie

Ieder jaar wordt bij Voorjaarsnota de raming van de versterkingsoperatie geactualiseerd. Naar aanleiding van deze actualisatie worden de geraamde uitgaven en ontvangsten voor de gehele periode tot en met 2028 aangepast.

Knelpunten (bestuurlijke afspraken)

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 is budget gereserveerd voor het oplossen van knelpunten, zodat de NCG bijvoorbeeld individuele knelpunten in vormingsfase kan wegnemen om projecten te versnellen. Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen (ca. € 17,7 mln), worden voor 2023 toegevoegd aan de EZK-begroting.

Vergoeding Norg akkoord

Conform de afspraken in het Norg akkoord betaalt de Staat een vergoeding aan NAM. De berekeningswijze van de vergoeding is vastgesteld in arbitrage, de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gasprijs. Over de vergoeding moet btw worden betaald (Kamerstuk 33 529, nr. 997). De geraamde uitgaven voor het Norg akkoord worden bijgesteld als gevolg van de ontwikkeling van de gasprijs.

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Kapitaalinjectie EBN

Momenteel is de bij EBN aanwezige voorziening voor de aardbevingskosten ontoereikend om het EBN-deel van de kosten voor schade en versterken volledig te kunnen voldoen. Daarom is een raming opgenomen voor een toekomstige kapitaalinjectie aan EBN. Deze raming wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe ramingen voor schade en versterken en de opbouw van de voorziening bij EBN.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

RVO levert het personeel en de ondersteuning voor het IMG. De raming van de schadeafhandeling door het IMG wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt ook het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de uitvoeringskosten van het IMG bijgesteld. In de actualisatie is nog geen rekening gehouden met de beleidsmatige ontwikkeling naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

Met het Nationaal Programma Groningen (NPG) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid, economische ontwikkeling en energietransitie in Groningen. Het NPG is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie en gemeenten. NAM draagt € 500 mln bij aan het NPG en het Rijk meerjarig in totaal € 650 mln. In 2022 is € 84,8 mln niet tot besteding gekomen. Deze middelen worden toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken)

In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden voor clustering en het gebiedsfonds (blokken B en D uit de bestuurlijke afspraken). Middelen die in 2022 niet tot besteding zijn gekomen, worden toegevoegd aan de EZK-begroting voor 2023.

Ontvangsten

Ontvangsten Mijnbouwwet

De geraamde ontvangsten op basis van de Mijnbouwwet worden bijgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in de gasprijs.

Dividenduitkering EBN

De geraamde ontvangsten op basis van de Mijnbouwwet worden bijgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen in de gasprijs.

Ontvangsten NAM fysieke schade

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor fysieke schade worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM uitvoeringskosten schade

De uitgaven voor uitvoeringskosten van de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM waardedaling Groningen

De uitgaven voor de vergoeding voor waardedaling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM immateriële schade

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor fysieke schade worden ook de geraamde ontvangsten van NAM bijgesteld.

Ontvangsten NAM versterkingsoperatie

Jaarlijks worden de geraamde uitgaven voor de versterkingsoperatie bijgesteld. Dat leidt ook tot een bijstelling van de geraamde ontvangsten. Enkel bij de gerealiseerde ontvangsten over 2022, die in 2023 binnenkomen is rekening gehouden met de gedeeltelijke betaling van de factuur door NAM. Vanaf 1 juli 2023 wordt de Tijdelijke wet Groningen onderdeel versterken van kracht. Vanaf dat moment zal gewerkt worden met een heffing, die NAM enkel volledig kan betalen. De eerste heffing (over de tweede helft van 2023) wordt in 2024 opgelegd.

Licence