Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

172.014

‒ 1.150

170.864

123.204

294.068

9.000

9.000

9.000

9.000

          

Uitgaven

228.337

‒ 1.150

227.187

257.638

484.825

9.000

9.000

9.000

9.000

          

Subsidies (regelingen)

3.136

0

3.136

5.203

8.339

0

0

0

0

Smart Industry (subsidie)

158

 

158

520

678

    

Thematisch Technology Transfer

2.978

 

2.978

4.683

7.661

    
          

Leningen

216.184

‒ 1.150

215.034

242.316

457.350

9.000

9.000

9.000

9.000

Startups / MKB financiering

         

Volledig revolverend

         

Fund to Fund

11.266

 

11.266

67.497

78.763

    

ROM's

9.000

 

9.000

19.465

28.465

    

Dutch Future Fund

7.000

 

7.000

3.917

10.917

    

Deep Tech Fund

25.000

 

25.000

35.000

60.000

    

Fonds Alternatieve Financiering

10.000

 

10.000

12.157

22.157

    

Deels revolverend

         

Innovatiekrediet

51.933

 

51.933

15.056

66.989

    

Risicokapitaal SEED

41.257

‒ 575

40.682

39.465

80.147

    

Vroege fase / informal investors

20.497

 

20.497

17.420

37.917

9.000

9.000

9.000

9.000

Start ups / MKB

  

0

 

0

    

Q4C

25.000

‒ 575

24.425

‒ 15000

9.425

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

         

Met vermogensbehoud

  

0

 

0

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

   

5.071

     

Onco research

1.170

 

1.170

20.775

21.945

    

Smart Industry (leningen)

  

0

298

298

    

Thematische Technology Transfer

7.061

 

7.061

15.650

22.711

    

RegMed XB

7.000

 

7.000

5.545

12.545

    
          

Bijdrage aan agentschappen

9.017

0

9.017

10.119

19.136

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

9.017

 

9.017

10.119

19.136

    
          

Ontvangsten

80.200

0

80.200

46.866

127.066

0

900

1.500

2.250

ROM's

30.000

 

30.000

‒ 2.834

27.166

    

Fund to Fund

17.900

 

17.900

47.650

65.550

    

DVI II

2.000

 

2.000

2.050

4.050

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

  

0

 

0

    

Thematische Technology Transfer

  

0

 

0

    

Innovatiekredieten

20.000

 

20.000

 

20.000

 

900

1500

2250

SEED

10.300

 

10.300

 

10.300

    

Ontvangsten VFF

  

0

 

0

    
Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

172.014

‒ 1.150

170.864

123.204

294.068

9.000

9.000

9.000

9.000

waarvan garantieverplichtingen

         

waarvan overige verplichtingen

172.014

‒ 1.150

170.864

123.204

294.068

9.000

9.000

9000

9000

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de uitgaven betreft 85%. Van dit percentage is ca. 19% bestemd voor Fund to Fund. Ca. 23% is voor de Invest-NL fondsen Deep Tech Fund, Dutch Future Fund, en Fonds Alternatieve Financiering waar de komende jaren op basis van capital calls aanspraak op kan worden gedaan. Daarnaast beslaat zo'n 40% de SEED regeling, het Innovatiekrediet en de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). Naast het juridisch verplichte deel is 11% van de uitgaven bestuurlijk gebonden. Hiervan is € 26,5 mln van de Vroege Fase Financiering, € 9,4 mln van Q4C en € 12,5 mln van REGMED.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 123,2 mln verhoogd. De 100% eindejaarsmarge van het Toekomstfonds maakt het mogelijk om de onderuitputting uit 2022 toe te voegen aan de begroting 2023. Dit betreft onder meer het Innovatiekrediet (€ 58,0 mln) vanwege onderuitputting en extra ontvangsten en RegMed XB (€ 12,5 mln) door vertraging in het ontwikkelen van de subsidiemodule. Daarnaast heeft de Seed Capital regeling ook onderuitputting en extra ontvangsten (€ 14,9 mln) en trad er bij de kapitaalverstrekking aan de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (€ 18,5 mln) ook onderuitputting op. Daarnaast is voor de verlenging van Techleap € 15,0 mln overgeboekt van Q4C naar artikel 2.

Uitgaven

Leningen

Fund to fund

Er is in totaal € 67,5 mln toegevoegd ten behoeve van DVI en DVI II als gevolg van minder capital calls dan geraamd. Deze middelen zijn via de eindejaarsmarge 2022 toegevoegd aan de 2023 begroting.

Deep Tech Fund

Voor het Deep Tech Fund is € 35,0 mln aan de begroting 2023 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen die in 2022 niet zijn besteed doordat er minder capital calls waren dan geraamd, deze middelen zijn doorgeschoven naar 2023.

Fonds Alternatieve Financiering

Voor het Fonds Alternatieve Financiering is € 12,2 mln aan de begroting 2023 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen die in 2022 niet zijn besteed doordat er minder capital calls waren dan geraamd, deze middelen zijn doorgeschoven naar 2023.

Innovatiekrediet

Op het budget van het Innovatiekrediet is € 15,1 mln eindejaarsmarge 2022 toegevoegd. Dit komt door extra ontvangsten op zowel de technische als de klinische projecten. Tevens waren er in 2022 meevallers op de uitgaven.

Onco ResearchOp het budget van Onco research is € 20,8 mln eindejaarsmarge 2022 toegevoegd. De beschikkingen voor fase 2 worden pas vanaf 2023 uitgevoerd.

REGMEDVoor REGMED wordt via de eindejaarsmarge 2022 € 5,5 mln aan de begroting van 2023 toegevoegd. Dit komt doordat de subsidiemodule pas in 2023 wordt opengesteld.

Seed Capital

Voor de regeling Seed Capital is € 39,5 mln minder kas uitgegeven dan geraamd, de verplichtingen zijn wel aangegaan. De middelen worden via de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Voor de regeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is € 19,5 mln minder uitgegeven dan geraamd, via de eindejaarsmarge 2022 zijn deze middelen aan de begroting 2023 toegevoegd.

Vroegefasefinanciering

Voor de regeling Vroegefasefinanciering is € 16,6 mln minder kas uitgeven dan geraamd, de verplichtingen zijn wel aangegaan. De middelen worden via de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd. Daarnaast is deze regeling verlengd voor de periode 2023 t/m 2027 voor een totaalbedrag van € 38,3 mln. Dekking hiervoor wordt geleverd door Seed Capital en Innovatiekrediet.

Q4C

Uit het budget voor Q4C is € 15,0 mln beschikbaar gesteld voor de verlenging van Techleap (artikel 2) voor de periode september 2023 tot september 2026.

Thematische Technology Transfer

Voor de regeling Thematische Technology Transfer is € 15,7 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van 2023 toegevoegd. De lagere besteding in 2022 komt door uitgestelde betalingen aan projecten.

Investeringen in Fundamenteel en Toegepast OnderzoekVoor investeringen in Fundamenteel en Toegepast Onderzoek is € 5,1 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van 2023 toegevoegd.

Bijdrage aan RVO

Van de bijdrage aan RVO voor de uitvoering van regelingen is € 8,1 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd.

Ontvangsten

Fund to Fund

Doordat de ontvangsten voor Dutch Venture Initiative (DVI, Fund To Fund) € 47,7 mln lager uitvielen dan geraamd worden deze geraamde ontvangsen doorgeschoven naar 2023. Daarnaast vielen ook de ontvangsten van DVI II lager uit met € 2 mln, deze ontvangstenraming wordt ook doorgeschoven naar 2023.

Licence